,
#İş İlanları #KPSS #Sözleşmeli personel

Mersin Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Mersin Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN NO

ÜNVANI

ADET

ÖĞRENİM DURUMU/ KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

1

Mühendis

1

Lisans/

KPSSP3

*Yükseköğretim kurumlanma Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

*Orman Mühendisliği alanında tecrübesi bulunmak ve belgelendirmek.

*En az 120 saatlik İngilizce A1 Seviyesi eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

2

Psikolog

1

Lisans/

KPSSP3

*Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak.

*Psikolog olarak en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve belgelendirmek.

*Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Uygulayıcı Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

3

Sosyal Çalışmacı

1

Lisans/

KPSSP3

* Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

4

*Eczacı

1

Lisans/

KPSSP3

*Yükseköğretim kurumlannın Eczacılık lisans programından mezun olmak.

5

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans/

KPSSP93

*Yükseköğretim kurumlannın Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

*Sıcak Oda Laboratuvarı alanında tecrübesi bulunmak ve belgelendirmek.

*Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve belgelendirmek.

6

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans/

KPSSP93

*Yükseköğretim kurumlannın Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak.

*İlk Yardım eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.

*En az 120 saatlik işaret dili eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.

*Radyasyondan Korunma eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.

*Radyoloji Teknikeri olarak tecrübesi bulunmak ve belgelendirmek.

*CR Röntgen, Açık MR, Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Kemik Dansitometri cihazlarını kullandığını belgelendirmek.

7

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans/

KPSSP93

*Yükseköğretim kuramlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl fizik tedavi teknikeri olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.

*Diz CPM, Dirsek CPM ve Omuz CPM cihazlarını kullandığını belgelendirmek.

8

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans/

KPSSP93

* Yükseköğretim kuramlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

9

Destek Personeli (Bakım- Onarım)

1

Lise/ KPSSP94

*Ortaöğretim kuramlarının mesleki ve teknik bölümlerinin birinden mezun olmak.

*En az 2000 saatlik Soğutma Sistemleri Elemanı eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.

10

Destek Personeli (Aşçı)

2

Önlisans/

KPSSP93

*Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

*Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

11

Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı)

2

Lise/ KPSSP94

*Ortaöğretim kuramlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

*En az 300 saat aşçı/aşçı yardımcılığı sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

12

Destek Personeli (Bulaşıkçı)

4

Lise/ KPSSP94

^Üniversitemiz Yemekhanesinde Bulaşık hizmetlerinde istihdam edilecektir.

*Ortaöğretim kuramlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.

* Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

13

Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği)

4

Lise/ KPSSP94

*Ortaöğretim kuramlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanı ve dallarından mezun olmak. *Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engeli bulunmamak. *Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. *01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
1.Türk Vatandaşı olmak,
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.(Değişik alt bent: 10/01/1991    - 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728
S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.Askerlikle ilgisi bulunmamak.
5.18 yaşını doldurmuş olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler)
Özel Şartlar:
1-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2-2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4-Nöbet (vardiya) usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
BAŞVURU ŞEKLİ:
-Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru yapmaları zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.
Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.
-Adayların KPSS puan türü ve yılı uygun olmaması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
-Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin yetkili amir tarafından kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir. (SGK kayıtlarında ilana konu unvanda çalışılıp çalışılmadığının belgelendirilmesi gerekmektedir.) İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
İstenilen Belgeler:
1-Online Başvuru (Sadece Doldurulacak ve Online Gönderilecektir) (Online Başvuru http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. ) (Sadece online başvuru yapılması yeterli değildir. Başvuru evraklarının asıllarının teslim edilmemesi durumunda sadece online olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır)
2-Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Başvuru Formu http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)
3-2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodunu içerecek şekilde olmalıdır.)
4-Diploma Fotokopisi (İlk başvuru aşamasında mezuniyet belgesi fotokopisi veya e- Devlet çıktısı kabul edilebilir. Atanmaya hak kazanılması durumunda doğrulama kodu ile doğrulanabilenler için fotokopi, diğerleri için aslı veya aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili kurumlardan denkliğinin bulunması gerekmektedir.)
5-Kimlik Fotokopisi
6-Özel Şart Belgesi (Varsa)
7-Fotoğraf (1 adet)
8-Askerlik Durum Belgesi
Not: Adaylardan istenilen ilave belgeler 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon” konulu Başbakanlığın 2007/17 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu Genelgeye uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
-Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
-Asil olarak kazananların 5 katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
-İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
-Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.
-Sözleşme yapılan personel ihtiyaç halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde de görevlendirilebilecektir.
İletişim :
Adres:    Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35028-35031)
NOT: 1- Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
2- İlan süreci ile ilgili tüm duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından yapılacaktır. Adayların duyuruları takip etmesi gerekmekte olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler