,
#KPSS #İş İlanları

Sultangazi Belediye Başkanlığı 30 Zabıta Memuru Alacak

Aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacaktır.

Sultangazi Belediye Başkanlığı 30 Zabıta Memuru Alacak

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

İstanbul ili Sultangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacaktır.

Sıra No

Kadro Unvanı

Hizmet Sınıfı

Kadro Derecesi

Kadro

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

1

Zabıta Memuru

GİH

10

10

Yerel yönetimler, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, çevre koruma ve kontrol, çevre temizliği ve denetimi, işletme yönetimi, ulaştırma ve trafik hizmetleri, adalet, gıda teknolojisi, gıda kalite kontrolü ve analizi, maliye, dış ticaret, işletme yönetimi, genel işletme önlisans programlarının birinden mezun olmak,

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/

Kadın

KPSS P93

En az 55 puan

2

Zabıta Memuru

GİH

10

15

Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak, 

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/

Kadın

KPSS P94

En az 55 puan

3

Zabıta Memuru

GİH

10

5

Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak,

En az (A) sınıfı motosiklet sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/

Kadın

KPSS

    P94

En az 55 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
    Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
    İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a)    Türk vatandaşı olmak.
b)     Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)     İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:   
a)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, lise mezunları için 2022-KPSS P94 ve ön lisans mezunları için 2022-KPSS P93 puan türünde, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)     Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır),
d)     Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e)    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve    tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (A) veya en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;  
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.sultangazi.bel.tr) temin edeceklerdir. Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak, başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a)    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
c)    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
d)    KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e)    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
h)    Son altı ay içinde çekilmiş 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır)
i)    Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir).

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
    Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a)    Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 23.01.2024 - 29.01.2024 tarihleri arasında saat 16.30’a kadar (Başvurular mesai günlerinde saat 09:30-16:30 arasında) Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulv. No:54 Sultangazi/İstanbul adresindeki Sultangazi Belediye Başkanlığına (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
b)    Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c)    Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ -BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a)    T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b)    Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c)    Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip 16.02.2024 tarihinde Belediyemizin (www.sultangazi.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d)    Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
e)    Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Belediyemizin resmi internet sayfasından (www.sultangazi.bel.tr) temin edilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 21.02.2024 tarihinde saat 10.00’da başlamak üzere Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulv. No:54 Sultangazi/İstanbul adresinde bulunan Sultangazi Belediye Başkanlığı Lale Nikâh Salonunda yapılacaktır.
Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a)    Sözlü sınav;
1.    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2.    Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4.    Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat
     konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif    dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
a)    Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b)    Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c)    Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d)    Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendine hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
e)    Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
f)    En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (www.sultangazi.bel.tr) ilan edilecektir.
g)    Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
h)    Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
i)    Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.sultangazi.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler