,

YSK, 53 memur almak için ilana çıktı

ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

YSK, 53 memur almak için ilana çıktı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

I. BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ
1.    Başvurular 31.08.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 09.09.2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.
2.    Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.
3.    Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4.    Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir.
-    Zabıt Katibi unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
-    Hizmetli unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen “Merkez Teşkilat” seçeneği ile başvuru yapacaklardır. (Kurumumuzun merkez teşkilatı Ankara ilinde bulunmakta olup, Kızılay Mahallesi, Ihlamur Sokak, No:4 Sıhhiye - Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir.)
5.    Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e- Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.
6.    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7.    Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
8.    Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görünmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
-    Türk vatandaşı olmak,
-    İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-    Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
-    Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.    Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
3.    Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.
4.    2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;
Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
Özel Şartlar
- Zabıt Katibi ve Hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

II.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ
1.    Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylardan, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş (5) katı aday sözlü sınava çağrılacak olup, bu sayı Zabıt Katibi unvanı yönünden ekli listede belirtilen her yer için ayrı ayrı oluşturulacaktır.
2.    Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olup, sözlü sınava hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
3.    Adaylar süreci Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Başkanlığımız resmi internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
4.    Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sınava “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir tanesi) ile girebileceklerdir.
5.    Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği,
-    Mesleki bilgi düzeyi (50 puan),
-    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan),
-    Genel Kültür bilgi düzeyi (15 puan)
-    Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.
6.    Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
7.    Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara ikinci sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınava katılamayacak olanlar bu durumu delillendirerek Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde durum değerlendirmeye alınarak sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla sınav tarihi değişikliğine Sınav Kurulu karar verecektir.
8.    Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

IV.    SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
1.    Sözlü sınav sonucu ile ilgili duyurular Başkanlığımız resmi internet sitesinde daha sonra duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonucu ile ilgili bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyecektir.
2.    Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine göre yapılacaktır. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
3.    Nihai başarı listesinde adayların puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
4.    Atanmaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlığımız resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayınlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
5.    Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
6.    Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılmayacaktır.
7.    Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
8.    Sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak bizzat veya en yakın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Süresi içerisinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan itiraz dilekçesi ile T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve iletişim bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

V.    DİĞER HUSUSLAR
1.    Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak alım ilanlarına başvuru yapamayacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlemler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
2.    Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3.    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

VI. İLETİŞİM
Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Telefon: 0(312) 419 10 39 - Dahili: 1919 - 1913 - 1907 - 1916
E-posta: [email protected]

MERKEZ TEŞKİLAT

SIRA NO

İL

UNVAN

SINIF

SAYI

1

ANKARA

HİZMETLİ

YH

5

 

TAŞRA TEŞKİLATI

SIRA NO

İL

İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ

UNVAN

SINIF

SAYI

1

ADIYAMAN

GERGER

ZABIT KATİBİ

GİH

1

2

AĞRI

DİYADİN

ZABIT KATİBİ

GİH

1

3

AĞRI

ELEŞKİRT

ZABIT KATİBİ

GİH

1

4

AĞRI

TAŞLIÇAY

ZABIT KATİBİ

GİH

1

5

AĞRI

TUTAK

ZABIT KATİBİ

GİH

1

6

ANKARA

BALA

ZABIT KATİBİ

GİH

1

7

ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

ZABIT KATİBİ

GİH

1

8

ARTVİN

MERKEZ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

9

AYDIN

DİDİM

ZABIT KATİBİ

GİH

1

10

BİTLİS

HİZAN

ZABIT KATİBİ

GİH

1

11

ÇANKIRI

ŞABANÖZÜ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

12

DENİZLİ

ÇAL

ZABIT KATİBİ

GİH

1

13

DENİZLİ

SARAYKÖY

ZABIT KATİBİ

GİH

1

 

 

14

DİYARBAKIR

DİCLE

ZABIT KATİBİ

GİH

1

15

ERZİNCAN

KEMALİYE

ZABIT KATİBİ

GİH

1

16

ERZURUM

AŞKALE

ZABIT KATİBİ

GİH

1

17

ERZURUM

HINIS

ZABIT KATİBİ

GİH

1

18

ERZURUM

KARAYAZI

ZABIT KATİBİ

GİH

1

19

GAZİANTEP

ARABAN

ZABIT KATİBİ

GİH

1

20

HATAY

ALTINÖZÜ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

21

ISPARTA

SENİRKENT

ZABIT KATİBİ

GİH

1

22

İSTANBUL

İL SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

23

İSTANBUL

ESENLER

ZABIT KATİBİ

GİH

1

24

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ZABIT KATİBİ

GİH

1

25

İZMİR

ÖDEMİŞ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

26

İZMİR

URLA

ZABIT KATİBİ

GİH

1

27

KARS

DİGOR

ZABIT KATİBİ

GİH

1

28

KARS

SARIKAMIŞ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

29

MALATYA

PÜTÜRGE

ZABIT KATİBİ

GİH

1

30

MANİSA

GÖRDES

ZABIT KATİBİ

GİH

1

31

MANİSA

TURGUTLU

ZABIT KATİBİ

GİH

1

32

MUŞ

VARTO

ZABIT KATİBİ

GİH

1

33

NEVŞEHİR

AVANOS

ZABIT KATİBİ

GİH

1

34

ORDU

AKKUŞ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

35

SİİRT

ERUH

ZABIT KATİBİ

GİH

1

36

SİVAS

İMRANLI

ZABIT KATİBİ

GİH

1

37

SİVAS

SUŞEHRİ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

38

TEKİRDAĞ

ÇERKEZKÖY

ZABIT KATİBİ

GİH

1

39

TRABZON

TONYA

ZABIT KATİBİ

GİH

1

40

TUNCELİ

PÜLÜMÜR

ZABIT KATİBİ

GİH

1

41

ŞANLIURFA

BOZOVA

ZABIT KATİBİ

GİH

1

42

VAN

MURADİYE

ZABIT KATİBİ

GİH

1

43

KIRIKKALE

KESKİN

ZABIT KATİBİ

GİH

1

44

ŞIRNAK

BEYTÜŞŞEBAP

ZABIT KATİBİ

GİH

1

45

ARDAHAN

MERKEZ

ZABIT KATİBİ

GİH

2

46

ARDAHAN

HANAK

ZABIT KATİBİ

GİH

1

47

KARABÜK

MERKEZ

ZABIT KATİBİ

GİH

1

 

TOPLAM

53

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler