,

SEDDK 21 Memur Alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “2 Avukat”, “7 Memur”, “4 Sekreter”, “4 Hizmetli” ve “ 4 Şoför” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır. Giriş sınavı; “Avukat”, “Memur”, “Sekreter” ve “Hizmetli” kadroları için sözlü sınav şeklinde, “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

SEDDK 21 Memur Alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

1.  GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
A)  Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
1)  Türk Vatandaşı olmak,
2)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

B)  Özel Şartlar:
ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen şartları taşımak. 

Unvan

Kadro Sayısı

Şartlar

KPSS Puan Türü (*)

KPSS

Taban

Puanı

Uygulama

Sınavına Çağrılabilecek Aday Sayısı (**)

Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı (***)

Avukat

2

Lisans mezunu

En az dört yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin Hukuk bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının Hukuk bölümünden mezun olmak.

Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

KPSS P3

70

-

8

Memur

(1. Grup)

4

Lisans mezunu

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

KPSS P3

70

-

16

Memur (2.Grup)

3

Lisans mezunu

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans programlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının yukarıda belirtilen programlarından mezun olmak.

KPSS P3

70

-

12

Sekreter

4

Ön Lisans mezunu

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi veya Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans programlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının yukarıda belirtilen programlarından mezun olmak.

KPSS P93

70

-

16

Hizmetli

4

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu

Ortaöğretim kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

KPSS P94

70

-

16

Şoför

4

Ön Lisans mezunu, Ortaöğretim veya dengi okul mezunu

Herhangi bir önlisans programından veya ortaöğretim kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

En az (B) sınıfı sürücü belgesine son başvuru tarihi itibarıyla (5) yıldır sahip olmak.

KPSS P93

KPSS P94

70

40

16

 

(*) Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.
(2)  ) “Şoför” kadrosu için; Uygulama sınavına çağrılacak aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı olacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına çağrılacaktır.
(3)  *) “Avukat”, “Memur”, “Sekreter” ve “Hizmetli” kadroları için; Sözlü sınavına çağrılacak aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı olacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınavına çağrılacaktır.

SINAV BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
-    Sınav başvuruları 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp 24 Şubat 2023 Cuma günü saat 23:59’da sona erecektir.
-    Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
-    Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.
-    Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;
-    Şoför kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
-    Avukat, Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför kadroları için, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
-    Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir. Bu duyurular tebligat hükmünde olup yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 

IV.  SINAV TARİHİ VE YERİ
- Şoför kadrosu için uygulama sınavı 06 - 10 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. Adayların hangi tarihte uygulama sınavına katılacakları, uygulama sınavında başarılı olan adayların sözlü sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir.
14 Mart 2023 Salı günü İstanbul’da yapılacaktır.
15 Mart 2023 Çarşamba günü İstanbul’da yapılacaktır.
16 Mart 2023 Perşembe günü İstanbul’da yapılacaktır.
17 Mart 2023 Cuma günü İstanbul’da yapılacaktır.
-    Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Söz konusu ilan tebligat hükmündedir.
-    . UYGULAMA SINAVI (SADECE ŞOFÖR KADROSU İÇİN)
-    Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır.
-    Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
-    Uygulama sınavında başarılı olan adaylardan, başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralama neticesinde, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI
-  Avukat kadrosu için sözlü sınavı; Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Sigorta Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku ve Genel Yetenek-Genel Kültür konularından yapılacaktır.
- Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför kadroları için sözlü sınavı; Genel Yetenek-Genel Kültür ve kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacaktır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş sınavı başarı puanı;
-  Avukat, Memur, Sekreter ve Hizmetli kadroları için; adayın merkezi sınav (KPSS) puanının %50’si ve sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir. 
-  Şoför kadrosu için; merkezi sınav (KPSS) puanının %10’u, uygulama sınav puanının %50’si ve sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle belirlenecektir. Başarılı sayılmak için, puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
-  Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların sınav başarı puanlarının eşitliği durumunda merkezi sınav (KPSS) puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilir. Yapılan sınav sonucunda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.
Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilen yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz on iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.
İlan olunur.

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Adres: Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No: 2 Palladium Tower Kat: 34 Ataşehir/ İstanbul)
(www.sedk.gov.tr/)

İLETİŞİM
(216) 655 69 00
([email protected])
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler