,
#KPSS #İş İlanları

Sosyal Güvenlik Kurumu 59 Sözleşmeli Personel Alacak

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 13 sözleşmeli bilişim uzmanı ile KPSS (B) (KPSSP3 puanı 60 ve üzeri olanlardan) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları ve sayıları belirtilen pozisyonların her birinin 3 katı kadar adaya yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 34 Programcı ve 12 Çözümleyici olmak üzere toplam 46 sözleşmeli personel alınacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 59 Sözleşmeli Personel Alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 13 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.
 2. Mühendislik fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik veya fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (E) düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 24.10.2023 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.
 4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz uzmanı, yazılım veya bilişim proje yöneticisi vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.
 5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.
 6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelemek. (Örnek:1)
 7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi (mezun olduğu üniversiteden ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. Üniversitenin internet sayfasındaki ders açılım belgesi kabul edilecektir.) veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise mezun olduğu üniversiteden ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. (Üniversitenin internet sayfasındaki ders açılım belgesi kabul edilecektir.)
 8. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
  1. Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı- 7 kişi)
 1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 3 (üç) yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
 2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak en az 3 (üç) yıl proje geliştirdiğini belgelemek.
 3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 10. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 11. Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 14. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/ Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 nci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

  1. Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Sistem Yönetimi Uzmanı 2 Kişi) SYU1
 1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bir kurum ya da işletmede sistem yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 2. Web uygulamaları (JAVA, .Net vb.) işletim ortamları, işletimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı ve kurulumu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 3. Linux, Windows işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 4. IBM Websphere Aplication Server ve Microsoft IIS yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 5. Uygulama performans izleme araçları (APM) yönetimi ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 6. F5 Yük dağıtıcı ve uygulama güvenlik duvarı (WAF) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 7. Tercihen IBM Datapower, XML/API Gateway teknolojisi, kurulumu, konfigürasyonu, işletimi ve izlemesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 8. Dns, ldap, uygulama sunucusu, sunucu, sanal sunucu, container, web server, proxy server, erişim yönetimi, kullanıcı tanıtma/yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak.
 9. Uygulama yaşam döngüsü yönetimi ve DEVOPS teknolojileri konusunda bilgi sahibi

olmak.

 1. Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
 2. Sunucu, storage, sistem donanımları ve sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak.
 3. Tercihen Graylog, vb. gibi loglama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir

  1. Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Sistem Yönetimi Uzmanı 2 Kişi) SYU2
 1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bir kurum ya da işletmede sistem yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 2. Domain Yönetimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, AD Delegation, Domain Hardening vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 3. Kurumsal Sertifika Yönetimi (Certification Authority) konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak.
 4. ADFS, Web Application Proxy (WAP) ve MFA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 5. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı E-Posta sunucu yönetimi (Microsoft Exchange Server) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 6. Microsoft Exchange içinde yer alan Journal, Dag Mimarisi, Exchange Queue Mimarisi, Cumulative Update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 7. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı E-Posta güvenliği ürünü yönetmek ve E-Mail Gateway, SPF, DKIM, IP Reputation,Antispoof, Email Content Policy konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 8. Microsoft Kimlik Yönetimi (MIM) konusunda ve MIM-AD-SQL entegrasyonunda ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 9. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı Microsoft Endpoint Configuration Manager (OS Deployment, Application Deployment, Endpoint Security, Distribution Point Configuration, WSUS vb. konularında) yönetiminde ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 10. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı Microsoft Skype for Business sunucularında (FrontEnd & Edge Server) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 11. En az 10.000 son kullanıcının olduğu sistemde antivirüs ürünü yönetmek ve Endpoint Protection uygulamalarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 12. Microsoft Sharepoint & Office Online Sunucu yönetimi, IIS kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 13. Dosya sunucusu (File Server) ve Bulut depolama ürünleri (OneDrive for Business) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 14. Failover Cluster Mimarisi, Always-on ve High Availability hakkında bilgi sahibi olmak.
 15. Microsoft Windows Sunucularında (2016,2019,2022) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak.
 16. Windows veya Linux sunucu işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma, log inceleme ve tüm işlemlerde (Troubleshooting) tecrübe sahibi olmak.
 17. Office 365 ve Microsoft Volume Licensing Service Center yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 18. System Center Operations Manager hakkında bilgi sahibi olmak.
 19. Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
 20. Powershell script (LDAP, Exchange, Skype, Win 10/11) dili üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 21. Sunucu Sanallaştırma teknolojilerinde (Vmware & Hyper-V) konusunda bilgi sahibi olmak.
 22. Fiziksel Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 23. Fiziksel sunucuların uzaktan ortak yönetim uygulamaları hakkında ve sunucuların Firmware Update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 24. Windows Server Backup ve Replication konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

  1. Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Veri Tabanı Uzmanı 1 Kişi)
 1. PostgreSQL veri tabanı yönetiminde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.
 2. PostgreSQL veri tabanında temel yönetim konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 3. Kullanıcılar, roller, yetkiler, ilişkiler, tablo birleştirme, trigger oluşturma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 4. PostgreSQL kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakım, yedek alma ve geri yükleme, sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (PgBackrest, Batman vb.).
 5. PostgreSQL load balancing, connection pooling konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (PgPool, PgBouncer vb.).
 6. Performans iyileştirme, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 7. PostgreSQL veri tabanında stored procedure tabanlı veri modelleri geliştirmede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 8. PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına ve diğer veri tabanlarından PostgreSQL'e veri aktarım (ETL) süreçlerinde ve araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 9. PostgreSQL monitoring uygulamaları (Grafana, Zabbix, Prometheus vb.) kullanabilme ve entegrasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 10. PostgreSQL High Availability (Patroni vb.), otomatik failover cluster, replication, disaster recovery mimarilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

  1. Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu DevOps Uzmanı 1 Kişi)
 1. DevOps teknolojileri ve uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.
 2. Jenkins, TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 3. PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme tecrübesine sahip olmak.
 4. Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
 5. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi sahibi olmak.
 6. Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 7. Kubernetes altyapısı kurulum ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak.
 8. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 9. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve Mikroservis mimarisi konularında bilgi sahibi olmak.
 10. NGINX, IBM WAS, Tomcat vb. web sunucularından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 11. Java programlama dili ve Maven hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 12. Java uygulamaları performans analizi konusunda bilgi sahibi olmak.
 13. Tercihen Openshift, Rancher vb. Kubernetes orkestrasyon platformlarından en az birinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 14. Tercihen Prometheus, Grafana, Zabbix vb. izleme araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

C-PUANLAMA KRİTERLERİ

Aranan Koşul

Kriter

Puan

Bilgi İşlem Alanında Geçen İş Tecrübesi

5 yıl ve üzeri

45

2-5 yıl arası

35

Yabancı Dil

A

15

B

10

C

5

D

4

E

3

Eğitimde Alınan Dersler

Yazılım dilleri

10

Veri tabanı

7

Sistem

5

Mezun Olunan Lisans Programı

Bilgisayar ve Yazılım Mühendislikleri

18

Diğer Mühendislikler

10

D-ÜCRET KRİTERLERİ

Mesleki tecrübe yılı

İngilizce dil puanı grubu

Brüt Ücret (TL)*

C Grubu Ücret Cetveline Tabi Sözleşmeli Bilişim Uzmanı

3 - 5 yıl arası mesleki tecrübeli

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

Mesleki tecrübe yılı

İngilizce dil puanı grubu

Brüt Ücret (TL)*

C Grubu Ücret Cetveline Tabi Sözleşmeli Bilişim Uzmanı

5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeli

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

           

 

Not: Yukarıda belirtilen brüt ücret tutarları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretlerinde ilgili mevzuatı uyarınca ocak ve temmuz aylarında yapılan genel artış oranı kadar artırılacaktır.

E - KABUL İŞLEMLERİ:

 1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.
 2. Sınava davet edilecek adaylar, sınav tarihi, sınav şekli, yeri ve saati Kariyer Kapısı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. (Sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.) Sınavda ağırlıklı olarak mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.
 3. Sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun başvuru özel şartlarında belirtilen niteliklerle ilgili ibraz edilen belgelerin Sınav Komisyonunca değerlendirilerek belirlenecek kriterlere göre hesaplanacak puan toplamı ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ve ilan edilen pozisyon sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.
 4. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine sözlü sınavından en yüksek puan alandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre sınava giren diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.
 5. Sınav sonucunun Kurum İnternet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine (bu ilan kapsamında göreve başlatılanlar), başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak (sözlü sınav notu 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlardan) belirlenen sıralamaya göre yedek adaylardan atama yapılabilir.
 6. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, ücret grupları, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.
 7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.
 8. Adayların; 29.12.2023 - 12.01.2024 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. (Posta, kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
 9. Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE
SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilmek üzere; KPSS (B) (KPSSP3 puanı 60 ve üzeri olanlardan) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları ve sayıları belirtilen pozisyonların her birinin 3 katı kadar adaya yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 34 Programcı ve 12 Çözümleyici olmak üzere toplam 46 sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
 2. Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden (KPSS) (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı” esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. ÖZEL ŞARTLAR

UNVANI (Pozisyon)

KİŞİ SAYISI

ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER

PROGRAMCI

34

1-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve Java veya C veya C++ programlama dilini bildiğini belgelemek.

 

ÇÖZÜMLEYİCİ

12

 1. Yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve biri Java olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek.
 2. Kamu kurum/kuruluşlarında ya da özel sektörde; yazılımcı olarak JAVA dilinde program geliştirme veya sistem, bilgi güvenliği, veri tabanı veya network yöneticisi veya analist, test veya yazılım mimarisi uzmanı gibi alanlardan birinde en az 1 (bir) yıllık mesleki iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
 3. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli (mühendis, programcı, çözümleyici veya sistem, bilgi güvenliği, veri tabanı veya network yöneticisi veya analist, test veya yazılım uzmanı vb.) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

 

 

NOT:

 1. Programlama dilini bildiğini belgelemek. (Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge (Transkript ve ders açılım belgesi veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası).
 2. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise mezun olduğu üniversiteden ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

(Üniversitenin internet sayfasındaki ders açılım belgesi kabul edilecektir.) 3) Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri M.E.B onaylı kurs sertifikasından, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça anlaşılmayanların, kursta gördükleri programlama dillerine ilişkin M.E.B. onaylı veya M.E.B. üst yazısı ekinde, devam ettikleri kurslardan alınmış açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURU

 1. Adayların 29.12.2023 - 12.01.2024 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. (Posta, kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
 2. Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler sözlü sınava katılamayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

 1. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan KPSSP3 (60 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adayların KPSSP3 puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlara bakılacaktır.
 2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi, yeri ve sonuçları Kariyer Kapısı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecek, sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 3. Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

İTİRAZ

 1. Başvuru ve sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanından itibaren 10 (on) gün içinde SGK Personel Daire Başkanlığına yapılabilecek olup, yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adrese/e-posta adresine gönderilecektir.

YERLEŞTİRME

 1. Sözlü sınav notu ile KPSS Puanı toplamının ortalaması en az 70 olanlar başarılı sayılacak ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir.
 2. Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde bilgi ve belgelerini teslim etmeyenler ile göreve başlamayanlar ve sınav sonucunun Kurum İnternet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine (bu ilan kapsamında göreve başlatılanlar), ilan edilen pozisyon sayısını geçmemek kaydıyla, nihai başarı puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.

DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Bilgi İçin:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli Personel İşlemleri Şube Müdürlüğü

Adres : Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/Çankaya/ANKARA

Telefon : 0(312) 207 80 90 - 207 84 29 - 207 84 28

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler