,
#KPSS #İş İlanları

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 120 Personel Alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İşkur üzerinden işçi almak için ilana çıktı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 120 Personel Alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR

Başvuru Başlangıç Tarihi: 12.06.2023
Başvuru Bitiş Tarihi: 16L06-2023

SIRA

NO

tUseb KADROSU

KADRO SAYISI

ÖARKKİM

Dİ ZJ Yİ

MEZUN OLliNAN BÖLÜM/PROGRAM

NİTELİ K/KOŞUL

ÇALIŞMA l’ER İYODU

GÖREV YERİ

SINAV TARİHİ VE YERİ

1

Veri tımarlama ve Kontrol işkineni

29

Ön Ltsub

Adalet, Adalet Meslek Eğitimi, İşletme, Genel İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Yönetim, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Büro Yönetni, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Aristaniıjb. Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlar, Dış Ticaret, Diş Tiearet ve Avrupa Birliği, Uhtdararası Ticaret, [JhHİararası Ticaret Yönetin», Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişini ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve ReMamahk Hukuk Büro Yönetim ve Sekreterliği, İman Kaynaklan Yönelim. Personel Yönetimi, Personel, İman kaynaklan. Maliye. Muhasebe, Bilgisayarlı Destekli Muhasebe. Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamalın, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe, Bilgi Teknolojileri, Bilgi ve

İşlem Teknolojileri, Bilgisayar, Sağhk Kurumlan işlet mecil®. Tıbbi Dökûmantoyvn ve Sekreterlik veya Tıbbi istatistik ve Bilgisayar bölümlıüinitı hetlıargı birinden ön lisans düzeyinde mezun olrrtık veya bunlara denkliği YÖK taralinetin kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kıuuniannuı fcmndcn ıırzıın olmak.

1-2022 yılmda yapılan Kamu Pascal Seçme Smavi P91 pmın türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Ltevkl Memurları Kanununun 48 inci ınıdcksunrı hnrıcı likrasuım (A) bendirin (1), (4),(5), (6) ve (7) munıralı ali bentlerinde belirtilen şartlan taşmak.

IHcrhangi bir sosyal güvenlik kulunumdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

 1. Güvenlik sonLşluriiüsı ve/veys arşiv araşıtriftisı olumlu sonuçlanmak.
 2. Kamı kuram ve kurduşkımun ilgili disiplm mevzuatı uyannetı görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamı huklaruıiın matınım olmamak.
 3. .MS Office programlarımı hakim olmak.

T i hüyaç duyulan personel alım için il geneli düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için ilan tarihi itibarıyla. IsUntal İtinde ikamet ediyor olmak (Başvurularda, kişilerin Adrese Ikıyalı Nüfûs Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkale idmacaktır .)

Belirsiz Süreli (Daimi)

İstanbul

Itaşkiıulığıınız

W|İB «leşinde ıkın edilecektir.

2

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

Ön Lisans

?\dalct, Adalet Meslek Eğitimi. İşletme, Genel İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetim. Yönelim. iş İdaresi. Ticaret ve Yönetim, Büro YöiBtinı, Büro Yönelimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asisianlığı, Sekreterlik, Ofis Tcknokvjilcn ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlıği, Dış Ticaret, Dış Tfant ve Avrupa Biri®, Uu&nruı Ticaret, UltBİararat Ticaret Yönetimi, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, İnsan Kaynaklan Yönetimi, Personel Yönelimi, Personel, İnsan kaynaklan, Maliye. Muhasebe, Bilgisayurh Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygukuınlan. İşlet me* Muhasebe, Bilgi Teknolojileri, Bilgi ve İşlem Teknolojileri, Bilgisayar. Sağlık Kurumlan İşletıiKdlığı. Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik veya Tıbbi istatistik ve Bilgisayar bölûrıierinin tarkuıgi birinden ön Ksaııs düzeyinde ınazun olmak veya butlara denkliği YÖK Unıfindan kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının birinden mezun olmak.

1 2022 yılmda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P9Â puan türünden eri ırz 60 puan olmak.

2.657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 18 inci maddesinin birinci fikrasrnm (A) bendinin (1}, (1), (5), (6) ve (7) numıralı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşımak.

31 ferltangi bir sosyal güveıdik kurumımdan emeklilik, yaşlılık veya malulKık aylığı iilmım? olmak.

1 Güvenlik scnışturnBsı vo'vcyıı arşiv ıınrştınnısı olumlu sonuçlanmak.

5.Kamı kimim ve kurıJıışlamnn ilgili disiplin nmTuatı uyarınca görevinden vm meslekten ihraç edümemiş olmak ve kamı taklarından inalınım olııtuıtık

6,MS Office ıirogratıiaran haktin olmık,

7.İlıiıyuç duyulan persond alım için il geneli düzeyinde kıırşıkunnası yoiımı gidileceği için ıkın tarihi itibarıyla ?\rikara ilinde ikamet ediyor olmak. (Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıl Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.)

Belirsiz Süreli (Daimi)

Ankara

Başkanlığunız WEB silerinde ilan edilecektir.

 

3

Biyolog

1

Lisans

Biyolog. Tıbbı Btyvk'gk Bıhnict. Molckukt Bryviog. Mcfckükr Biyolog ve GenetA. Bıyvtekradog ve Moleküier Biyolog IsMunık-ıuun herhangi taırakıı lisan düzeyinde mezun obruk veya tunlara denkliği YÖK tarafındın kutsi edlrıuş yurt dışındaki yukseköğrctnn kunmianran Icnralcn mezun obruk

1 2022 yılında yapılan Kamu Personel Scçn»; Sınavı P3 puan türünden en az oO puan almak

2 65* taydı Devlet Memurları Kanununun 18 mcı nuddcsıran tamcı fikrauranl A) benfaruı (lk(4).(5), (o) ve (7) tamurah alt bendemde bekriden yurtlan tayinuk

3 Ucrtunp ter sosyal güvenlik limanımdan cırtkhlık, yaşhhk veya ıradıdhık aylığı abıuırey oteraık 1 Güvenlik sceuyturmaM ve veya aryo araytuman dundu sonuçlanmak

ÖSYM tarafindın kabul cdlen ve gcçcrhhğı talinin tayka ta belgeye şilep olmık ve tamu belgelenilmek (Yükseköğretim Kurumlan Y atımcı Dd (YÖKDİL) Smtv sonucu kabul cıhbncyccd.tn ı 7 Tercihen Biyolog. Titti Bryvkog, Mdekuicr Biyolog ve ı'ıenrtık Titte Genetik alanUnıın hctluıgn

Belasız Sürek (Dama)

Ankara

Buykanlığmaz

UTB «atcsaraic ıluı

eskice ekta

belgi ve cperasyvnd tecrübe sıkıtı ttnuk

•> Tercihen Moleküier tayok'g tckıtkkn konuMiıla özelltkle Yen Seul Dızıknr uzenne latt-t atuvar ıkneynıırt- silip oktuk

10 Tercihen Bry otvank.il.iini alanındı eğitim sertifikası veya tecrübe sahili olmak

-1

Bıysdog

1

İMTO

Biyolog. Tıbbı Bıyologk Bdunier, Biyolog Bilinilen ve BıyvnaıtancHık. Melektiler

1 2022 yılında yapılan Kamu PctmmkI Scçn»; Sınavı P3 puan turundm en az oO puan alnuk

2 65" saydı Devlet Memurları Kanununun 18 mcı nuddesvan tmncı fikrauranlA) bcnhnm (lk(4).(5).

(6) ve (7) luııuab ait beıticruak- bdutden yurtlan taymuk

Belasız Süreh

(Dama)

Ankara

Bask aldığa tiz

UTB •atesanlc dan ohlcsckta

Bıysdog. Msiek uiet Biyolog ve Genetik, Bıyotekradog ve Moleküier Bıyık >g Mımienıan Ir-rtungı hnnicn lisans düzeyinde mezun -4nıuk veya hınbra denkliği YÖK tır afirataı kattıl eıkbıay yurt Ayiralakı yukseksvğretmı kıaumlanran tamden nczun olnuk

cılkıvıtay obnık ve karnı lıaklaı ıralan ıtulmım «dnianuk

ÖSYM larafiıalm kabul edilen ve geyerbhğı bulurun luyka bir belgeye sıhıp obnık ve tunu bdgdcndtfmek (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav «onucu kabul ctUmeyvccktır) * Tercihen hakten ve vmn kıitıa st.'kkuıu, sekans ve m>lckıılcr çahşnularıla deneyimli olnuk

3

Psikolog

i

Lrons

Pukolop bohmaaıdcn hsınv düzeyinde mezun olmak veya ttıru dmklığı YÖK tarafiıtlın katli cıklnaş yurt A>uvldj yukseköğretun kurunlaruan tennlen nvzıın olmak

1 2022 yılınla yapıLın K«ım Persond Soçw Sınan P3 puan tımuıfcn en az oO puan olnuk

2 65* saydı Devkt Mcmurian Kanunmun 18 tncı nuddcsıran tmcı fikrasmn (A) bcndmaı (lk (■0.(5).

(o) vx (*) luıuiab alt Ivıtlnınk IdDlıkrı yurtlan taymuk

3 llcrhırçı tır sosyal güvenlik kumrundan emeklilik, yaylıhk veyu ıraduiluk aştığı ubıunay otaıuk

5 Kaıraı kıaıan ve kıaıiıtyLınrm ılgıb disiplin mevzuatı uyarınca grevinden veya nvdeklen ihraç eckbıvtıay obmk ve kamı luklanralan ıtulmım olnuıruk

ÖSYM tarufinıkm kabul aklen ve geçerlıhğı bulurun buyka bu belgeye salıp obraık ve ttmu bdgcIcrafcrnKk (Yükseköğretim Kımmlan Yakuraı Dd (YÖKDİL) Suuv sonucu kabul eıMın.*yvcektir)

obıusı

Belasız Sureb (Dama)

İstanbul

Ikıykatdığaıız WFB «atcMnde ıkın eskice ek tu

6

Mutcrcım-Tcrcuman

2

İ4MI*

.MiNcraro-Tcrctınunfak (İngilizce). MMcrcan-TacUnanhk. Mütercim ve TercuırauM. Ingıhzce Mütercim ve Tetcımunlık tvMunieruen herhangi tünden

1 2022 yıhrala yapılan Kamu PctsimkI Scçuk Sıranı P3 pıun tımırak-n en az oO psun alnuk

2 65' saydı Devlet Mcmıaian Kanummun 18 mer nuddcuran tamcı fikrasmn(A)bendmn(l),(4).(5).

(6) ve (7) luıurab alt bcnriennde Mutıkm yarılan tayımak

3 1 let luıyzı tu sosyal güvenhk kımıltından eırakhlık yaylıhk veya ıraduiluk aylığı ahıunsy ohıuk

1 sTuveriık stujtırnue ve veya aryıv araytırnus olımlu vstçljinul

5 YDS dcn en az ‘>0 (doksanı İngilizce dİ pıaı» ahııy <dnuk veya <kl yvtcrhğı tukmuralm İsına -k-nklığı ÖSYM tarafinıhm kabul esilen ve gcycthlığı bulunan tayka ta tenteye şalap obmk ve bunu İKİgelenbntvk I Yükseköğretim Kurıanian Yabancı Dd (YÖKDİL) Sınav sornmı kaini edilmeyecektir ) o Tercihen l lısUrarası onkıyiruJar. protokoller ve M*zleymdenn hızularaıuı konuşurla tecrübe whta okmk

Belasız Sureb (Dama)

1 «tantal

Baykanlığmaz UT B sitesinde kır eıik-cektu

 

7

Avukat

1

Usan»

tarahıktın kaki cıilnay yurt dyıniakı yuksckogrctun kuruıriarmn tuu»len nrzun «talak

1 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçtir Sınavı P3 puan turunken en az oO puan almak

2 65* «ayıta Devlet Memurini Kıruutnı Ut mn ıtuıklesuuı temci tiki a sırrı t Al bcndmn(l)c(4).(5).

(6) ve (7) nunurah ait bcndenndc bctatıkn yurtlan tayinuk

t Gmenlik s.mıyt urnusı ve Veya arp' araytırnusı «kanili sonu,lanmık

5 Kaıtu kıaıon ve kııuluylanıın ılph disiplin mevzuatı uyanıra g.'revmıicn veya meslekten ihraç edhımay «tanık ve kaini laklarinlin nuimını olınanuk

ÖSYM tarafındın kakıl esilen ve gcçcrhhgı kılının kıyka te belgeye sahip otamk ve kanı bcigeicnhrnri. (Y ukscks^rctını Kurumlan Yakıncı Dil < YÖKDİL) Sınav sonucu kakıl cshtaırycccktu ) * AvıAatlık ruhsatına salıp obruk

Belirsiz Stırcb (Duna)

Istankıl

Baykanlıgmaz \VI B sitesinle ilan cdkxcktu

8

Avukat

2

Usan»

 

1 2022 yılında yapılan Kanat Personel Seçtir Sınavı P3 puan timinden en az 60 pum alrmk

2 65* taytta Devlet Memurları Kanununun 48 mcı nuddcsuan temci tikrasıran < A) trndınn (1X (4),(5), (6) ve (7) inanır ah alt bentlerinde bcfartden yurtlan tayınuk

3 Herhangi te sosyal güvenlik kunammdan cnrkhlık. yaylıhk veya nuluilük aybgı atanma» otanak

4 Güvenlik scruyturması ve Veya arpv araytırnusı ohanhı sonuçlanmak

Belirsiz Süreli (Duna)

İstanbul

Baykanlıgınaz \Vl B sitesinle ılar c-ik-cektır

taratıniın kaki eıitau» yurt dyınida yuksckogrctun kunııriarmuı temden nrzun otaıak

5 Karnı kurum ve kuruiuylannn ilgili disiplin mevzuata uyarınca gOtevmden veya meslekten ihraç »Umaı») obruk ve karnı lukiannim truhnurı olmattuk

ÖSYM tanıtandın kakı) «ilen ve geçerlılıjb kılının kıyka ta belgeye sahip otauk ve kanı bcigekndrnrk (Yükseköğretim Kurumlan Yakıncı Dil (YÖKDİL) Smav sonucu kakıl ocitaryccektr ) * Avukatta ruhsatına salıp obruk

8 Tercihen Fikri ve Stnaı Mülkiyet haklan süreçlerinde tccnıtelı olmak

9

İstatistikçi

2

Usanç

İstatistik. İstatistik ve Bilgisayar Bıhnierı. Matemdik va IsUtrstk kMûmietıran I» tu>(n taırafcn lisans ıkızcymde nrzun otattık veya katlara <k-rkli|b YÖK tat d tinim kaki eıilna» yurt dyuıiıkı yuksckogrctun kıuuıriarunn tetnicn nrzun otaıak

1 2022 yılında yapılan Kamu Perscrrl Seçtir Stmvı P3 puan turundm en az «0 puan alnuk

2 657 sayıh Devlet M «rarları Kanununun 18 mcı nuddcsınm tamcı âkı a sırrı (A) bcndınaı (1 k (4). (5).

(6) ve (7) ınmuialı ait bcrtlcnnde trtatık-n yanlan tayuıuk

t Güvenlik ss-tugırnusı ve Veya aryıs araytırnusı >4ırniu s*>nı»,Lınrmk

5 Kaıtu kurum ve kıruiuylanıın ilgili drstphn mevzuatı uyarınca gCrcvındcn veya meslekten ılır aç c.ihımay obruk ve kanı ı haklar mim mıhnım olnunıık

ÖSYM tarafındın kabul esilen ve geçerliliği kılının fayka ta belgeye sahip «tanık ve km beigeknirnrk (Y uksckc'grctun Kurumlan Yakıncı Dil < YÖKDİL) Smav sonucu kakıl edünry evektır )

Belirsiz Süreli (Dana)

İst anini

Baykanbgmaz Wl B sitesinle ıkın edkcekür

10

istatistikçi

I

L»m

İstatistik. İstatistik ve Bilgisayar Bdmıierı veya Matenutık ve İstatistik

ık-tilıgı YÖK tarifinim kata! estim» yurt dyuaiakı yv*.«ck.^rctım kunınimrvn temden nrzun s*tauk

2657 sayıta Devlet Mcmurian Kanununun 48 mcı ırudk-sınm temci takraşıran)Al bendmn(IX(4).(5), <o> ve (7) mrturah ait k-nrknnd: bdutık-n yurtlan taçimık

5 Kaıtu kıaıan ve kıaıiuylunnm ilgili ıhsıptan nrvzuatı uyarınca g.tcsmdcn veya meslekten ihraç esUnrmay obruk ve karnı haktaındm nuhnıın olnunuk

ÖSYM taratandm kabul esilen ve geçerliliği kılımın tayka te belgeye şalap «tanık vt tunu

Belirsiz Sureta

(Dama)

İstanbul

Bayk anlığımız ’.VI B sitesinle ilan

' T and istatistik tepsine, veri aruhzı y veunirma ve ven gcesefleştnne tveenienrv satıp «tanık

'> T ctcıhcn vetı anahtagı. ınvlelknr, opt ınazasyen gık sayısal konulu a ılg ı duymak

10 İstatistiksel araçta ve nukuıc 60etana tekıaklen koratıunıiı talgı salak obruk (regreeyvm. ven tylcnr)

11 Tercihen Pyihon. Matlab. R vb pogramlaıtu dillerinden en az taurk- ııukır ısgretmrsı modcitaı

 

11

Kimyager

1

Lisans

Kırrıya veya Biyokimya Ivlı'ımlernnıı lıerhmgı birincten lisans dikeyinde mezun olmak veya bunlara denkliği YÖK larafuKfaıı kabul edilmiş yut dışındaki yükseköğretim kuruniaruun lirinden mezun olmak.

1.202 2 yılında yapılan Kanıtı Personel Seçme Sınavı P3 puan timinden en az 60 puan alııtık 2.657 Myıh Devlet Memurları Kamutaıım 48 mei ımddesriın birinci ûkr*sanm(A) bendinin (l), (4), (5), (ö) ve (') mcınralı alt bentlerinde indirtilen şartlan taşırraık

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurunnndan emeklilik, yaşlılık veya malullük aydığı alımmış olmak. J.Güvaılik soruşturması vcA'cya arşiv araşhrmas olumlu sonuçlanmak.

5. Kamu kurum ve kuruluşlannın ilgili disiplin mevzuatı ııyaruKa görevinden «ya meslekten ihraç edümemiş olmak ve kaim haklar urdan malınım olmamak.

6, YDS'ckrı en 62 50 (elli) İngilizce dil puaıs almış olmak veya dil yeterliği hkntiıkkm İMİM denkliği ÖSYM tarııfindıuı kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka lxr belgeyv sahip olmık ve bunu belgclcnduriKk (Yükseköğretim Kurumlan Yatana Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.) 7.T ercihen Farmasöt ik ve Biyo&rmasDtik ürün ve Kor n*ıliiswn gelişi irme konusunda deneyimli olmak veya yeni ilaç'moleküllerin geliştirilmesinde Ar-Gc ve üretime yönelik araştırma projelerinde görev almış olmık.

8. Temel laböraluvar cilsız ve ekiptıuıtaı konusunda bilgi ve operasyoiKİ tecrübe sulubi olmak.

O Tcrcihcn Biyyfamuısotik lininlerin ait akım prosesleri ile ilgili deneyimine sahip olmak ve projelerde görev alnaş olmak.

10 Tercihen istatistiksel araçlar ve mıkıne öğrenim teknikleri konuşumla bilgi sahibi olmak fregresyon» veri işleme).

Belirsiz Süreli

1 Daimi)

Ankara

IJaşkanbğııruz 3MîB sitesinde ilan edilecektir.

İî

Kirnjvgeî

1

Lisn$

Kimya veya Biyokimya bölümlerinin herhangi birinden lisans düzeyinde mezun dmak veya tenim denkliği YÖK tarafindan kuVeJ edilmiş yut dışındaki yuksckeığretmı kurumlanılın lirinden mezun olrrnk.

1,2022 yılında yapılan Kamu PensoiBİ Seçme Sravt P3 puan türünden en az60 puan alnaık

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci likusının (A) bendinin (1), (4), (5), (o) ve (7) niHinralı alt bentlerinde bdirtileu şartlan taşımak.

3. Herhangi tir sosyal güvenlik kurunnnlan emeklilik, yaşlılık veys nulııilıık aylığı alımmış olmak. •t.Güvcııük soruşturması vo/veyn arşiv araştırmışı olumlu sonuçlanmak.

5. Kamu kuriun ve kuruluşhnnuı ilgili disiplin n tvaıaa uyarmea görevinden veya medetten ihraç edlıtKituş olmık ve kaıiMi haklaruıdan ıııuhnımöltnaııuk.

6. YDS’tkn en az 50 (ellı l İngilizce dil puanı alınış olmak veya dil yeterliği bakuıanckırı buru denkliği ÖSYM taralından kabul edilen ve geçerliliği bulman başka bir belgeye salıip olmak ve bunu belgL-kiKİınırk (Yükseköğretim Kurumlan Yatana Dil ( YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.) ' Tercilıen biyolojik ürün üretim süreçlerinde tecrübeli olnuk.

8.Tercihen ateHtda Yüksek Lisans ınr/ıuıiy ci derecesine sıhip olmak

Belirsiz Süreli (Duiıra)

Ankara

Başkalığımız ÇVKIt.^lcsımk'daıı edilecektir.

91

Pfogf.ııifcı

1

Ön Lûare

Bilgisayar Pıogramcıhğı, Bilgisayar PrograıiKihğı (Internet). Bilgisayar Programlama veya Bilgisayar Teknokıjsi ve Programlama bölümlerinin herhangi Knndenöu lisans düzeyinde mezun fıbiök veya Isınlara denkliği YÖK taf-afirtdan kabul edilmiş yurt dkşındald yükseköğretim kurumlaruım birinden mezunolmak.

l.102 2 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınan P93 puan tliriındcrı en az 60 puan alnuk.

2.657 sayılı Devlet Memurları KiunoHiium 48 inci nuddesitıin birinci fıkrasının ( A) beiklinintl), (4), (3), (6) ve (7) inenindi alı benikrinde lıelirtilen şartlan cuşımak.

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumurskırı crnekMik, yaşlılık veya nululluk aylığı alnıınnş olmak.
 2. Güvenlik soruşturması vt'Veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 3. Kan» kurum ve kuniiuflidiffln ilgili disiplin mevzuat uyaruKa görevinden veya meslekten ihraç «Umeıurş i'lınik ve kaimi laklarındın mahrum olmamak
 4. Web*Mobtl projeler ve görsel teatim için PHP, HTMU CSS, JS kullanımı kunulannh tecrübeli dnnk.
 5. PYTHON, Javu veya. Net talunlı yazılım dilimliden (C4t Oracle, Asp.net, HTML5, CSS3, JQUERY. JAVASCRIPT) en m birin büıtuk.
 6. Bılgı-siyar dorıanunı ve server kurulunu korulunnda tecrübeli olmık.

Belirsiz Süreli (Dsiirrti)

İstanbul

Başkanlığımız \vi:n sİKmiİÜl-ıhn «dilecek lir.

 

14

Pr<v>anKi

7

Önl-iMn»

Progranianu veya Bilgisayar Teknokrasi ve Programlama bciıındenran herhangi lınııien on hum Aızeşınie nezııı ılıtuk veya lıriııj derAlı£ı YÖK tara toklan

1 2022 şıllıkla yapılan Kamı Personel Seçtik: Sınavı P93 puan tunuufcn en az oO puan atarak 2.657 şaşılı Devlet Memurları Kanunilin 48 İKİ nudA-stran tsnraı tiki asanın (A) bendmn(l), (4).(5). (01 ve (7) ıkınılalı ait bentlerinde bdırtıkn şartlın taşımak

4 1 kr Kirşti t« sosyal jtirs erik kuroraıaian emeklilik, şaşhlık veş» nuhüıık aşlıjb alnuıraş olmak

1 Guv enlik soruşturnusi ve'vcyu arşiv araştırması oltınhı »>>nuçlaiırak

5 Tercihen aş.ıgki.ıkı koradardu 1 (bu > yıl dcncşım «afabı olmak

 • Şulem netuvrk IslgiM.
 • Antsın* programlarının kıınılıun ve ş onetıhnrsı.
 • Microsoft IMnkvs işletim sıstendcn.
 • PC arıza t e^at ve onarım konusunda.
 • Yazılan dilen

Bebr»iz Sureta (Duna)

N anisi

Başkanh|hıraz WEB Mtew«de ilan cAJevektu

15

Programı

ı

Ön lasın»

Bilgisayar Prograrraslıgı. Bilgisayar Programcıktı t Internet), Bilgisayar Progranianu vey» Bilgisayar Teknologsı ve Prograniarru beiunicnran herhangi lirinden Osbsart» düzeyinde mezun <4nuk veya tnaiara denkliği YÖK tarafından kalti e Abraş yut Aynadaki yükseköğretim kuruıtiarıran IsnraJcn nvzun obruk

1 202 2 şıllıkla şapılan Kamı Personel Seçme Sınavı P93 puan tıkundm en az 00 puan atarak

2 65* şaşılı Devlet Memurları Karavanın 48 net nuddestnm lsnra.1 tiki asanın (A) benduın(l), (4).(5), (0) ve (7) luııualı ait bentlerinde bchrtıkn şartlan taşımak

4 IkrhırşD Ur sosyal gııvenhk kuronundan enrkbhk. şaşhlık veya nulıihıK ayiıjh abrama» olmak

4 Guvcnhk soruşturması ve veya arşiv araştırması olunhı sonuçlanmak

5 Karnı kınımı ve kurliuşkınnın ilgili disiplin mevzuatı uşarmca görevinden veya medekten ihraç eAlnrıraş olmak ve kamı i tıklar indin malınım olmarrak

o Web sitesi tasarım ve yönetim koraiarında tccrûbch obruk

8 Tcinlen alıııikla 1 (bir ) tecrübe salata olmak

Belirsiz Sürek (Dm)

İst anisi

BaşkallhğutBZ UTB <tte»ande ilan eAkvektıı

Şofcr

2

Ortaöğretim t Lbc ve Anğı okul»

< >ılaOgıetıııı Iİaşe »v deışu okuil kurun tuuuıı İkiluı^ı Isı akıtandan ınezun olmak

1.657 »aşılı Devlet Memurları Kaıurnıaın 48 mcı traddestnm btnncı âkrauran(A) benduın (1), (4). (5), (ol ve(7) nunurab alt tamtlcnnde bdırtıkn şartlan taşımak

2 Ikrltuşa tar sosyal guventak kuronundan emeklilik. şaşhlık veya rıultüuk aylıjb abınım» obnak

4 Güvenlik »ontşroması ve veya arşiv araştırmışı olumlu sonuçlanmak

1 Kamı kuron ve kurıiuşkınrnn ilgili disiplin nvvzuatı uyuruna gıtevuskn veya meslekten ihraç cdlm-iraş olmak ve k anı ı haklarındın malın mı olmanuk

4 En az B unfi aırlkü belgesine «hap obnak

 1. SRC-2 ve SRC-4 belgesine »ahp olmak
 2. En az. .3 (üç) Şd dncc ataıııay »ûnkû belgesine »olup sbıuk
 3. Ankara 1b içerisinde en az 2 (da) yi) aktif şofbrlıd. yaptnş obnak w tunu bclgeknhnnck

s» Tercihen gûvenb »uruş tekraklen vb kotadarda egıtnn alın» olmak

 1. 0.7 24 esasım göre hem vardışab sistemde hem de mesai saatkn Aşıntı çahşmışa ve şdakrarası

Belirsiz Sureta

(Dama)

Ankara

Başkanlığınız UT B »ıtesiikk- ilan cAiecektu

11 Sırav boşvıausunun son gını ıtılurıyle 30 yaşın lıtırmerraş olrmk

12 İhtiyaç Aışulaiı persond atana ıçm ıl geneb AveyınA- kaişılaiaıun yvluıu gKİıkvcgı ıçm ilan tanla ıtılunşla Ankara ilinde ikamet eAşcr obıaık ı Başvurularıkı. kişilerin Adrese Dayak Nüfus Kayıt

Sıstenande kaşıtb olan aAeskn Akkate atamcaktu >

17

Şofbr

1

Ortaöğretim (iaşe ve dengi okul)

ı Jrtaojretım t Lbc ve dengi okul) kunurianran hatuna btr alarmdan mezun olmık

1.657 »aşılı Dev let Memurları Kanraanın 48 bki nuddewan lanncı likramun (A) bendoan (1), (4), (5). (6> ve (7) nurarab ait bentlerinde bdrrtıkn şarttın taşımak

2 Ikıkırça t« »osşai gın entak kurtaranları emAblık. şaşhlık veşa nulıihık aşiıjh abıuıraş olmak

4 Güvenlik »onişiurnusi ve'vey* arşiv araştırmışı olunhı »oraıçlannuk

1 Kamı kuron ve kıaıiuşluıran ılgıh disiplin ırcvzuatı uşannea gsvevmdcn veya medetten ıha aç «Um.ııaş olnuk ve kamı laklarındın malınım obnarrak

4 Enez B MnS utaucu bdgcune salepotrmk

o SRC-2 ve SRC-4 belgesele sahip çimek

" En az 3 (üç) yıl <*kc ahraraş sumen t>clgcs«K »alep olnuk

X Istanhi 1b ıçertsuale en az 2 (iki) yıl aktif şofclük yaptnş otarak ve bunu Iv^tclenıek

*> Tcrcıhm güvenli sımış tekraklen vb komiatda eğitini abraş olnuk

10.7 24 csasuu göre hem vatdıyab sademde han de neva tüllen (taşında çalışmışa ve şdıleratası seyahat etmeye engel Aınmnı olmuıuk

11 Sınav tuşvunısunm son gunu «ıhonyic 30 yaşını bitırmcnaş olnuk

ıtıbanşia İst anini İlinde ikamet ediyor obruk < Başvuniarda. kışdcnn AAcse Dıyab Nuft» Kaş» Ststerrand: kaşttb olan »beslen dkkate atanacaktır )

Belirsiz Sureta (Dm)

İst anisi

Başkanlığımız UTB «resinde ilan cAlcccktır

 

18

Tekniker

1

Ön Lisans

Makine, Bilgisayar Destekli Makine veya Makine Yadlan ve Yu^taımı Teknolojisi bölûmierînm Ivcılungı buukleıi on lisans düzeyinde nvzım obııak veya bunlara denkliği YÖK tarafuvfaıı kahıl ediltıiş yurt dışıiklakı yükseköğretim kımınılannıiı lirinden niızıuı olmak.

1 2022 yılında yapılan Kanı» Personel Scçiie Sınavı P93 puan türünden en az 60 puan almak.

2 o 57 «aydı Devlet Memurları Kanununun 41? inci müjdesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve(7) numaralıali bentlerinde Minilenşartlan laşurak.

 1. 1 iertangi biı sosyal güvenlik kııtıırrııuıı liiıı enuklılık, yaşlılık veya nnJuliük aylığı alıısınıtj olmak.
 2. . Güvenlik soruşturması vcvcya arşiv araştırman olumlu sonuçlanmak.
 3. Kıuıu kurum ve kurulnşlanmn ilgili disiplin mevzuatı uyunnea görevinden veya meslekten itaaç edıinmıuş olmık ve karnu taklarındım malınım obiBrmk

ti Tercihen alarmda 1 (bir) tccnlbe sahibi olmak.

Belimiz Süreli (Daimi)

.■üıkara

Başkanlığımız IVEB sitesinde ilan edilecektir.

17

Tekıritet

1

Ön Lisans

Elektrik. Elektrik Enerjisi Üretunllctim ve Dağıtımı, Enerji. Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik, Ejcktrik-Elcktronik, Endüstriyel Elektroıik, Elektrik-RlektronikTeknikertiği, Elektrik-Elektronik 'Teknölöjis, Mekatronik veya Mekatronik Tekölojiri bölümlerinin lwriwngi lirinden ön lisans düzeyinde mezun utmak veya bunlara <fcnkbğı YÖK tarafından kabul eetüniş yım {b^Kİiiti yükteköğr-rtim kıtnmıliirırarı birinden inftMldimk

1.2022 yılında yapılan Kamu Personıl Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 60 puan alnuk 2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 18 inci müjdesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7i nunurab alt bentlerinde belirtilen şartlan taşunak.

J Herhangi biı sosyal güveniri; kunırnıındın emeklilik, yaşlılık veya nulullük aylığı abınmış olmak.

4. Güvenlik sonışturnssı vc'vcya arşiv araştirmea olumlu sonuçlannnk

5 Kanat kurum ve kuruiuşlanrnrı ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç erlilnvmiş olmık ve karnı luklannckm mahrum obmımk

ti. Tercihen tralö,tesisat, alçak gerilinvyüksek gerilim, kompanzasyon, pano, elektrikli ev aletleri, UPS, usmsör, kimini ve güvgtik «istenim, yangniiilgdan» ve ihbar rişteııieri, santral ve telefat işleri koHularuım İterinizi bitiıvte 1 (bir) ieeriıbe salıibi olmak.

7 Kablolama işlemi, anza tespiti ve ıtutır'otanm yajMİılmek

Belirsiz Süseli (Daimi)

Ankara

Başkaıtfığiiıuz Wfili sitesiiKİd ilan edilecektir.

20

Tekniker

1

Ön Lisans

1 tikti İşlem. BiİRİsay'dr Operaiörtüğfı. Bügbajtf Operalörlüğü ve Tekıikerbği. Bilgisayar. Bilgisayar Ve Enfonınsyon Sislenilen. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri. Bılgi^r Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanını, Bilgisayar Teknolojileri ve Bitişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sisicıuteri. Internet ve Afi Teknolojileri. Multımcdya ve Nctwork Teknolojisi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümlerinin hertangi hnrrien ön lisans düzeyinde mezun olmak veya bunlara denkliği YÖK laraftndan kahıl edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurunhnnın tümden mezun olnuk.

1 2022 yıhıvla yapılım Kıanu PcrsorKİ Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 60 puan tılmık

2 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 İtki maddesinin birinci ükıasuun (A) bendüin (1), (4), (5), (6) ve (”j nıınurabah bentlerinde Mıriıteıı şartlan taşunik.

1 Herhangi bir sosyal güvenlik kunımundan emeklilik, yaşlılık veya millililik aylığı abınmış olmak.

 1. . Güvenlik sonışturnusı ve/veya arşiv araşlmnıs olumlu sotnıçlannnk.
 2. Kami kurum ve kuruluşlanınn ilgib disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç cdilııvmiş olmık ve kamı taklarından ııtıhnıııı olmamak.
 3. Tcrcihcn alarmda 1 (bir) tccnlbe sahibi olmak.

Belirsiz Süreli (Daimi)

?\jıkiüiı

Buşkaııiığımız

\V1’B sıtesnvle ilan edilecektir

2i

Tekniker

1

Ön Lisans

Bilgi İşlem. Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü veTeknîkerliği, Bilgisayar, Bilgisayar W EhfofflteSJttli Sislenilen, Bilişini Sistemleri Ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Tcknoloja. Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Biliştin Sistemleri. Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Internet ve Afi Teknolojileri, Muitimedya ve Neftvork Teknolojisi, Bilgi Gûvenlıfii Teknolojisi veya Bilişim Güvenliği TeknolojM bölürricnmı İKrtangı iminden ön lisans düzeyinde mattın olmık veya kınlara denkliği YÖK tarafiırian kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlaruuıı birinden nenin olntak.

1 2022 yılıruh yapılan Kanıtı Persoml Seçme Sınavı P63 puan türünden en az 60 pıan almak.

2.657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fikraanm (A) bendinin < 1), (<l), (5), (ti) ve (7) numualı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşunak.

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kmumundan emrklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıiümtş olmak.
 2. Güvenlik söruştıırııtıu vû'veya arşiv enştınnas olumlu sonuçlanmak
 3. Knmi kurum ve kurduşliinnııı ilgili disıpkn mevzi ıa iı uyu im r, Aevmden veya meslekten ihraç «hlıiKiniş olnıık w kanıt taklanndiıii mahrum olmamak.
 4. Tercihen alamnda t (bir ) tecrübe sahibi olmak.

Bchısiz Süreli (Daimi I

İstanbul

Başkanlığmnz UTB sitesinde ilan edilecektir.

 

22

Tek raket

1

Ön Lisans

< îrafik, Grafik T avunra. Grafık-ckafik T aşınıra. »tetik ve Reklanvtlık. Bilgisayar Destekli Tasanın seya Bilgisayar Deslckh Tasanın ve Ararasyon bohımicnran hnhangı hnnrlen .xı tasan* ıkızcyıraie nvzıaı öterek veya İsteri <krnklıjfcı YÖK tarafından kalaıl cıklnaş yurt dştralakı yükseklietıın kunuıiarunn tanikicıı nvzıın otattık

1 2022 yılınla yapılan Kamu Penond Seçme Sıranı P*>3 puan tırıkaicn en az oO puan atarak

2.65? sayılı Devlet Memurları Kanuramn 18 rtı nuddesuuı temci fıkı a uran (A) benıfaran (i). (4). (5).

toi ve (7) raanualı alt hmtlcrmde ItArtılcn şartlan tayinuk

3 Herhangi te sosyal gıı» enlik kuranımdan emeklilik, yaşlılık veya nuhılluk aylığı alranvş olmak

1 Güvenlik soruştur nıru ve veya arşiv araştırnuu olumlu sonuçkuıımk

Belirsiz Sureta (Dun)

İstanbul

Başk artığınız \VI B MicsıraicıUn esUcccktır

oklnmaş otaıuk ve kaıraı lükte ıralan nulauııı olmanuk

6 Tercihen alararala en az 3 (üç) yıl deneyim salak olnuk

8 »Trafik tasamın tun alariannda (autayet göUcrebüemek. konsept ve imaj tasınnı. logo ve kuransal kıntık tasarına vb ihtiyaçlara yönelik tasarımlar yapabilmek

10 Edıtorya) yeteneği otel, sosyal trudya paylaşımlara için ozgun ve yaratıcı içerikler üretebilmek

11 fotoğraf video çeten ve düzer dcıraısı konularında klgı ve deneyim salata <4ııuk

13 Kurumsal nurkalarla çalışnaş ve tasarım süreçleri ile ilgili tecrübe satuk otrak

23

Tekraker

I

Ön Lisans

Yapı, Yapı ikmalim Tetetespu. Sdta Tesual. TerasalTeknolojM. YapıTenat Tcknologa. Yapı İnşaat. l-atn» ve Sıhhi Tesisat. Sıbta Tc*ı»at ve Iksğalgaz. Ikluniendırme-ScğutnB. Soğutanı Tesısalçıtağı, Soğutanı Tesisatı. Soğıdnu ve Havalandunu. Ikhntcndınnc Tckcnoiogsı veya Ikhnicndınn: ve Soğutma Teknolo)raı lv>lurnienrnn btıluryn loıııkn ırı hum* Jıvcşuılc mezun obnık veya bunlara denkliği YÖK taralından kabil ccklrraş yurt dşıralıkı yükseköğretim kıaumlanran buındm mezun otanık

 

Belirsiz Sureta (Dun)

İstanbul

Başk artığınız WEB esinle ilan edilecektir

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanuranm 48 m msddesuan temci fıkrasının (A) tendırın (i). (4). (5).

<oı ve (7) tururab alt k-ntlctuak- Idıttılcn yatılan Uyanık

 1. Herhangi te sosyta) gus enlik kurunundun etra-klılık. y aşlılık veya ıraduiluk aylığı almamış olmak
 2. ı »uvcnlık «onayturman ve veya arşiv araştırmışı «dımılıı sonuşteıınık

' Kamı kınan ve k ıvıdnştenan ilgili dısıphn mevzuatı uyarınca gör evinden veya meslekten ihraç

«h Inrtraş olmak ve kaıraı hıkları ratan mahrum otanarak

o Tercihen alarmda 1 (te ) tecrübe %dnk etamk

24

Muhentas

2

Usan*

Bıyvtnuh.TKİıshk. Kimya Mııterah*hğı. Bıyotnedıkal Muheratashğı. EndtMn Mulsenkshğı. Bilgisayar Mühendbtağı veya Tıp Muhcnkslığı boluııienran Krltuvı taıraicn tasarı* düzeyinle mezıaı ıteıuk veya lamlara denkliği YÖK tarafindan kakıl eıilntş yurt chşiralakı yükseköğretim kunıniaruın teinden nvzun iterek

1 2022 yılında yapılan Konu Perveti Seçme Sıranı P3 |»ıan timinden en az oO pırın alnuk

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanuuun 48 mra nuddesuuı temci fıkıasınuı (A) tendmm (1). (4).(5).

<o ı ve (7> ranraırab alt tentlenrafc Ivdırtılen şartlan taşımık

 1. Herhangi te sosyal gusenlik kunmundan emeklilik, yaşlılık veya nuhılluk aylığı .ılnurraş olmak
 2. Güvenlik soruşturması ve veya arşiv araştırnusı cduınlu sonuçlınrnık

ohlnmaş olmak ve karnı hıkları rakın mahrum olnunıd.

6. YDS'den en az 50 (elli) İngilizce dil puırn abraş obnık veya <U yvterhğı hıterandan tara denkhğı ÖSYM tarafindan kabul edkn ve gcçerhhğı bulurun başka te belgeye sahip olnuk ve buu bclgefcnckmrk t Yükseköğretim Kıaıanteı Yahıncı Dd (YÖKDİL) Sınav sonucu katei edilme»evci.tır ı ' Tercihen Itlrırsd proye ıteçtUMi. hhniuH proje pkııteraı. yönetrıv vb kı>nutetndada deneyim salalı obmk

Belirsiz Sureta (Dun)

İstanbul

Başk artığınız \VEB sıt esinle ilan cddccektır

25

Mûhencfcs

1$

Uwn*

Bıyomûhenchstek. Kimya-Bıyi'lojı Mûhcndutağı. Kimya Mularıahskgı. Bıyomechkal Mutenıhslığı. Endttstn Muhcntedığı. Bilgisayar Muhaafeslığı. Bilişim Sastcrricn Muhen&dgı. Uektnk-lTektrorak Muherahteğı. Makale Mıiıenfcdığı. 1 ndretn Muhcıttastağı. Eıak Mulscniıdığı. İşletme Muhcntasfağı Matcrrenk Mutentaslığı.

Muhentafiğı. Tıp Mtıhmdıslığı. Yapay Zeka Muhcnteslığı veya Yajny 7-eka ve Vcn Muherafashğı böhınicnnuı hcrtaıyı temden tasare düzeyinde mezıaı otaıuk veya kaılar.ı <k-nkhğı YÖK taratanlan kabul edıbıış yıat dtynaiakı yık'ckı'ğrctuıı kurun tartım bmndcn ııvzun ıteıuk

1 202 2 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Smasş P3 puan türünden en az oO pum almak

(0) şte (7) raaraıulı alt bs-ntlennd: bdırtden şartlan taşınuk

 1. Herlur^ı te sosyal guvenhk kunaınnian emrkhlık, yaşlılık veya nuhılluk aylığı aJnunaş olmak
 2. GUveniık soruşturması ve veya arşiv araytaınısa olıanitı sonuçiannük
 3. Kanu kurun ve kıaıiıtşlanran ilgili dr-apiın ırcvziMtı uyumca görevinden veya meslekten ihraç ohlnmaş >4nuk ve karnı hıklanraLın nubrunı <'inumık

o YDS'den en az V) (eOı 1 Irçnlızce dİ puanı abraş olmak veya dİ yeterliği tukııraralan tsını < leıA lığı ÖSYM tarafindan kabul çeklen ve geçerliliği bulman başka te bdgcyv sahip otaıuk ve bunu belgeteaknnek (Yükseköğreton Kırıarian Yabancı Dd (YÖKDİL) Smav scnucu kalsJ edıhnryevektu )

' T crcıhen bttebd proje döngüsü korusunda deney ıniı otanak

Bchrsv Sureta İten)

İst ani*4

Başkanhğuınz WEB Mtesmie ıkın cchlcccktır

 

26

Mülcndıs

4

Lisans

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Bilimler Mühendisliği. Biigisıyar Bilini ve

Mühendisliği. Kontrol ve Bılgısuyur Miilwıvhslığı. Yaslım MühendısLiği. Bilgisayar w Yazılım Mühendisliği Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği. Elektrik ve Elektronik Mûhenct-diğı. Elektrik- Elektronik MCıhendiedıği, Elektronik ve Haberleşme Mûhoıdıstiğı. Haberleşme Mühendisliği, Tclckoniuıkasıon Mühendisliği. Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Yapay Zeka Mıılıendisbği veya Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden lisans düzeyinde mezun olıınk veya bunlara denkliği YÖK tarafindını kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretün kunmdannuı lirinden mezun olnuk.

1,202 2 yılında yapılan Kutnu Personel Seçnw Sunin P3 puan türünden en üz 60 puan lilmık.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 18 İtki maddesinin tümci fikrnsuın (A) bendinin (1), (i), (5), (6) vb (7) numaralı alt bentlerinde bcfirtîlcn şartlan laşınuk

3.1 lethatıgi bir sosyal güvenlik kummutdan eneklilik, yaşlılık vey-.ı millililik aylığı afimmiş olmak.

■1 Güvenlik sonıştuniHsı vtfveya arşiv aroşümus olumlu sonuçlünmtk

5 Kamu kwutn re kuruluftannın ilgili disiplin mevzmii uyarınca görevinden veya mertekten ihraç «failinmiş olmak ve kamu tıaklarmdan mahrum obnumık.

ö.YDS'den en az 50 (elli) İngilizce dil puan almış olmak veya dil yeterliği bakımlıdan buna denkliği ÖSYM larafindaıı kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir Ivlgcyv sahip olrmk ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kakıl edilmeyecektir.) 7. Wcb tabanlı uygulanıl gelişiim» konusunda kılgı ve tecrübe sahili olmak

 1. Tercihen Angular, Rcact. Vue gıh kütüphane ve fiamctvorklcr hakkında bilgi veya tecrübe sahibi olmak.
 2. Tercihen Backend teknolojilerinden PilP, C# veya Pyıhon gibi diller lökknıda Wgi veya tecrübe sahili >'İl İlil.
 3. Tcrcdıen Laravcl. Syınphony, .Net Corc. .Net Corc Wcb AP1; NodcJS, Espress İs, Ncxl Is bıkkında bilgi veya tecrübe sahibi dnuk
 4. Tcrcihcn Apachc. Nginx, 1 IS kımıltının ve konfigürısyvnu hakkında bügi sahibi olmak
 5. Tercihen Veritaban YörKİiın Sistaııieri hakkında bilgi ve en az 1 (bir) yıl tecrübe salâbi olmık,

Belirsiz Sürek

(Dainti)

İstanbul

Başkanlığınız WEB aicsuKk ıljiı edilecektir.

27

Mühendis

4

Lisans

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimler Mühendisliği, Bilgisayar Bilini ve MülıetvİLtlığı, Bilişim Sürtenleri MûlumdeJiğı, Bilgisayar ve Eıdl'i indik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mllhendisliği, Yanlım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılını Mıılcndıslıjn, Elektrik Mtthendishği, Elektronik Mûlerelıdiğı, Elektrik ve Elektronik MiıhciKİısliğı. Elcktrik-Elcktronik Mühendisliği, Elektromk ve HaberleşnK Mühendisliği. Haberleşme Mühendisliği, Tckkomüıikasyvn Mühendisliği, Endüstri Mülıcndisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Sistem MûhflKtisljjli, Endüstri ve Sistem MüheıvMığı. Yapay Zeka M ülıendishği vey-ı Yapay Zeka ve Veri MüJkiivli.Jıği bölümlerinin hethaışşi birinden lisans dû/eyinde mezun olnuk veya kınlara denkliği YÖK tarafindüıı kaimi edilnişyısrt dışındaki yükseköğretün kurumlanılın tunndcn mezun okrak

1 202 2 yılında jnpdm Kaınu Persoeeel Seçme Sınavı P3 puan t'üriıntfeji en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 18 inci niKkksnın binncı fikrusmın (A) bendinin (1), (4). (5), (6) ve (7) nuııuralı ah bentlerinde belirtilen şartlan taşmak.

3.l krlungi bir sosyal güvenlik kunmıuudiın emeklilik, yaşlılık veya rmlulliık aylığı abınmış olmak d ûlivenlik soruşturması vc'vtyu arşiv araşürnesı olumlu sonuçlanmak

.5.Karnı kurum ve kunduşlannın ilgili disiplin nvvzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kana* ttukkıruKİaıı nuhmıri oturmak,

ö.YDS'den en az 501 elli) İngilizce dil puan almış olmak veya dil yeterliği bnkunndaıı buna denkliği ÖSYM latafıivLın kıhtl edilen ve geçerlifiği luluruu başka t>ir tıelgeyv sahip olmak ve bunu bdgelendirınık. (Yüksekdğretun Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Strıav sohiku kabul etfilmeyeceklir) ' Tercihen aşağıdaki konularda;

 • İyi seviyede sistem ve network,
 • Sistem ve nehvork güvenliği,
 • TCMP, Rouirçı, LAN Switdw% Flrewa!l, WAF, Lwd Balancer VAN, AP, MPLS, YUN. 802. Ix ve W
 • Loglımu. Ncluofk Monilonng ve Maılfillcr,
 • İP telefon-VOIP,
 • AMiviıus programlan,

. Microsoft Wnd0ws server ( ÖttCP, ÜNS, AD, 11$ vb,),

 • Vtınvare,
 • Veri depolama ürünleri ve yönetim,
 • Lirıux lakkmda bilgi sahibi olmak.

S. CCNA veya CCNP sertifikasına sahip olıınk veya eğitimini almış olmak.

9.Mkorosoft Sistem Mülcndisliğisertifikası (MCSE) veya eğilimini alınş olnuk.

Belirsiz Süreli (Daimi)

İstanbul

Bu jk anlığımız WEB sitesinde ilan cddcccktır.

 

28

Müherahs

ı

lasart»

Makine Mühendisliği. Makine vc Iralat Mühendisliği. Makin.- ve Üretim Mulıetkhsl^ı. Makine ve Malzeme Mutenchslığı. Mekatronak MııİK-rakslığı veya Mckatroıık Sutcnier Muhenıbslığı UMuntamn herhangi teinden lisan» düzeyinde mezun <4ıruk veya tente* dcnkhğı YÖK tarafindan kabul cddrraş yurt Aşındaki yükseköğretim kunıniannın lırukloı nvzun .4nıık

 1. 2022 yılında yapılan Kamu PcrM-nd Seçme Sınavı P3 pum timinden en az oO puan almık
 2. o57 sayılı Devlet Memrateı Kanununun 48 mcı nuddesunn teıikrı tikıasıran (A) bendınn (1), (4), (5), (o) ve (7) nunuab ait bentlerinde belirtilen şartlan taşımak
 3. Herhangi te sosyal güvenlik kunanuıdan envklılık. y aşlılık veya malıilük aylığı ahıunaş olmak
 4. s an enlik soruşturması ve veya arşiv araştırması olumlu sorııaçteuıuk
 5. Kamı kurun w kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyaruva görevinden veya meslekten ihraç
 6. YDS’den en az 50 (efil) İngilizce <kl puanı abraş olmak veya «fil yeter lığı tutenndan buru denkliği ÖSYM tarafindan kabul edilen vc geçerliliği tıkının başka te belgeye sahip olmak vc braıu belgeknArmck ( Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dd (YÖKDIL) Smav sonucu kalık edilmeyecektir ) ' Tercihen Mktom'II Oflice ve Autocad prt'grankanyla ı|gılı sertifika wl»h olnuk

81 ercıten Bdgtsayur Destekli Tasarım (CAD) teknik çızmı progranteuktet teini iyi derecede kııllm.ıhlm.1.

9 Tercıten MagıCad. Izoder. CamerHub ya da kesit progr aitte tıu hakan oimık

Belasız Sureti (Daim)

.Ankara

Başkanlığına/ Wl B Mtesmdc ıteı esbkccktır

29

Müherabs

1

1 asal t»

Endustn MııhcnfaJşiı. Endustn SıUcnicn Muhmdıslığı. Endustn ve Sistem

1 2022 yılmda yapılan Kamu Persorad Seçme Sınası P3 poın timinden en az oO puan almık

2 o'* sayılı Devlet Menuteı Kanununun 48 mcı noddesaun hrun fıkı aşıran (A) bendınn (1), (4), (5), (o) ve (7) ntmur.ılı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşımak

Belasız Sürek (Daim)

İstanbul

Buşkaniığnıuz \\ l B sitesinde ıteı csMoccktır

MtiıeikhUığı, Sistem Mulıeikbslığı vey» İşletme Mtiıeuhdığ-ı bolunicrınn tettenp teinden lisan» duzcyuul: mezun olmak veya tıraıtea dct*hğı YÖK tarafındın kakıl ecblnaş yurt Aşındıkı yükseköğretim kununteuın teinden nvzun olmak

1 Güvenlik ı-ruştıaniiM ve veya arşiv araştırmışı olunku Miıuçteınuk

5 Kamı kıvran ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olnuk vc kamu haklarından nuhnun olnunuk

6 YDS’den en az 50 (din İngilizce «M puanı abraş olmak vey» «fil yeterliği bıkmandan hım ıteıkhğı

belgeienArmek (Yükseköğretim Kurumlan 5 ahuna Dil (YÖKDIL) Smav sonucu katık edilmeyecektir )

30

Muherab*

I

Ltum

1 ıtşaal Mıiaeıalıd^tı UMûııUkiaı irsalt» duzcyvofc mezun <4ıııak veya luntea ıkııklıjb YÖK tarafından kabul esklıtış yurt Aşandaki yı*.seköğretım kıınurteıınrı bmndcn mezun olmak

1 2022 yılında yapılan Kamu Pcrsond Seçin: Sınan P3 puan türünden en az 60 puan alnuk 2.657 sayılı Devlet Memrateı Kararanın 48 ncı nndde^ran hnncı fıkraman (A) bendınn (1). (4). (5). (o) ve (7) nramralı alt tentlerınie indirtilen şartlan taşımak

3 Herhangi te sosyal gm enlik kurumundan cnvkhlık. yaşhlık s-eya nulıkluk aylığı abrnmaş olmak

4 Güvenlik scruşlunmsı ve Veya arşiv araştırımsa olranhı sonuç teamk

Belirsiz Sürek (Daim)

istaniad

Başkanlığına/ \VEB »ıtesiikle ıteı csbkcektır

cıblrıvııuş Uttuk vc kamı hakteınlan nuhrran obıunuk

ÖSYM tarafinteı kabul edden ve geçerhhgı hkraun tuşka te belgeye sahip olmak ve buu bclgdcnArmck (Yükseköğretim Kurumlan 5 aksına Dd (YÖKDIL) Smav sonucu kahk cdümeyrcckür ) ' Tercihen Bilgisayar Destekli Tasannı (CAD) teknik çızmı pr»»graniarnkteı I luslarası AKodesk Autocad programını kulteıthlmtk.

8 Tercihen statik, analız, tasanın vc modclk-mc progranianndaiı en az te tanesin aktif olarak ) ıınmahİHK-l

9 Tercıten metraj, keşif yaklaşık maliyet »knşturna ve hakeshş koradarmkı tecriıbeb olmak

31

Mühencbs

I

I.INMlfc

Elektrik MııhcnAshğı. Elekti*, ve Etektrorak Mııhcndıdığı vey» Elektrik- Elektrorak MuhenAshğı Mıuhenrun berlurştı (iniklen lisan» düzeyinde nvzun olnuk svya bunlara denkliği YÖK tarafinteı katıl cAlıraş yut Aşuaiakı yükseköğretim kunuriannın hnnden nvzun olmak

1 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınası P3 ptnn timinden en az 60 puan almık

2 65' sayılı Devlet Memraian Kanaranın 48 m ımddcsaan hrun tiki aşıran (A) bendınn (1), (4). (5), (ol ve (7) mamı alı alt tentlennde lndrrtılerı şartları taşmak

3 HcTİungı te sosyal güvenlik kunaranteı envklılık. yaşhlık veya mdıiltık ayhjb abmnaş olmak

4 Guvenhk »oruşt raması ve veya arşw araştırması olraniu sonuçlanmak

cıblmcıraş olmak ve kamı haklarındın mahrum obmmık

6 YDS’den cn az 50 (efli) İngilizce ckl pıuru .ılnuş olmak veya <U yctcrb|iı tektrandan hım k-nklıjb ÖSYM tarafindan kabul edden vc gcçcrhlı)b hdıaun hışka te belgeye sahip olmık ve bunu telgeleruhmaık < Yükseköğretim Kratanteı Yabana Dil (YÖKDIL) Susıv sonucu kahd eskimeyecektir ) ' Tercihen pro>:. yarinim;, keşif vc mıtraj konularında tecrübe sahih obruk

8 Tercihen AutoCAD ve MS Office programlan™ etkin kultekitemık

Beltraz Sureli (Daim)

Islahbul

Başkanhjhrtuz Wl B »ıl.-»ındc ıteı csücvcktu

 

52

Mühendis

2

Lisans.

Bilgisayar Müsendistiğı. Bilgisayar Bilimler Mühenfaliği. Bilgisayar Bilini ve Mühendisliği. Bilişim Sistenim Mühendriliği, Bilgisayar ve Enl'onmtık Mııheısiıslıği. Kontrol ve Bilgisayar Mülamdisliği. Yazılını Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya İpletme Mühendisimi bölümlerinin herhangi berinden lisans düzeyinde nuzuu olmak veya bunlara denkliği YOK larafukkuı kabul edilmiş yurt dışındaki JflkttlidjNtİM kurtiıtitnüıui berinden flkZUü olmık

1.2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak 2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşımak.

3. Ileılıangi bir sosyal güvenlik kummundan emeklilik, yaşlılık veyu ııulullük aylığı almamış olmak.

■1.Güvenlik soruşturması vc'vcya arşiv araştırmışı olumlu sonuçlanmak.

5. Kanıı kunun ve kunıluşlanran ilgili disiplin nuvzualı uyumca görevinden veya meslekten ihraç erHlmenıiş olmak ve kamu halhrınckuınnhrum olnuntık.

ti. YDS'dcn en az 50 (clh) İngilizce dil puan almış olmık veya dil yeler lığı bakunndan buru denkliği ÖSYM lürufirKİaıı kabul «ilen ve geçerliliği bulunun luşka lw belgeye sahip olmık ve (unu belgelendirmek, t Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil ( YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)

Belirsiz Süreli (Dainû)

İstanbul

Başkanlığımız

YVEB sitesinde ilan edilecektir.

33

MdJkikİis

2

Lisans

BiyomUhenAslik Biyvnwlika) Mühendisliği veya Tıp Mdledisliği bölümlerinin herhangi boûıcfen lisans düzeyinde mezun olmık veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kıınıniaruan birinden rrezun olmak.

1.2022 yılında yapılan Kumu Pcrsorel Seçme Satası P3 puan türünden en az 60 puan altuık 2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimnldesiîiin birinci likrasıruı(A) lwndiıin(l), (4),(5), (6) ve (7) numaralı ali bentlerinde belirtilen şartlan taşımak.

3. Hcıhmgi bir sosyal güvenlik kunuıundan ereklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. d.Güvenlik sonışliifitlisi ve'vsya arşiv araştırmışı olumlu semuçlanmık.

5. Kamu kurum ve kurııiuşİannut ilgili disiplin mevzuatı uyumca görevinden veya meslekten ihraç cdümenış olmak ve kamu haklarından matınım olnannl..

6. YDS'den en az 50 (elli) İngilizce dil puan almış olmak veya dil yeterliği lakırmndıuı buru denkliği ÖSYM tarafindan kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka hr belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil ( YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.) 'Tercihen sağlık endüstrisi, sağlık lekftölûjileri. sağlık sistMlileri, sağlık bilişini sağlık pditikahru sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık hizmetleri sunumu, sağlık insan gücü, lıalk sağlığı, iş -sığlığı ve güvenliği, küresel sağlık, sağlık lUflatİ veya ptal istik alanlarında çabşınalafi «hnak.

Belirsiz Süreli (Daimi)

İstanbul

Bakanlığımız WEE sitesinde ilmi edilecektir.

M

Mühendis

1

Lisans

Bdgisayar Mühendisliği, Yaalıın Mühenıtdiğı veya Bıltpm Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin herhangi ttrindcıı lisans düzeyinde mezun olmık veyu bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kunımkınmıt hrindcn mezun olmak.

1.2022 yılında yapılım Kumu Persorel Seçme Suıavı P3 puan türünden cn az 60 puan atmık

2.657 saydı Devlet Memurhn Kanununun 48 inci maddesinin birinci fikrasırun (A) bendinin (1X (4), (5), (6) ve (?) nımtıralı ali beıülerinde belirtilen şartlan taşımak.

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurutumdan emeklilik, yaşlılık veya nulullük aylığı almamış olmak.
 2. Güvenlik soruşturması vc'vcya arşiv araştirnnsı olumlu sonuçlarumk
 3. Kamu kurum ve kuruluşlannın ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edümemii olmak ve kamu haktarındiUi mahrum nlnuntık
 4. YDS’denen az 50 (clh) İngilizce dil ptıun alrnı? obnık veya dil yvterlığı Inkımndujı buru denkliği ÖSYM tarafindan kakıl edilen ve geçerliliği bulunan başka tır belgeye sahip olmak ve bunu İBİgelendirntk. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil ( YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.) ".Tercihen cn azalanında 1 (bir ) yıl tecrübe salnbi olmak.
 1. C,C+*kNET„NET MVC, lava, JCML, XML Web selisler yazılım dillerinden en az 2 ianesinde iyi derecede İniği sıhiln olmık
 2. .Aşağıdaki yaaiun dillerinden birkaçında;

-Temel İlini, Css, Java Scripl, PH, Pythc-n bilgisi,

•İyi deıecede veri tabanı yönetimi bilgisi (SQL Orance vb.),

-11S konusuncb deneyini sahih olmak

Belirsiz Süreli (Daimt)

.■knkara

Bakanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

 

35

Mühcntfa

1

Lisans

Bıyomedkal Mühendisliği veya Tıp Muhcmkslığı bolunicruan herhangi temden hsans düzeyinde mezun olnuk veya buiara denkliği YÖK tarafından kabul cdılnış yurt dışındaki yükseköğretim kıınımiannın bınnden mezun olnuk

1 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 |*ıan tununken en az 60 pıtın alnuk 2.657 sayılı Devlet Memrateı Kanununun 18 mcı nuddrsıran temci fıkı aşıran (Al bendınn (1 X. (4). (5). (6) ve (7) ramurah ah bentlerinde belirtilen şartlan taşımak

1 Güvenlik sonıştranusı ve veya arşiv araştırması olranhı sonuçlanmak

5 Kamu kurum vc kurduşlannuı ılgah disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edünvnoş oinuk ve kanat haklarından mahrum olnunuk

6 YDS’den en az 50 (dh) İngilizce dü puan almış olmak veya dd yeterliği bakmandan buna denkliği

()SYM tarafindan kabul ecUen ve geç erilimi buhaun buşka te belgeye sahip olnuk ve bunu belgelenehrrek (Yükseköğretim Kurumlan Yoluna Dd (YÖKDİL) Sınav sonucu kabd edıbneyecekhr > 7 Tercihen Sağlık Hıznvtierındc Kalite ve Akredrtasyon konusunda deneyim sabıp olmak

8 Tercihen B urnfi İş Sağlığı ve Güvenimi belgesine şalap olnuk

Belirsiz Sur eh (Dama)

Ankara

Başlan! ığınaz WEB sitesinde ilan edücccktır

3o

Mühen&s

1

Lisans

Endustn Mulvnıhdğı. Endüstn Sislerden Mühendisliği. Endüstri ve Sistem Mühendisliği. Sistem Mühendisimi veya 1 şlctnv Mtılvıuhslığı bölümlerinin Ivrlungı teinden lisans düzeyinde mezun olnuk veya bunlara ıknklığı YÖK tarafından kate) ctUıraş yurt dişutkıkı yüLseksiğretun kıınınüarıran trnndcn nvzun olnuk

1 2022 yılımla yapılan Kumu Persond Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 pıtın alnuk

2.657 »ayılı Devlet Menuslan Kanununun 48 mcı nuddraran btnncı fıkraMran (A) bendınn (1), (4), (5). (o) ve (7) ratnur.ıh alt bentlerinde tdırtılcn şartlan taşınuk

 1. Herhangi bu sosyal güvenlik kuruınundan emeklilik yaşlılık veya nuiuDük aylığı alııuıntj olnuk
 2. Güvenlik soruşturması veveya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak
 3. Kamu kurum vc kurduklarının ilgili disiplin tıvv/ıutı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edünvnoş olnuk ve karnı haklarından mahrum olnunuk
 4. YDS’den en az 50 (elh) İngilizce dü pıtını almış olmak veya dü yeterliği bakmandan bun* denkliği ÖSYM tarafındın kabul edüen ve geçerliliği bulıaun tuşka te belgeye sahip olnuk ve tunu belgelendir ııvk (Yükseköğretim Kraumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabd cdünvy cccktır >
 5. Tercihen Sağlık Hizmetlerinde Kalite vc Akrcditasyon konusunda deneyim sahip olmak
 6. Tercıhcn B sıratı İş Sağlığı vc Guvenliği belgesine şalap olmak

Belirsiz Süreli (Duma)

.Ankara

Başkanlığınız

W1.B mi esimle ilan edüeccktır

37

Mdvtuhs

2

Ijsam

L'raversıteierm Mühendislik fakültelerinden hsans mezurayvt derecesine salıp olnuk veya bunlara denkliği YÖK tarafinteı katel eıhlnuş yurt «hşutiıkı yükseköğretim kurumlunun bınnden mezun olnuk

1 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 pıtın alnuk

2 657 Myılı Devlet Memrateı Kanununun 48 mcı nuddesıran tema fıkrasının (A) bendınn (1), (4), (5), te») ve (7) rnmuıah ah bentlerinde idinden şartlan taşınuk

 1. Herhangi te sosyal güvenlik kıınnnrauteı emeklilik, yaşlılık veya nulıüük aylığı alnunuş olnuk
 2. Güvenlik vmişIraıtuM ve Veya arşiv araştır hum olumlu stmuçteııuk
 3. Kamu kurum ve kutduytemm ilgili diMpluı nvvzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edünvnoş ıbıuk ve karttı tekteuateı ııuhrum olnunuk
 4. YDS’den en az 50 (dh) İngilizce dü puan almış olmak veya dü yeterliği bakmandan buna denkliği ÖSYM taraândan kabul edüen vc geçerliliği bulıaun tuşka te belgeye sahip olnuk vc bunu bclgdcntkrmek f Yükseköğretim Kurumlan Yabana Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabd edünryecektu )
 5. Tercıhcn Sağlık Hizmetlerinde Kalite vc Akrcdıtasyon konusunda deneyim satıp olmak
 6. Tercihen B sınfi İş Sağlığı vc Güvenliği belgesine şalap olmak

Belirsiz Süreli (Dama)

Ankara

Başkaıılığınaz

\\1 B MteMikle ilan edüecektır

38

Mühendis

3

Lisans

Bilgisayar Muhendulığı. Yapay Zekâ Mulvmhshğı. Yapay Zekâ ve Vcn Mühendisimi. Elcktnk-Elcktrorak MuivnAslığı. Elcktrorok vc Haberleşme Mühendisimi. Bıyvmodıkal Mühendisliği. Mckatrorak Mühendisimi. Kontrci vc (Jtonusyon Mühendisimi. Yazılını Mııheikiısbğı. Bilişini Sislerden Muheratelığı. Tıp Mühendisliği. Genetik vc Bıyvmuhcnthshk veya Bıyvmühcnthslık boluıdennuı herhangi bınnden hsans düzeyinde mezun olmak veya bunlara denkliği YÖK tarafından kaini eshhtnş yurt ıtşindıkı yukseköğrctun kıtnınkırınm teinden mezun olnuk

1 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Satan P3 |*tan tünmden en az 60 pıtın alnuk

2 657               Devlet Memrateı Kanununun 48 mcı nuddesıran tema fıkrasıran (A) bendınn (1), (4), (5),

(6) ve (7) nutnarah ah bentlerinde belirtilen şartlan taşımak

4 Güvenlik sonıştranusı ve veya arşiv araştırnusı olranhı sonuçtemnk

$ Kamu kraıoıı vc krauluşteıran ılgüı dısplm mevzuatı uyarmca görevinden veya meslekten ihraç edılnvnaş olmak vc kamu hıklarından nuhrum olnunuk

6 YDS’den en az 50 (clb) İngilizce dü puan abraş olnuk veya <hl yeterliği tekınından teru dcnkhğı ÖSYM tarahndan kabul edlen vc geçerliliği bulutun buşka te belgeye sahip olnuk ve buıu betgdenclnnek (Yûksck6ğretım Kraratian Yabana 1*1 (YÖKDİL) Sotıv sonucu kabd eskimeyecektir ) ' Yapıay Zekâ .Vcn Analitiği, GOnirtü İşlere projelerinde tecnılv sahih »ünuk

8 Tercihen Pytorch. Tcmorflow veya Keras küfûphanelenne hıkım obruk

*> Tercihen Bdgtsayarb GCrt (Conşputer Vıson) konurunda tecrübe sahibi obıuk

Belirsiz Surch (Dama)

Istanbd

Başkanlığınaz \VEB sitesinde ıteı cdJecekUr

 

39

Mühendis

1

lisans

Bilgisaytö Mühendisliği, Yapay Zekâ Mültehdislıği. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Elektıik-Elektronk MlıhciKhslığı, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Biyomcdikal Mühendisliği, Mckatronik Mühendisliği Kontrol ve (Litonasyon Mtilıendisliği, Yazalım Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mülıendisliği, Tıji Mülkskiislıği, Cksnetik ve HiyonıüJıetıdislik veya Hijtwnftl«ııd«lik IrilOnierinin hcrhaıştı birinden lisans düzeyinde mezun dnıik veya bunlara denkliği YÖK tarifindin kabul «filmiş yurt dışındaki yükseköğretim kunuıiarunn birinden mezun olmak.

1.2032 yılında yapılan Kaimi Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan alnuk

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) tandırın (1), (4). (5), (o) ve Ç7) numaralı alt berillerinde belirtilen şartlan taşımak

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kunuınmdan eneklilik, yaşlılık veya ımlulhlk aylığı alımmış olmak. J.Güvenlik somştumusı vetoya arşiv araştırma olumlu sonuçlanmak.

5. Karnı kurun ve kuruhtşlannın ilgili disiplin mevzuatı uyannca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olnuk ve kaini İraklarından mahrum olmamak.

6, YDS’den en az 50 (elli) İngilizce efil puanı ıılnaş olnnk veya efil yeterliği takmandan bora denkliği ÖSYM tarafından kabul «filen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olnuk ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.) 7, Robot kinematiği ve dinuııiğı kumlarında deneyim salata olmak.

8. Python, C, C+’ programlama dillerinden en az birini iyi seviyede bilmek­

ti. Mat lalı Siınnlink üzerinde roboiık kontrol ııygııliuiösa gerçeleleştintB koruLuında tecrübeli olnuk.

Belirsiz Süreli (Daimi)

İstanbul

Başkanlığuntz \Vi:li satcsüklc ilah edüecekur

W

Mühendis

1

lisans

Bilgıaytu Mühendisliği Yapay Zekâ Mühendisliği. Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği. Eiektnk-Elcktronik Mütankfisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Hiyomcdikıl Mühendisliği, Mekalronik Mühendisliği Kımlrci ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılını Mühendisliği, Bilişim Sistenieri Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Genetik ve Biyonııtendislik veya Biyomühendidik bölümlerinin herhangi birinden fians düzeyinde mezun öbek veya bunlar» deridiği YÖK taıafindm kabul «filmiş yurt dışındaki yükseköğretim kununiaruun birinden meam olmak.

1.2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 pum timinden cn az 60 puan almak

2.657 sayılı Devlet Memurları Kalımımın 48 inci niâdrksuaıı birinci fıkrasının (A) bendinin i l), (4), (5), (6) ve (?) numaralı alı bentlerinde belirtilen şartlan taşımak.

3. Heriurşu lir sosyal güvenlik kurumandan eneklilik. yaşlılık veya nuluDük aylığı alımmış olmak. I.Güvenlik sonışturnusı v&toja arşiv araştırmışı olumlu sonuçlanmak.

5. Kaıın kurum vc kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyannca görevinden veyu meslekleri ihraç edilnrıuış olnuk ve karnı haklarından mahrum olmamak

6. YDS’den en az 50 (elli) İngilizce efil puanı almaş olmak veya dd yeterliği takımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul «filen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmık ve tamu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.) * ••. . 1.1.,1 -.!!•• natrurisi 1 .ısınını v oplırnızı syonı                                                                     ıLı: d.ı .v.>!.: 1ı■: -/ 1dırçık

K MSSQL, Oracle yy da posgreı«ıl venlahmı yönetim kombimda lilgi ve tecrübeli ıdınık

9. Bigdata rrmurışı ve yönelim konulanını hakini olmak

lü. Vcritabun güvenliği konusunda bilgisi ve tecrübesi obnak.

11 .Yedekleme ve yedekten geri dönme işlenicrine hakim olmak.

12.AvaJibility konusunda deneyimli olmak. (AlvaysOtç Lof Shipıîııg, SQL Ctalering ve Replieaticyn bilgıs olan)

l3,Tereilwn açık kaynak veritatamtaı (MoflgodbPoştgrescğ, My$QL, vb) krom»*!» lilgi satalı olmak.

Belirsiz Süreli (Daimi)

İstanbul

Başkiu ılığına?

WT:ii srtesmek itan «filecekfir.

.11

Mühendis

1

Lisans

Biyomûbcndislık bMıinımdeıı lisans düzeyinde mezun drmk veya hutı denkliği YÖK tarafindan kabul edüniş yurt dışutdaki yükseköğretim kurunılanmn hrimkn mezun olmak.

1.2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 pum lunınden cn az 60 puan ahini. Î.657 sayılı Devlet Memurları Kanumıruın 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (J), (6) ve (?) numaralı alt berillerinde behrtüen şartlan taşmnk.

31 leıtangi bu sosyal güvenlik taınınıımtarı eneklilik, yaşlılık veyu millililik aylığı ıılnunuş olmak.

 1. Güvenlik s<-nışl unmsı vcVsya arşiv araştırmışı olumlu sonuçlanmak.
 2. Karnı kurum ve kuruluşlanııtn ilgili disiplin mevzuatı uyannca görevinden veya meslekten ilvaç edilmemiş olmak vc kamu laklarından malınım ohıtınuk.
 3. YDS’den cn az 50 (elli) 1 ngilizce efil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakuıuıdan bura denkliği ÖSYM ttnfindM kabul edilen ve geçerbbğ tulmam başka bir tdgey* sata]) olmak ve bunu belgelendirmek (Yükseköğretim Kurumlan Yutancı Dil (YÖKDİL) Smav sonucu kabul edilmeyecektir) TTcrrihen alanda 2 (iki) yıl tecrübeli olmak

Belirsiz Sairdi (Daimi)

Ankara

Başlıanhğııtuz \VEB sitesinde ilan cdılcrektu.

 

42

Muhcnds

ı

Lısam

Kimya Mııh.ııdıslığı b’l imimden hsans düzeyinde mezun ohruk veya kınlara denkbğı YÖK tarafindan kabul edılnış yurt «İşındaki yükseköğretim kuruniannuı btnnden nrzun ohruk

1 2022 yılınla yapılan Kuttu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan alnuk

2 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 48 ncı nuddesnuı bınncı fikrasran(A) bcnduın(lX(4).(5).

(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen yarılın taşmak

3 Her hangi bu sosyal güvenlik kurumuntlan emeklıhk. yuşlıhk veya nuluUük aylığı alnuıntş olmak

5. Kamı kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyumca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olnuk ve kamı haklar ukdan mahrum olnunuk

6 YDS'den en az 50 telli) İngilizce <U puanı ahraş olmık veya <U yeterliği bakırımdan buru denkliği ÖSYM tarafindan kabul edilen ve geçethhğı buhran başka bu belgeye sahip olmık ve bunu bclgcicnckrmck t Yûkseköğrctm Kurundan Yabancı Dil (YÖKDİL) Smav sonucu kabul edilmeyecektir )

' Tercihen kalite kontrol laboratuvan konusunda deneyim sahibi obruk

Belirsiz Sureli (Daimi)

Ankara

Başkanlığınız UT B sitesinde ilan ailecektir

43

Mubcnds

2

Lisans

Bıyvmilhentahk. Genetik ve Bıyvtnııhetıhdık. Bıyvmühendshk w Genetik veya Kunya-Bıyvk'p Muhmdıshğı t*>hınılcnnn herhangi lirinden lisans düzeyinde mezun olmak veya bunlara denkliği YOK tarafındın kabul ahime? yırt dışındaki yükseköğretim kurun kırının t iniklen mezun <4muk

1 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Smavı P3 puan türünden en az 60 ptun alnuk

2 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun48 iki mıddcMim bınncı fikrasnuı(A) bendmn (IX (4).(5).

(O) ve (“) rauıuralı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşınuk

3 Herhangi tır sosyal güvenlik kunramdan emeklıhk, yaşlıhk veya nululhık aylığı alnuıntş olmak

4 Güvenlik sonışt ı»nusı ve Veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanrtuk

5 Kamı kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmelin? olmık ve konu lukLınikkın mahrum olmamak

6 YDS'den en az 50 (elli) İngilizce <H puam akmş olmık veya <U yeterliği bakmandan buru denkliği ÖSYM tatufindan kabul aklen ve goçethlığı buhran başka lir belgeye satıp olnuk ve butu belgelendirmek (Yükseköğretim Kurundan Yabancı Dil (YÖKDİL) Smav sonucu kabul edilmeyecektir .)

Belirsiz Sureli (Daimi)

Ankara

Başkanlığınız

\\TB Mtcsmde ilan edilecektir

4-»

Muhcnds

2

Lisans

Bıyvmuhenchshk. Genetik ve Bıyvmuhcndıslık. Bıyvmuhcnthshk sv Genetik veya Kimya-Bıyolop Mulvndıshğı bolumlcnıın herhangi birinden lisans düzeyinde mezun olmık veya bmlara denkliği YOK tarafindan kabul cdlnay yut dışındaki yükseköğretim kunınJanıan tmnden mezun olmak

1 2022 yılında yapılan Kunu Personel Seçin; Smıvı P3 puan türünden en az 60 ptun alnuk

2 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 48 mcı nuddesumı bınncı fıkrasum (A) benthıın (1X (4), (5), to) ve (“i lauturalı .dİ bentlerinde Mırtılen şartlan taşınuk

4 Güvenlik soruş!uması ve veya arşiv araştırmışı olumlu sooısçlannuk

5 Kamu kurun ve kuruluşlarının ilgili dısplın mevzuatı uyumca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmık ve kamı haklarından mahrum olnunuk

6 YDS'den en az 50 (elli) İngilizce «fil puanı alınış olmık veya <hl yeterliği bakmandan buru denkliği ÖSYM tarafındın kabul edilen ve geçethhğı bulunan başka bu belgeye sahip olnuk ve bunu belgelendrnuk (Yükseköğretim Kurundan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir >

Belirsiz Sureli (Daim)

İstanbul

Başkanlığınız \\TB MtcMisie ilan ailecektir

45

Mühendis

1

l.lsalt>

Bıyomuhenchshk veya Genetik ve Bıyomuhcndıshk botaniermm herhangi birinden lisans düzeyinde mezun ohıuk veya bunkua denkliği YÖK taıafindın kabul ahim? yut dışındaki yükseköğretim kımııdanran tınnden mezun olmık

1 2022 yıhnda yapılan Kamu Personel Seçme Smavı P3 puan türünden en az 60 puan alnuk

2 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 48 pki mKİdesaran tınncı fikrasıran(A) bendıren (1X (4). (5).

(6) ve (') nunuıah alt bentlerinde tdırtılen şartlan Uşınuk

 1. Herhangi bu sosyal güvenlik kurunamdan emeklıhk. y aşlılık veya mıhılhık aylığı almamış olmak
 2. ıîüvenlık M>ruşlurnusı ve'veyn arşiv araştır hum olumlu sonuç laiaıuk
 3. Kamu kurum ve kuruluşlaraan ilgili dıuplm mevzuatı uyarınca gorevuvfcn veya meslekten dır aç erUmmuş olmık ve kamı haklarmdon mıhnım olmanuk

6 YDS'den en az 50 (clh) Irçplızcc ckl puaıa abraş olmık veya <hl yeterliği tukınındoıı buru denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerhiığı tnılısun başka bar belgeye şahap obruk ve bunu bdgclcndinnek. (Yükseköğretim Kurundan Yabancı Dil (YÖKDİL) Smav sonucu kabul edilmeyecektir ) 7 Tercihen bıyvLırnusötık taıaılcr. hıcre ve gen terapi kanılarındı yı»ütülen ar-gc projcM deneyim olmak ve teknik balmucl ış akışlarına hakim oknak

8 Tercihen BıyvmühenıMık. BıyvııuhentkUık ve Malzeme Mühendıshğı. Mokkûler Biyolog. Genetik ve Bıycmıltcndisbk ve benzen alanlardı Yüksek Lisans yapıyor veya anumlamş olnuk

9 Tercihen bıhmscl proje yazımı ve proje döngüsü konusunda tılgısı ve deneyim olmak

Belirsiz Sureli (Dama)

İstanbul

Başkanlığınız WEB Mtcsunlc ılaı ecMecektu

 

46

Muhcrabs

2

Lisans

Bıyomühcndshk veya Genetik ve Btyomıhcndıshk bökmicnnm herhangi tümden lisans düzeyinde narzun olııuk veya bunlara <k-ııklığı YÖK taratiısLın kabul edıhıış yurt dışındaki yükseköğretim kunutiannın tümden mezun einuk

1.2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Stnıvı P3 puan türünden en az 60 puan almık

2 65* sayıh Devlet Memurian Kanununun 48 mcı ımddesıran tanrıcı libasının (A) bendimi (1X (4), (5), (o) ve (7) numıraiı alt bentknnde hdutılen şartlan taşımık

 1. Herlungı bu sosyal güvenlik kunınunduı emeklilik. yaşlılık veya mıiııDuk aştığı alnunaş ilmik
 2. Güvenlik soruşturması ve'veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak
 3. Kamı kurum ve kuruiuşlanran ılgıh disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmık ve konu haklarından mıhrum olmamık
 4. . YDS'dcn cn az 50 (clh) İngilizce dİ puanı abraş olmak veya dİ yeterliği bukınından buna denkliği ÖSYM tarafindan kabul edlen ve geçerliliği taiıaıan başka tu belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim K ta unlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabd edilmeyecektir) * Tercihen Biyoloji Molckulcr Biyolog ve Genetik. Bıyolcknolog. Tıbbı Biyolog. Tıbbı Genetik.

Bıyomühendıslık ve benzen alanlarda Yüksek Lisan» yapıyor vey-a tamaniarraş olmık

8 Tercihen bilimsel proje yazma ve proje döngüsü konusunda bılgtsı ve deneyim olmak

Belirsiz Süreh (Daimi)

Ankara

Başkuılı^unız WEB Mlcsmk ilan cdlcccktır

47

Mühcnds

1

Lisans

Bıyvtncdıkal Mühendisliği veya Tıp Muhcnrkshğı bolunienran tartariği bmndcn lisans düzeyinde nvzun obtuk veya tamlara denkliği YÖK tarafindan kabul edıhıış yun dışındaki yükseköğretim kunutiannın tınndcn mrzun obruk

1 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Smıvı P3 puan türünden cn az 60 puan almak

2.657 sayıh Devlet Memurian Kanununun 48 m maddesuan bınncı fıkrasının (A) bcndırm (1). (4). (5).

(6) ve (7) numıraiı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşımak

3 Herhangi bu sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik. yaşlılık veya mıiııDuk aylığı alnaınaş olmak

4 Guvctıfak Mnuşturmısı ve Veya arşiv anıştır hum ohsıiu sonuç iuınuk

edilmemiş olmak ve kamı haklaruvlan mahrum olmamak

6 YDS'dcn cnaz 50 (clh) İngilizce dİ puanı abraş olmak veya dİ yeterliği bakmandan buru denkliği ÖSYM tarafindan kabul edlen ve geçerliliği bdunan başka tu belgeye sahip olmak ve bunu telgelendımck (Yükseköğretim Kurumlan Yahmcı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabd edılmcyeccklu )

* Tercihen saflık kuruluştan çalışnuian ile ilgili mevzuat hakkında bügı sahih olmık

8 Tercihen cduzlaruı tukım ve oıunmnıid tecrübeli teknk konularda yeterli dtunun ve bilgiye salıp obnık

Belirsiz Süreh (Danra)

Ankua

Başkanlığımız WEI! sitesinle ilan cdlcccktır

48

Mühcnds

3

Lisan»

Elektrik Elektronik Muhendslığı. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği. Bıyomedıkal Mutaıtdshğı. Mekatrorak Muta-ndslığı. Bilgisayar Muhendslığı. Bilişim Sadenden Muhendslığı. Yanlan Muhendslığı. Bıyvrraıtandıshk. Kimya Muhendslığı. Endüstri Mühendisliği veya Tıp Mühendisliği ta'lraticrutm herhangi buınden lisans düzeyinde mezun olmak veya bunlara denkliği YÖK tarafındın kabul edhraş yt«l dşmdakı yükseköğretim kunutiaruın hnnden mrzun olmık

1 2022 yılında yapılan Kamu Pcrsonrl Seçme Sınavı P3 puan tunıııkıı en az oO puan almak

2.657 sayıh Devlet Memurian Kanununun 48 oki maddesıran hnncı fıkrasının (A) bendimi < 1). (4). (5). (o) ve (7) numuah alt bentlerinde belirtilen şartlan taşımık

 1. . Herlııngı tu sosyal guv enlik kunanundan emeklilik, yaşlılık veya mıiııDuk aybjh almureş olmak
 2. v iu v enlik soruşturniBsı ve'veya arşiv araştırması ohantu sonuçlanmak
 3. Kamı kıaıan ve kur ııiuşkınnın ılgıh disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ıhaç edhncıraş .4ımk ve kamı haklarından mıhrum olmamık
 4. . YDS'dcn cn az 50 (clh) İngilizce dİ puanı abraş dmak veya dİ yctcrhjh lukımndan huu denkliği ÖSYM tarafindan kabul edlen ve geçerliliği hiunan başka tu belgeye sahip olmak ve bunu bclgclcndrmck (Yükseköğretim Kırranlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabd edıhıvyecektu ) 7 Tercihen Ulusal veya Uluslu arası fonluca desteklcranş sajjlık alarmda projelerde görev yapmış veya yapıyor olmık

8 Tercihen sa£hk alanında gınşımcıhk tecrübesi buluıvnak veya girişimcilik eşhtunı sertifikası almş olmık *> Tercihen Patent, Faydalı Model, Tasanın ve Marka Tescih konulumda hlgı salah olmık

Belirsiz Süreh

(Danra)

İstanbul

Başk .iriliğimiz Wl B sıi.smk ilan cdlcccktır

NOT Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığınız tntenut saytasındı (www tusebgov tr). Çalışım ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımı ve Türkiye İş Kurunurum internet sayfalarında yer almaktadır İş başvuruları İŞKUR uzennden gerçekleştirilecektir Adres Türkiye Sağlık Enstıtufcn Başkanlığı. Koşuyvlu Mah Koşuyvlu Cad No: 71.34718. Kadköy İSTANBUL

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler