,
#KPSS #İş İlanları #Sözleşmeli personel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alacak

KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 32 (otuziki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde bulunan birimlerimize (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 32 (otuziki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan Başvuru ve Bitiş Tarihi     : 31.01.2024-14.02.2024

İLAN NO

POZİSYON

EĞİTİM

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

2401

Mühendis

Lisans

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak
 • Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

2402

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

Önlisans

4

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

2403

Büro Personeli

Lisans

10

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak
 • Yükseköğretim Kurumların İktisat, İşletme veya Maliye lisans programların birinden mezun olmak. □

2404

Büro Personeli

Önlisans

15

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak
 • Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programların birinden mezun olmak. □

2405

Destek Personeli

(Temizlik)

Ortaöğretim

Lise ve Dengi

2

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak
 • Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • 31.01.2024 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı yemekhanede, mutfak, temizlik ve bulaşık hizmetleri, servis, kat hizmetleri vb. işlerde çalıştırmak üzere,
 • "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.
 • Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Hijyen Sertifikasına sahip olmak.
 1. GENEL ŞARTLAR:

* Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
 5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 1. ÖZEL ŞARTLAR:
 1. Lisans mezunu için 2022 yılı KPSSP3 puanı, Önlisans mezunu için 2022 yılı KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunu için 2022 yılı KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 4. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 5. Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 1. İSTENEN BELGELER:
 1. Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında başvurunuzu eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana otomatik olarak yüklenecektir).
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).
 3. KPSS sınav sonuç belgesi
 4. Fotoğraf
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. Askerlik durumunu bildirir belge
 7. Destek Personeli (Temizlik) için Hijyen Sertifikası

NOT: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin https://basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.

 
 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
 1. Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar;

 • İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara ve diğer kısımlara yükleyecektir.
 • İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra "Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyecektir.
 • En altta yer alan "BAŞVURUYU TAMAMLA" tuşuna basmak suretiyle online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
 1. Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 2. Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 3. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

 1. Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
 2. Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
 3. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 15 (onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.
 4. Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 5. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 6. Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
 7. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 8. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İRTİBAT 0282 250 1413 - 0282 250 1410 - 0282 250 1409

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler