BIST 100 9.374,19 %0.29 Dolar 31,07 %0.85 Euro 33,65 %0.89 Altın Gram 2.025,46 %0.42 Brent Petrol 82,42 %-1.45 Bitcoin 50.877,98 %1.35
,
#KPSS #İş İlanları

Yüksek Seçim Kurulu 51 Memur Alacak

Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve Unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu 51 Memur Alacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı memur alım ilanı şu şekilde:

YSK AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30,11,2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.20İS tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren. Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve Unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

I- YSK MEMUR ALIM İLANI, BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ

1.    Başvurular 08.12.2023 tarihinde saat 1():00'<ta başlayıp, 17.12.2023 tarihinde saat 23;59;59’da sona erecektir.
2.    Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu tşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https;//isealiınkariyerka|>isi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.
3.    Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4.    Adaylar her bir kadro ve ünvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir.
Taşra teşkilatına; Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanları için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Merkez teşkilatına; Arşiv Memuru ve Santral Memuru unvanları için başvuracak adaylar; belirtilen ünvanlar için tek başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla ünvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
(Kunımumuzuıı merkez teşkilatı Ankara ilinde bulunmakta olup, Kızılay Mahallesi, İhlamur Sokak, No:4 Sıhhiye Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir.)
5.    Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeitmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir
6.    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7.    Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
8.    Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görünmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

II.    BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
-    Türk vatandaşı olmak,
-    tik defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 inci maddesindeki yaş şartını taşımak,
-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-    Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
-    Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.    Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
3.    Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.
4.    2022 Vılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;
Lisans mezunlan için KPSSP3,
Ön Lisans mezunlan için KPSSP93,
Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.
Özel Şartlar
-    Arşiv Memuru, Santral Memuru ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
-    Teknisyen kadrolarına atanabilmek için orta öğretim kurumlarınm, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dallarından mezunu olmak.

III.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ
1.    Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartlan sağlayan adaylardan. KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş (5) katı aday sözlü sınava çağnlacak olup, bu sayı taşra teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen Unvanı yönünden ekli listede belirtilen her yer için ayrı ayrı oluşturulacaktır.
2.    Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olup, sözlü sınava hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
3.    Adaylar süreci Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Başkanlığımız resmi internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
4.    Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sınava “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfûs Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir tanesi) ile girebileceklerdir.
5.    Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği,
-    Mesleki bilgi düzeyi (50 puan),
-    Atatürk tikeleri ve İnkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan),
-    Genel Kültür bilgi düzeyi (15 puan),
-    Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere,
toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.
6.    Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için. Sınav Kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
7.    Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara ikinci sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınava katılamayacak olanlar bu durumu delillendirerek Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde durum değerlendirmeye alınarak sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla sınav tarihi değişikliğine Sınav Kurulu karar verecektir.
8.    Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

IV.    SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
1.    Sözlü sınav sonucu ile ilgili duyurular Başkanlığımız resmi internet sitesinde daha sonra duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonucu ile ilgili bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyecektir.
2.    Sınavı kazananların atamalan, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başan listesine göre yapılacaktır. Başarılı aday bulunması halinde en fazla kadro sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başan puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
3.    Nihai başarı listesinde adayların puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
4.    Atanmaya hak kazanan adayların işe başlamalan için gerekli belgeler ile bu belgelerin Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlığımız resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayınlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
5.    Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında göreve başlamayanlann yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
6.    Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılmayacaktır.
7.    Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamalan soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
8.    Sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak bizzat veya en yakın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Süresi içerisinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan itiraz dilekçesi ile T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve iletişim bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
1.    Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak alım ilanlarına başvuru yapamayacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlemler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
2.    Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3.    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

VI. İLETİŞİM
Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Telefon: 0(312)419 1039-Dahili: 1919- 1916-1907- 1911

MERKEZ TEŞKİLAT

SIRA NO

İL

ÜNVAN

SINIF

SAYI

1

ANKARA

ARŞİV MEMURU

GİH

1

2

ANKARA

SANTRAL MEMURU

Giıı

3

 

TAŞRA TEŞKİLATI

SIRA NO

İL

İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÜNVAN

SINIF

SAYI

1

ADANA

YUMURTALIK

ZABIT KATİBİ

GUI

1

2

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

ZABIT KATİBİ

Giıı

1

3

BALIKESİR

ERDEK

ZABIT KATİBİ

GİH

1

4

BALIKESİR

SAVAŞTEPE

ZABIT KATİBİ

GİH

1

5

BİNGÖL

BİNGÖL MERKEZ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

TAŞRA TEŞKİLATI

SIRA NO

İL

İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÜNVAN

SINIF

SAYI

6

BİNGÖL

SOLHAN

ZABIT KATİBİ

GİH

1

7

ÇORUM

OSMANCIK

ZABIT KATİBİ

GİH

1

8

DİYARBAKIR

KULP

ZABIT KATİBİ

GİH

i

9

EDİRNE

UZUNKÖPRÜ

ZABIT KATİBİ

GİH

i

10

GAZİANTEP

NURDAĞI

ZABIT KATİBİ

GİH

i

11

GİRESUN

BULANCAK

ZABIT KATİBİ

GİH

1

12

GİRESUN

GİRESUN MERKEZ

ZABİT KATİBİ

GİH

I

13

İSTANBUL

BEYKOZ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

14

İSTANBUL

GÜNGÖREN

ZABIT KATİBİ

GİH

1

15

İSTANBUL

KAĞITHANE

ZABIT KATİBİ

GİH

1

16

İSTANBUL

SİLİVRİ

ZABIT KATİBİ

GİH

I

17

İSTANBUL

SULTANBEYLİ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

18

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

ZABIT KATİBİ

GİH

1

19

İZMİR

İL SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

20

KAYSERİ

SARİOĞLAN

ZABI T KATİBİ

GİH

1

21

KIRKLARELİ

DEMİRKÖY

ZABI T KA TİBİ

GİH

1

22

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ

MERKEZ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

23

KOCAELİ

GÖLCÜK

ZABIT KATİBİ

GİH

1

24

KOCAELİ

KARTEPE

ZABIT KA TİBİ

GİH

1

25

MALATYA

HEKİMHAN

ZABIT KATİBİ

GİH

i

 

TAŞRA TEŞKİLATI

SIRA NO

İL

İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÜNVAN

SINIF

SAYI

26

MANİSA

SELENDİ

ZABIT KATİBİ

GİII

i

27

MARDİN

NUSAYBİN

ZABIT KA TİBİ

GİH

1

28

MUĞLA

BODRUM

ZABIT KATİBİ

GİH

1

29

ORDU

FATSA

ZABIT KATİBİ

GİII

1

30

TOKAT

ALMUS

ZABIT KATİBİ

GİH

1

31

TOKAT

ERBAA

ZABIT KATİBİ

GİH

1

32

TRABZON

VAKFIKEBİR

ZABIT KATİBİ

GİII

1

33

TUNCELİ

ÇEMİŞGEZEK

ZABTI KATİBİ

GİH

i

34

TUNCELİ

NAZİMİYE

ZABIT KATİBİ

GİH

1

35

TUNCELİ

PERTEK

ZABTI KATİBİ

GİH

1

36

ŞANLIURFA

HALFETİ

ZABIT KATİBİ

GİH

i

37

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

ZABIT KATİBİ

GİH

1

38

ZONGULDAK

ZONGULDAK MERKEZ

ZABIT KATİBİ

GİII

1

39

BAYBURT

BAYBURT MERKEZ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

40

İĞDIR

ARALIK

ZABTI KATİBİ

GİII

1

41

İĞDIR

TUZLUCA

ZABIT KATİBİ

GİH

1

42

YALOVA

YALOVA

MERKEZ

ZABIT KATİBİ

GİH

i

43

DÜZCE

DÜZCE MERKEZ

ZABIT KATİBİ

GİH

i

44

BİTLİS

BİTLİS MERKEZ

TEKNİSYEN

TH

l

45

KARS

KARS MERKEZ

TEKNİSYEN

TH

i

46

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

TEKNİSYEN

TH

1

47

RİZE

RİZE MERKEZ

TEKNİSYEN

TH

1

 

TOPLAM

51

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler