,

OGM 109 Sözleşmeli Personel Alacak

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayıh Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-l’de yer alan il ve pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 109 (yüz dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

OGM 109 Sözleşmeli Personel Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1.    BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR

a)    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
b)    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan. Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
e)    Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken: hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-l’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek I inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek I inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirlilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
A)AVUKAT
a)    Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kunımlarının Hukuk Programı bölümünden mezun olmak.
b)    Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ve Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek (E-devlet sistemi üzerinden İşyeri l'nvan Üstesinin de belirtildiği Barkotlu belge olarak Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydının alınarak ibraz edilmesi gerekmektedir.)

B)    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
a)    Ortaöğretim kurumlanılın (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
b)    10 06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartlan taşıyor olmak.
c)    Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı — silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahlı - silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gcrçcklcştirilmcycccktir.
d)    Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak.
e)    Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen "Güvenlik görevini yapmaya engel utacak sağlık sorunu yoktur.” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
1.    Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
2.    Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.
3.    Göz: Gönnc engeli veya gccc körlüğü olmamak,
4.    Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.
5.    Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.
f)    Erkek adaylar için boyunun 170 cnı’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’dcn fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)
Kadın adaylar için boyunun 160 cın'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cin ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ve cn az 70-20=50 kg olmalıdır.)
g)    Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış. 35 yaşından gün almamış olmak,
C)    »ESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
a)    Ortaöğretim kurulularının (lise vc dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
b)    En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
e) Psikotcknik belgesine sahip olmak.
d)    SRC3 - SRC4 belgesine sahip olmak.
e)    Sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak.
f)    Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
g)    Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı vc açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
h)    Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış. 35 yaşından gün almamış olmak.
i)    Cinsiyeti Erkek olmak.

II.    BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER
•    Adaylar 05/01/2023 - 13/01/2023 tarihleri arasında c-Dcvlct üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 13/01/2023 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Adayların başvuru işleminden önce c- dcvlct şifresi edinmeleri gerekmektedir.
•    Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
•    Başvurular F.K 1 listede belirtilen iller vc pozisyonlar bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
•    Adaylar öğrenim durumuna göre yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
•    Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumlann web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzcltmelcri yaptırmaları gerekmektedir. Yerleşmeye hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Dcvlet üzerinden yükleyeceklerdir.
•    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
•    Avukat pozisyonlarına müracaat eden adayların; Avukatlık Ruhsatnamesi ile en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştıklarını (E-devlet sistemi üzerinden İşyeri Unvan Listesinin de belirtildiği Barkotlıı belge olarak Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydının alınarak ibraz edilmesi gerekmektedir.) gösterir belgeyi "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
•    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Özel Şartlar Bölümünde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
•    Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuran adayların sürücü belgelerini, SRC3 - SRC4 belgesi ve Psikotcknik değerlendirme belgelerini "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
•    Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
•    Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge bcyan/tcslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra onaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
•    Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal vc/vcya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

III.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
•    Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartlan sağlayan adaylann yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanlan ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
•    Adaylann eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
•    Adaylar yerleştirme sonuçlannı. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Genel Müdürlüğümüz internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
•    Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Genel Müdürlüğümüz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

IV.    İLETİŞİM BİLGİLERİ
Orman Genel Müdürlüğü - Personel Dairesi Başkanlığı
Adres    Telefon
Beştcpe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 Ycnimahalle/ANKARA    0312 296 3831
0312 296 3829

İlan olunur.
 

KADROLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler