,

Trakya Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi KPSS puan sırasına göre, 67 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden
ödenecektir.
 

POZİSYON

KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

101

Eczacı

3

Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak.

102

Hemşire

5

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

103

Hemşire

1

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla Hemşire olarak yoğun bakım servislerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

104

Psikolog

1

Psikoloji bölümü lisans mezunu olup Bilişsel Nöropsikoloji alanında Yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

105

Sağlık Teknikeri

1

Anestezi Programı önlisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

106

Mimar

1

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

107

Mühendis

1

Biyomedikal Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

108

Tekniker

1

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programı önlisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

109

Tekniker

1

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl çalışmış olmak ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde bakım-onarım sertifikasına sahip olmak.

110

Teknisyen

1

Meslek Liselerinin Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

111

Teknisyen

1

Meslek Liselerinin Torna-Tesviye bölümünden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

112

Teknisyen

1

Meslek Liselerinin Makine bölümünden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

113

Büro Personeli

8

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı önlisans alanlarının birinden mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl çalışma tecrübesi bulunmak.

114

Büro Personeli

3

Matematik, İstatistik ve Ekonometri lisans bölümlerinin birinden mezunu olmak.

115

Büro Personeli

2

Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Operatörlüğü önlisans programlarının birinden mezun olmak.

116

Büro Personeli

2

Herhangi bir Lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl çalışmış ve Windows 10 Uygulama ve Yönetimi sertifikasına sahip olmak.

 

 

117

Büro Personeli

2

Üniversitemizin tanıtımı kapsamında sempozyum, kongre, fuar ve tanıtım organizasyonları ile uluslararası öğrenci sayımızı arttırmaya yönelik çalışmalar ve Üniversitemiz bünyesinde yer alan müzelerin tanıtım ve sunum etkinlikleri öncelikli olmak ve Esaslarda unvan için belirtilen nitelikteki diğer görevleri yapmak üzere; Sanat Tarihi, Tarih, İngiliz Dili ve Eğitimi veya Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Lisans mezunu olup bu alanların birinden Yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az B düzeyi veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

118

Büro Personeli

1

Maliye bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanı ile ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak.

119

Destek

Personeli

18

Ortaöğretim mezunu olmak. Esaslarda unvan için belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfı için belirtilen temizlik, bahçe ve hasta bakımı vb. görevlerde çalıştırılmak üzere, 35 yaşından gün almamış ve görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

120

Destek Personeli (Bahçe)

3

Ortaöğretim kurumlarının bahçecilik veya tarım alanı dallarından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olup, çiçek, süs bitkisi, ağaç bakımı, dikimi, ilaçlama veya bakımı konularında sertifika sahibi veya belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi ve 35 yaşından gün almamış, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

121

Destek

Personeli

(Isıtma Sistemleri)

1

Ortaöğretim mezunu olmak, “Katı yakıtlı kalorifer ateşçi belgesi” ile “Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçi belgesi” sahibi, belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi ve 35 yaşından gün almamış, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

122

Güvenlik

Görevlisi (Erkek)*

4

Herhangi bir Lisans bölümü mezunu olup, en az 1.70 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan bölümü ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak, 35 yaşını doldurmamış olmak, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

123

Güvenlik

Görevlisi (Erkek)*

3

Herhangi bir önlisans programı mezunu olup, en az 1.70 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan bölümü ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak, 35 yaşını doldurmamış olmak, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

 

 

Not * : Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuru yapacak adaylardan ilanda belirtilen tüm şartları taşıdığına dair beyan alınacaktır. Alınmaya hak kazanan adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak olup, İlanda belirtilen boy ve kilo şartını sağlamamaları halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır. Ayrıca 24 saat vardiyalı nöbet usulü çalışmaya uygun ve görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olup, olmadığına ilişkin son 6 ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporları istenecektir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2-    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4-    Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B'li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
5-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6-    Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
8-    Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1-    Kimlik Belgesi fotokopisi,
2-    Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3-    Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma veya tecrübeye ilişkin belgeler (Sertifikalar ilanın yayın tarihinden önce alınmış olmalıdır. Sonradan alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir)
4-    Lisans mezunları için; 2020 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için; 2020 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını gösteren belge
5-    Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi,
6-    Eczacı pozisyonu için KPSS Puanı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı yazılı ve / veya sözlü sınav yoluyla belirlenecek olup, ayrıca duyurulacaktır
7-    1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek aday belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde https://pdb.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler