,
#KPSS #İş İlanları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Uzman Yardımcısı Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 20 adet Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Uzman Yardımcısı Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 20 adet Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAV KILAVUZU

Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve tarih, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesinde, sözlü sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

ALAN KODU

KPSS PUAN TÜRÜ

EĞİTİMİ

KADRO SAYISI

A-1

P4

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

8

A-2

P34, P35

En az dört yıllık lisans eğitimi veren ekonomi, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler programlarından veya bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

6

A-3

P29, P30, P31, P32, P33

En az dört yıllık lisans eğitimi veren ekonomi, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler programlarından veya bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

4

A-4

P16, P17, P18, P21, P22

En az dört yıllık lisans eğitimi veren ekonomi, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler programlarından veya bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
 2. 2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS (A) grubu sınavı sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerinden asgari 75 puana sahip olmak.
 3. 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)
 4. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru şartını taşıyan adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesinde yer alan ve elektronik ortamda doldurulacak Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırmak suretiyle) ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri 29.01.2024-09.02.2024 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No:10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza girişi yapılan evrak ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 1. KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
 2. Yükseköğretim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin verildiği Kurumca ya da Başkanlıkça onaylanmış örneği.
 3. İki adet vesikalık fotoğraf.

ç) Adayın özgeçmişi.

SÖZLÜ SINAV

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde olmak üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukarıdaki tabloda yer alan her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler.

Sözlü sınavda adaylar,

 1. Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yükseköğretim Kurulunun görev alanına giren mevzuat (T.C. Anayasası’nın ilgili hükümleri, 2547, 2914 ve 2809 sayılı Kanunlar ile yükseköğretim mevzuatına ilişkin yönetmelikler) konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir.

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) maddesi için 50 puan, diğer maddelerde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav puanının eşitliği halinde KPSS puanı, bu puanın eşit olması durumunda diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınav sonuçlarının ilânını takip eden 5 iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir.

İtirazlar Komisyonca en geç 10 iş günü içinde karara bağlanır.

UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA

Sınavda başarılı olan adaylar;

 1. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,
 2. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanını,
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sınavda başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine ilan edilmesi halinde yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Telefon : (312) 298 75 69-70-71

Not: Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler