,
#KPSS

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 15 Sözleşmeli Persnel Alacak

2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 15 sözleşmeli personel alınacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 15 Sözleşmeli Persnel Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 15 sözleşmeli personel alınacaktır.

 1. BAŞVURU ŞARTLARI

Özel Şartlar:

İLAN KODU

POZİSYON ÜNVANI

ADET

ÖĞRENİM DURUMU

CİNSİYET

ARANAN NİTELİKLER

DP-1

Destek Personeli (Şoför)

2

Ön Lisans

Erkek

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik kapsamında 01/01/2016 tarihinden sonra alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Şoför olarak en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • SRC-2 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

DP-2

Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı)

1

Ortaöğretim

Erkek

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
 • Alanında en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri/Mutfak alanından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS P94 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.
 • Destek personeli (Aşçı Yardımcısı) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
 • Yemekleri hazırlama, pişirme ve mutfaktaki çalışmaları organize etme konusunda aşçıya yardımcı olmak.
 • Bu pozisyonda istihdam edilecekler 657 sayılı Kanun kapsamında hizmetli kadrosunda istihdam edilenlerle aynı veya benzeri işleri yapacaklardır.

BP-1

Büro Personeli

2

Ön Lisans

Erkek/ Kadın

 • Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Maliye, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık, Finans, Borsa ve Finans ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olmak.

BP-2

Büro Personeli

3

Lisans

Erkek/ Kadın

•Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS P3 puan türünden en az 75 puana sahip olmak.

BP-3

Büro Personeli

3

Ön Lisans

Kadın

 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olmak.

T-1

Tekniker

1

Ön Lisans

Erkek

 • Bilgisayar Programcılığı, Bilgi- sayar Teknikerliği ve Program- lama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Tasarımı ve Kodlama, Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Radyo-Tv Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Televiz- yon Yapım ve Yönetimi, Radyo- Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Radyo ve Televiz- yon Tekniği, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Film Yapım Teknikleri veya Televizyon ve Radyo Prog­ramcılığı ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Medya, yayın veya yapım alanlarında en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 puana sahip olmak.
 • Seyahat engeli olmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

KG-1

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

3

Ön Lisans

Erkek

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Boyu 170 cm’den kısa olmamak. Boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması ve bu durumu sağlık raporu ile belgelendirmek.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle geçerli silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • KPSS P93 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

Genel Şartlar:

 1. Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.
 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 1. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.
 2. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 3. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığının alınmaması gerekmektedir.
 4. Başkanlığımız her aşamada ilanı iptal etme veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 5. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6’ncı maddesi gereğince sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazananların, işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 6. Lisans mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P3, ön lisans mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P93, ortaöğretim mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P94 puan türleri dikkate alınacaktır.
 7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 8. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.
 9. Pozisyonlara, eşdeğerliliği kabul edilen bölüm/program/alanlardan mezun olanların da başvuruları kabul edilecektir.
 10. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.
 
 1. BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını, 13/06/2024-28/06/2024 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine aşağıda istenilen belgelerle birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla yapabilecektir. Başvuru tarihleri içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek olup süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

 1. İSTENİLEN BELGELER:
 1. Başvuru formu (Kurulumuz internet sayfasında bulunmakta olup formda fotoğrafı olmayan adayın başvurusu geçersiz kabul edilecektir.)
 1. Diploma veya mezun belgesi.
 2. 2022 yılı KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığını gösteren belge.
 5. Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için ıslak imzalı Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu e-Devlet çıktısında meslek kodu ve primli gün sayısı aranacaktır. Çalışma Belgesinde yer alan bilgiler ile SGK Hizmet Dökümündeki bilgiler karşılaştırılarak adayların tecrübe istenilen alanda çalışıp çalışmadığı tespit edilecektir.)
 6. İstenen sertifika ve belgelerin ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmekte olup tarih bulunmayan sertifika ve belgeler geçersiz kabul edilecektir.
 7. Şoför adaylar için sürücü belgesi, SRC2 belgesi ve psikoteknik belgesinin fotokopisi.
 8. Başvuru yapılan pozisyon için istenilen belge veya sertifika.
 9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvurular için boy- kilo durumunu gösterir sağlık raporu ile silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
 10. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
 1. KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adaylar resmi internet adresimizde ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evrak resmi internet adresimizde yayımlanacaktır.
 3. İlan edilen pozisyon adedinin 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 4. Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakı tamamlayarak Kurulumuz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir.
 5. Asıl adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığının tespit edilmesi durumunda, asıl aday yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 6. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
 7. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastanelerden “Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Sağlık Durumu Bulunmadığı”nı belirten sağlık raporu istenecektir.
 8. İlanda bulunmayan hallerde genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

Bilgi için : Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı

Telefon : 0312 298 75 68-69-70-71

İlanen duyurulur.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler