,
#KPSS #İş İlanları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 78 personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 78 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 78 personel alacak

10 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün personel alım ilanı şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 4 adet sözleşmeli Mühendis, 1 adet sözleşmeli Büro Personeli, 61 adet sözleşmeli Destek Personeli (59 adet Temizlik Görevlisi - 2 adet Şoför) ve 12 adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) olmak üzere toplam 78 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A)    Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı genel şartlar

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5.    Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
6.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7.    Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8.    Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10.    Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.'' hükmüne uygun olması.

B)    Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı özel şartlar

B.1-Büro Personeli
1.    Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2.    2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

B.2- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
1.    Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2.    2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3.    Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

B.3- Destek Personeli (Şoför)
1.    Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2.    2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3.    Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
4.    26/05/2023 tarihi itibarı ile 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5.    Son başvuru tarihi itibarı ile güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
6.    Son başvuru tarihi itibarı ile SRC3 veya SRC4 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
7.    Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

B.4- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
1.    Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2.    2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3.    Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
4.    Cinsiyetinin erkek olması.
5.    10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
6.    Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
7.    Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
8.    170 santimetreden kısa boylu olmamak.
9.    Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 13'ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-13=67'den az olmaması gerekmektedir.)
10.    Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
11.    Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
12.    Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

B.5- Mühendis
1.    Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.    2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
3.    Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

C)    Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemleri

1.    Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 10/05/2023 - 26/05/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.    Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3.    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4.    Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla CE sınıfı sürücü belgesini arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Destek Personeli (Şoför) Sürücü Belgesi” alanına, SRC ve Psikoteknik belgelerinide arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SRC” ve “Psikoteknik” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
5.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 
6.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
7.    Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
8.    Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
9.    Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
10.    Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
11.    Adaylar tabloda belirtilen unvanlardan sadece 1 (bir) tanesine ve 10 (on) farklı birime başvurabilecek olup birden fazla unvana yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
12.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların, Radar sahalarında çalışmak için yapacakları tercihlerden önce Ek-1 listede belirtilen iletişim bilgileri bulunan birimlerden bilgi alabilirler.

D)    Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı  yerleştirme işlemi 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler www.mgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
İlan Olunur. 
EK-1: Yerleştirme Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar ve Birimler

 

İL

BİRİM

TEŞKİLAT

UNVAN

TOPLAM

Büro Personeli

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Destek

Personeli

(Şoför)

Mühendis

Koruma Ve Güvenlik

Görevlisi (Silahlı)

Ankara

Merkez Birimleri

Merkez

 

11

2

 

2

15

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

1

2

Edirne

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Kırklareli

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Çeşme Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Manisa

Manisa Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Çanakkale

Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Eskişehir

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Bilecik

Bilecik Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

2

3

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Muğla

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

 

 

 

1

1

Afyonkarahisar

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Uşak

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Adana

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

1

2

Gaziantep

Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Mersin

Anamur Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Kayseri

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

2

 

 

2

4

Yozgat

Yozgat Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Sivas

Sivas Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Konya

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

2

 

 

 

2

Cihanbeyli Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

 

 

1

 

2

Niğde

Niğde Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Ankara

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

2

 

 

 

2

Zonguldak

Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

1

2

Düzce

Düzce Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Samsun

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Ordu

Ordu Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Kastamonu

İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Trabzon

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Rize

Rize Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

1

 

2

Gümüşhane

Gümüşhane Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Artvin

Artvin Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

2

 

 

 

2

Erzincan

Erzincan Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Elazığ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

1

2

Tunceli

Tunceli Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Van

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

2

 

 

 

2

Feritmelen Meydan Met. Md.lüğü

Taşra

 

 

 

1

 

1

Hakkari

Hakkari Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Muş

Muş Meydan Metoroloji Md.lüğü

Taşra

 

 

 

1

 

1

Diyarbakır

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

1

2

Batman

Batman Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

Iğdır

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü

Taşra

 

2

 

 

 

2

Kars

Kars Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

 

1

 

 

 

1

TOPLAM

1

59

2

4

12

78

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kütükçü Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba, Keçiören /ANKARA

Telefon: 0312 359 7545 - 2381

 

RADAR SAHALARI İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Meteoroloji 4.(Bölge) Müdürlüğü : 0242 247 3487

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü : 0252 417 03 71 Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğü : 0372 257 7130

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler