,
#İş İlanları #KPSS #Sözleşmeli personel

TİGEM 50 Sözleşmeli Personel Alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.

TİGEM 50 Sözleşmeli Personel Alacak

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu personel, tarla bitkileri, bitki koruma, tarımsal yapılar ve sulama, zootekni, veteriner hekim, tekniker (bilgisayar) ve veteriner sağlık teknisyeni olarak görevlendirilecek. Bu pozisyonlara, yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları, 17-27 Ocak'ta TİGEM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta ile yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 18 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezince (GAZİÖDM) Ankara'da ve tek oturumda düzenlenecek.

Sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, mezun olunan programa göre ilgili KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenecek.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILACAK 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
 

Sıra No

Pozisyon

Adet

1

Tarla Bitkileri

9

2

Bitki Koruma

1

3

Tarımsal Yapılar ve Sulama

6

4

Zootekni

3

5

Veteriner Hekim

12

6

Tekniker (Bilgisayar)

9

14

Veteriner Sağlık Teknisyeni

10

 

TOPLAM

50

 

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;
a)    399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b)    Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
c)    Son başvuru tarihi itibarıyla 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2022 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,

III    - SINAV YERİ VE TARİHİ:
1)    Giriş sınavının yazılı bölümü, 18.03.2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) tarafından Ankara’da tek oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 120 dakikadır.
2)    Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 (ON) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.
3)    Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, 07.02.2023-20.02.2023 tarihleri arasında https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaralarını girerek 150 TL (yüzelli) ücreti banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecek; (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), ödeme yapılmasına müteakip aday işlemleri sistemi olan https://basvuru.gazi.edu.tr adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numaralarını girerek başvurular bölümündeki gerekli alanları doldurmak suretiyle sınava başvuracaklardır.
4)    Adaylar sınava gelirken GAZİÖDM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ile sınav başladıktan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.
5)    Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır.
6)    Adaylar, GAZİÖDM’nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.
7)    Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

IV    - SINAV BAŞVURUSU:
1)    Başvurular, 17.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru sırasında istenilen belgeler:
-    Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli ya da E-devlet çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)
-    KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
-    Bir adet vesikalık fotoğraf,
-    Nüfus cüzdan fotokopisi,
-    Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,
-    Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
1)    Yazılı sınav konuları;
A)    Tüm Teknik Personel İçin Ortak Alan Soruları    15 SORU
a)    TİGEM’in Ana Statüsü
b)    657 sayılı DMK
c)    399 sayılı KHK
d)    TİGEM Organizasyon Şeması
e)    İnkılap Tarihi
B)    Mühendis Pozisyonu İçin Ortak Alan Soruları    20 SORU
a)    Genel Bitkisel Üretim Faaliyetleri
b)    Genel Hayvansal Üretim Faaliyetleri
c)    Genel Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri
d)    Genel Tarımsal Yapılar ve Sulama Faaliyetleri
e)    Tarım ve Çevre İlişkileri
C)    Mühendis (Tarla- Bitki Koruma) Alan Soruları 45 SORU
a)    Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti
b)    Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti
c)    Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti
d)    Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele
e)    Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi ,tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri
f)    Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti
g)    Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti
h)    Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri
ı) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet.
D)    Mühendis (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Alan Soruları    45 SORU
a)    Sulama İle İlgili Temel Konular
b)    Sulama Sistemleri
c)    Drenaj
d)    Arazi Islahı ve Tesviye
e)    Derin Kuyular
E)    Veteriner Hekim-Zootekni Ortak Alan Soruları    20 SORU
a)    Mevzuata Tabi Zoonoz Hastalıkları
b)    Hayvan Yetiştirme
c)    Hayvan Besleme
d)    Türkiye Hayvancılığının Sorunları
F)    Veteriner Hekim Alan Soruları    45 SORU
a)    Bakteriyel ve Viral Hastalıklar
b)    Non Enfeksiyöz İç Hastalıkları
c)    Neonatal Buzağı Hastalıkları
d)    Protozooloji ve Hermintoloji Hastalıkları
e)    Doğum ve Jinekoloji
f)    Besleme ve Beslenme Hastalıkları
g)    Genel Zootekni Konuları
h)    Dölerme ve Suni Tohumlama
ı) Ayak Hastalıkları
j)    Meme Hastalıkları ve Sağlığı
k)    Farmakoloji
l)    Koruyucu Hekimlik ve Sürü Sağlığı (Aşılamalar ve Biyogüvenlik, Ahır Hijyeni)
G)    Mühendis (Zootekni) Ortak Alan Soruları    45 SORU
a)    Türkiye Hayvancılığı
b)    Hayvan Yetiştirme İlkeleri
c)    Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
d)    Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması
e)    Küçükbaş Hayvan Yetiştirme
f)    Büyükbaş Hayvan Yetiştirme,
g)    Hayvan Islahı
h)    Ruminant Besleme
ı) Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama
j) Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme
k) Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunma
1)    Veteriner Sağlık Teknisyeni Alan Soruları    65 SORU
a)    Enfeksiyon Hastalıkları
b)    Aşılar ve Aşı programı
c)    Suni Tohumlama
d)    Doğum ve Doğum Bilgisi
e)    Hayvan Yetiştiriciliği Genel ilkeler
2)    Tekniker (Bilgisayar) Alan Soruları    65 SORU
a)    Bilgisayar Donanımı ve Çevre birimleri
1-    Bilgisayar Donanımı ve çevre birimlerinin montajı, kurulumu ve yapılandırması
2-    Bakım-onarım ve arıza giderme
3-    Giriş-çıkış birimleri ve arabirimler
4-    Temel donanım ve ağ sorunlarını çözme
b)    Windows Kullanıcı İşletim Sistemleri (Windows 11/10/8.1/8)
1-    Dosya ve dizin işlemleri (Dosya Paylaşımı ve Yönetimi)
2-    Kullanıcı ve sistemi yönetimi
3-    Kurulum ve ayarlama
4-    Ağ ve İnternet yapılandırması
5-    İşletim sistemi temelleri
6-    Etki alanına alma ve yapılandırma
c)    Ağ Sistemleri
1-    Temel düzeyde ağ bilgisi
2-    Ağ protokolleri
3-    Bilgisayar ağlarına giriş
4-    Ağ kablolama işlemleri
5-    Ağ yapısını hazırlama
6-    Ağ bağlantılarını yapılandırma
7-    Ağ test komutları ve parametreleri
8-    Kablosuz ağ yapılandırma
d)    Ağ ve Sistem Güvenliği
1-    Basit şifreleme yöntemleri
2-    İşletim sistemlerinin güvenliğini sağlama ve yapılandırma
3-    Kablosuz ağ güvenliği
4-    Uzak erişim güvenliği
5-    Dosya şifreleme (Bitlocker)
e )  Paket Programlar ve Uygulamalar
6-    Ofis uygulamaları kurulum ve yapılandırma (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
7-    Diğer paket programları kurulum ve yapılandırma (Adobe Acrobat Reader, Java, Kaspersky, Winrar, AKİS, vb.)
3)    Sözlü sınavda adaylar;
a)    Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı açısından değerlendirilir.

VI - DEĞERLENDİRME:
1)    Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gereklidir.
2)    Yazılı Sınav GAZİÖDM tarafından optik okuyucu sistemi ile değerlendirilecektir. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
3)    Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
4)    Sınav sorularına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda itirazın haklı görülmesi durumunda GAZİÖDM tarafından hatalı soruların olduğunun tespit edilmesi halinde hatalı sorular (çift doğru seçenekli sorular dahil) iptal edilerek, iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar EŞİT OLARAK diğer sorulara dağıtılacaktır. Sınav sonrasında adaylara ilan edilen cevaplı sınav kitapçıklarında, doğru seçenek olarak sehven yanlış seçeneğin doğru seçenek olarak ilan edilmesi durumunda, doğru cevap seçeneği düzeltilerek değerlendirme yapılacaktır.
5)    Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.
7)    Sözlü sınavda adaylar;
a)    Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.
8)    Sınav Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesi hazırlanırken yarışma sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
9)    Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir.

VII-    İTİRAZLAR
Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 50 TL sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numarası ve parola girilerek “İşlemler>İtiraz” menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup “Gönder” butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklar. İtiraz süresi içerisinde itirazlarında değişiklik yapmak isterlerse, herhangi bir ücret ödemeden itirazını güncelleyebilecektir.
Adaylar, yukarıda belirtilen adımları duyuruda belirtildiği tarihler arasında gerçekleştirebilecektir. İlgili alanları eksik olan formlar ve/veya ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği formlar işleme alınmaz. Aday İşlemleri Sisteminde yukarıdaki adımları gerçekleştirerek kayıt oluştururken adayın kullandığı bilgisayar sisteminden ya da GAZİÖDM’in bilişim altyapısından kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun zamanında giderilebilmesi adına yukarıda bahsedilen tüm işlemlerin son tarihten önce tamamlanması adayın yararına olacaktır. Belirtilen son tarihten itibaren başvuru kabul edilmeyecektir. GAZİÖDM’e faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.

GAZİÖDM bu itirazları 3 (üç) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandıracak ayrıca TİGEM’e bildirecektir.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 50 TL sınav sonuçlarına itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numarası girilerek sınav sonuçlarına itiraz formunu doldurup “Gönder” butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklar.
İtiraz başvuruları GAZİÖDM tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanacak ve sonuçları TİGEM’e bildirilecektir. Gazi Üniversitesi’ne ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ne talep edildiği açıkça belirtilmeyen formlar, Üniversiteye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR
1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
2) Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
İrtibat Bilgileri:

ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 242 - 244 - 249 - 250 - 255
 

İlişkili Haberler

Manşetler