,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis Alacak

022-KPSS (B) grubu P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 22 (yirmi iki) sözleşmeli Mühendis alımı yapılacaktır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis Alacak

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS (B) grubu P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 22 (yirmi iki) sözleşmeli Mühendis alımı yapılacaktır.

A)    GENEL ŞARTLAR
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5.    Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
6.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7.    Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8.    Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10.    Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

B)    ÖZEL ŞARTLAR
1.    Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.
2.    Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
3.    Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
4.    Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
5.    2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

C)    BAŞVURU İŞLEMLERİ
1.    Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 09/11/2022 - 18/11/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.    Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3.    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4.    Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
5.    Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.    Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
7.    Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
8.    Adaylar tabloda belirtilen birimlerden sadece 10 (on) farklı birime başvurabilecek olup usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

D)    YERLEŞTİRME İŞLEMİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler www.mgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

EK-1: Yerleştirme Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar ve Aranılan Nitelikler
Sözleşmeli Mühendis:

İLİ

BİRİMİ

TEŞKİLAT

UNVAN

ARANILAN NİTELİK

Mühendis

Ankara

Merkez Birimler

Merkez

5

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Adana

Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Afyonkarahisar

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Ağrı

Ağrı Meydan Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Artvin

Hopa Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Batman

Batman Meydan Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Bayburt

Bayburt Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Erzincan

Erzincan Meydan Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Erzurum Meydan Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

İstanbul Meydan Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Kars

Kars Meydan Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Kastamonu

İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Konya

Cihanbeyli Meteoroloji

Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Rize

Rize Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Şırnak

Şırnak Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Van

Van Ferit Melen Meydan Meteoroloji Müdürlüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

TOPLAM:

22

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler