,

MSB'de ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar için açıklama

Milli Savunma Bakanlığı ile askeri kurumlara memur alımlarının nasıl olacağını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı

MSB'de ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar için açıklama

"Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlığın kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda ilk defa devlet memuru atanacaklar için yapılacak sınavlar ve işlemlerle ilgili usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte sınav katılımı ile ilgili bölümde de düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte şehit, gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belge ile başvurularında, sınav puanına, aldığı puanın yüzde 10 fazlası eklenerek hesaplama yapılmasına ilişkin hükmün kimler için uygulanacağına yer verildi.

Buna göre ek puan düzenlemesinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dahil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personelinden hayatını kaybedenlerin, harp, vazife malullerinin, Terörle Mücadele Kanunu, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananlar ile aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların eş ve çocuklarının yararlanacağı belirtildi.

DİLEKÇE İLE İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Sınav sonuçlarına, Bakanlığın resmi internet sitesinde ilanından itibaren on iş günü içinde Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde dilekçeyle itiraz edilebilecek.

İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on beş iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak. Komisyon üyelerince yapılacak inceleme sonucu Genel Müdürlüğe bildirilecek. İtirazın sonucu da adaya yazılı olarak gönderilecek.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANI SUÇ DUYURUSU

Sınavı kazananların atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki hükümlere göre yapılacak. Sınavı kazananlar atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin yapılacak yazılı tebligatta belirtilen süre içinde istenilen belgelerle beraber başvuracak. Müracaatlar yazılı veya şahsi olarak yapılabilecek.

Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Sınavı kazananlardan görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu alması istenecek.

Atanacak kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, haklarında suç duyurusunda bulunulacak.

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/5/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin adı “Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardaki (B) grubu kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak sınavlar ve işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

ç) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

d) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): (B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı,

e) Komisyon: Mesleki yeterlilik sınavı ve/veya mülakatı yapacak sınav komisyonlarını,

f) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardan her birini,

g) Mesleki yeterlilik sınavı: Adayların mesleki bilgisini ölçmek maksadıyla yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacak sınavı,

ğ) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

h) Mülakat sınavı: Adayların davranışlarını değerlendirmek maksadıyla sözlü olarak yapılacak sınavı,

ı) Sınav: Genel Müdürlük tarafından yapılacak mesleki yeterlilik ve mülakat sınavını veya yalnızca mülakat sınavını,

ifade eder.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi (B) grubu kadrolara personel alımı amacıyla sınav açılmasına Bakan yetkilidir ve bu yetkisini devredebilir.

(2) Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğü mali yıl sonuna kadar belirtilen kontenjan dâhilinde açıktan memur alımı ile ilgili olarak Bakanlıktan talepte bulunabilir.

(3) Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğü personel alınmasına lüzum gördükleri boş fiili kadrolarını her yıl Bütçe Kanununun yayımını müteakip en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir.

(4) Sınav, mesleki yeterlilik ve mülakat veya Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yalnızca mülakat sınavından oluşur.

(5) Merkezi sınav sonuçlarına göre başvuruda bulunan ve duyuruda belirlenen sayıda aday arasına girenler, sınava katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

(6) Merkezi sınavın yapılmadığı, yapıldığı halde başvuru için yeterli aday bulunamadığı durumlarda Genel Müdürlük, merkezi sınavın yerine geçmek üzere duyuruda belirtilen konularda yazılı sınav yapabilir.

(7) Sınav hazırlık çalışmaları, memur atama işlemlerini yürütmekten sorumlu ilgili birim ve/veya Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(8) Sınava başvuruda bulunabilecek adayların sayısı ve hizmet gerekleri değerlendirilerek birden fazla sınav merkezi ihdas edilebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Duyuru, başvuru süresinin bitiminden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav veya 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır. Bu fıkra hükümleri sadece;

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı ve 64 üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

c) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

ç) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların,

eş ve çocukları hakkında uygulanır.

(3) Mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca mülakat sınavı yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı duyuruda belirtilen kadronun on katından fazla olamaz. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara alınırlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Kurul” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Kurul veya Kurul tarafından belirlenen Komisyon/Komisyonlar” ibaresi “Komisyon” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurum” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Kurul/” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “on” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Mesleki yeterlilik sınavından sonra yapılan veya doğrudan yapılan mülakat sınavında adayın;

a) Duyuruda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilir ve mülakat sınavı, bu hususlara ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Mülakat sınavında başarılı sayılmak için, Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Kurul” ibareleri “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “kurum tarafından yapılan” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “sitesinden” ibaresi “sitesinde”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

“(5) Sınav sonuçlarının Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren on iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde dilekçe ile sonuca itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on beş iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. Komisyon üyelerince yapılacak inceleme sonucu Genel Müdürlüğe bildirilir. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtiraz süresi içinde verilmeyen dilekçeler dikkate alınmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Sınavı kazananların atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin yapılacak yazılı tebligatta belirtilen süre içinde istenilen belgelerle beraber yazılı olarak veya şahsen Kuruma müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu alınması gerekmektedir.

(5) Belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerden dördüncü fıkrada belirtilen sağlık niteliklerini taşıyanların atamaları yapılır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında atanacakların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(7) Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler