,
#KPSS #İş İlanları #Sözleşmeli personel

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2022 KPSS (P3) puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS 2022 (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak kontenjan sayısına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1.    BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR

a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c)    (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d)    Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e)    Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f)    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te yer alan hükümleri kabul etmek,

8-    ÖZEL ŞARTLAR
8.1.    Yazılım Uzmanı Tam Zamanlı (2 Kişi, 2 Katına Kadar)
a.    Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık tecrübesi olmak ve bu konudaki çalışmalarını bir Portfolyo dosyası ile sunabilecek olmak,
b.    Responsive design, Bootstrap, JQuery, AJAX Teknolojilerine, CSS, XML, Javascript, TypeScript, HTML, XHTML vb. Web teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak ve geliştirdiği projeyi ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
c.    SPA (Single Page Application) mimarisi ile React, Vue veya Angular Frameworklerinden en az biri hakkında bilgi sahibi olmak, bu teknolojilerin herhangi biriyle uygulama geliştirmek ve geliştirdiği uygulamayı ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
d.    Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (Sunulan portfolyo dosyasına göre değerlendirilecektir.)
e.    Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak, (Sunulan portfolyo dosyasına göre değerlendirilecektir.)
f.    Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.
g.    Tercihen TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h.    Tercihen grafik tasarım programlarını kullanabilmek,
i.    Tercihen React Native ve/veya Flutter konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j.    Tercihen .Net veya .Net Core konusunda bilgi sahibi olmak,

2.    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru Başlangıç Tarihi    : 27 Mayıs 2023
Başvuru Bitiş Tarihi    : 12 Haziran 2023
Başvurular, https://www.erbakan.edu.tr sitesinde yer alan Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 12 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar “Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mh. Yeni Meram Cd. Kasım Halife Sk. No:11/1 A Blok Meram/ KONYA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3.    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
a.    Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.)
b.    İki adet vesikalık fotoğraf
c.    Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi
ç. Özgeçmiş belgesi
d.    Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
e.    GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
f.    GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler)
g.    ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
ğ. KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)
h.    İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) (Belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayın yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınacaktır.)
ı. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
i.    Adli sicil kaydı,
j.    Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü v.b. belgeler)
Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
Şahsen başvuruda bulunacak adaylar başvuru belgelerini, asılları ibraz etmek şartıyla Üniversitemizde onaylatabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Genel ve özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS (P3) puanının %70’i (yetmiş) ile yabancı dil puanının %30’u (otuz) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.
Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5.    SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav yazılı ve sözlü/uygulamalı şekilde yapılacaktır.
Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav 04 Temmuz 2023 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri başvurular değerlendirildikten sonra https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavda en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri puanı alanlar başarılı sayılarak kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

6.    SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlar asıl ve yedek aday şeklinde sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7.    ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları (2 katı) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs) başkaca bir ödeme yapılamaz.
İlan olunur.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler