BIST 100 8.334,94 %1.41 Dolar 27,42 %0.08 Euro 28,98 %-0.03 Altın Gram 1.628,19 %0.87 Brent Petrol 92,19 %-0.97 Bitcoin 27.127,00 %0.38
,

KPSS’de geç atamadan ÖSYM’mi yoksa ilgili kurum mu sorumludur?

Danıştay 12. Dairesisne göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ilan edilen ziraat teknisyeni kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen davacının, söz konusu kadrolara yerleştirilen ancak aranan niteliğe sahip bulunmayanlar nedeniyle boş kalan ziraat teknisyeni kadrolarına atanma talebinin reddine ilişkin işlemin iptaline karar verildiğinden bahisle, atamasının geç yapılmasında ÖSYM'nin değil Bakanlığın sorumlu tutulmasına hükmetmiştir.

KPSS’de geç atamadan ÖSYM’mi yoksa ilgili kurum mu sorumludur?

Dosyanın incelenmesinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ilan edilen ziraat teknisyeni kadrolarına yerleştirilmesi yapılmayan davacı tarafından, söz konusu kadrolara yerleştirilen ancak aranan niteliklere sahip bulunmamaları nedeniyle atamaları yapılmayan kişiler nedeniyle boş kalan ziraat teknisyeni kadrolarına atanma talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının… tarih ve … sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, ... İdare Mahkemesince söz konusu işlemin iptaline kararı verildiği, bu sebeple işe zamanında başlayamayan davacının, zamanında işe başlasaydı, hak kazanmış olacağı parasal hakların tazmininin davalı Tarım ve Orman Bakanlığına ait olduğu sonucuna varılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/1741

Karar No: 2023/1153

TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN TARAFLAR: 1- (Davacı) …

VEKİLİ: Av. …

2-(Davalı) … Bakanlığı

VEKİLİ : Av. …

3- (Davalı) … Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU:

 ... İdare Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı kararının taraflarca aleyhe olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ilan edilen ziraat teknisyeni kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen davacının, söz konusu kadrolara yerleştirilen ancak aranan niteliğe sahip bulunmayanlar nedeniyle boş kalan ziraat teknisyeni kadrolarına atanma talebinin reddine ilişkin işlemin iptaline karar verildiğinden bahisle, atamasının geç yapılmasında ÖSYM'nin kusuru olduğu belirtilerek, mahrum kaldığı 29.316,44 TL'nin ve buna bağlı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 21/05/2019 tarih ve E:2015/3676, K:2019/3852 sayılı bozma kararına uyularak; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ilan edilen ziraat teknisyeni kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen davacı tarafından, söz konusu kadrolara yerleştirilen ancak aranan niteliklere sahip bulunmamaları nedeniyle atamaları yapılmayan kişiler nedeniyle boş kalan ziraat teknisyeni kadrolarına atanma talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının … tarih ve … sayılı işleminin ... İdare Mahkemesince iptaline karar verildiği hususu göz önüne alındığında, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının, atanması için başvurduğu 18/09/2013 tarihi ile bu başvurusunun reddine dair işlemin Mahkemece iptali üzerine ataması yapılıp fiilen göreve başladığı 24/01/2014 tarihi arasındaki döneme karşılık gelen tutar olduğu sonucuna varıldığı, idarenin hizmet kusuruna dayalı hukuka aykırılığı Mahkemece ortaya konulmuş işlemi nedeniyle işe zamanında başlayamayan davacının, zamanında işe başlasaydı, hak kazanmış olacağı parasal haklarının net olarak belirlenmesi için 17/01/2020 tarihli ara kararıyla, davalı Tarım ve Orman Bakanlığından; "1-KPSS-2011/1 yerleştirme işlemleri kapsamında ilan edilen 95 kişilik teknisyen ünvanlı kadroya ilk yerleştirilenlerin hangi tarihte göreve başladığı ile davacının göreve başladığı 24/01/2014 tarihine kadarki dönemde davacının görev yapması halinde kendisine ödenecek net maaş tutarının ve diğer tüm ödemelerin toplam ne kadar olduğunun sorularak, ödenecek toplam tutarın aylar itibariyle dökümünü gösterir şekilde düzenlenecek hesaplama tablosunun istenilmesine", aynı tarihli ara kararıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından ''Davacı …'nın 01/07/2011 - 24/01/2014 arasındaki dönemde çalışarak gelir elde edip etmediğinin sorularak, bu tarihler arasında gelir elde etmiş ise aldığı gelirlerin miktarının aylar itibarıyla dökümünü gösterir bilgi ve belgelerin istenilmesine," karar verildiği, ara karara cevap olarak gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, davacının 18/09/2013-24/01/2014 tarihleri arasındaki mahrum kaldığı tüm net maaş ve ödemeler toplamının 8.263,11-TL olduğu, aynı dönemde davacının 3.507,15-TL gelir elde ettiğinin görüldüğü; davacının boş kalan ziraat teknisyeni kadrolarına atanması için yaptığı 18/09/2013 tarihli başvurusu ile bu başvurunun reddi üzerine açtığı davadaki yürütmenin durdurulması kararı üzerine ziraat teknisyeni kadrosuna ataması yapılarak fiilen göreve başladığı 24/01/2014 tarihi arasındaki yoksun kalınan tutarın 4.755,96-TL olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle davacının 29.316,44-TL tazminat isteminin 4.755,96-TL'lik kısmının kabulüne, 24.560,48 TL'lik kısmının reddine, kabul edilen tazminat miktarının ilk davanın açıldığı (... İdare Mahkemesine açılan dava) tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarelerce davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARININ ÖZETİ: 1- Davacı tarafından, elde edilen gelir hesabında Mahkemece hata yapıldığı, SGK tarafından bildirilen miktarların brüt olduğu, idarece bildirilen miktarların ise net olduğu, net miktardan brüt miktarın çıkmasının doğru olmadığı belirtilerek, İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

2-Davalı İdarelerden Tarım ve Orman Bakanlığınca, tazminat sorumluluğunun Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait olduğu, idarelerinin sorumlu tutulamayacağı belirtilerek, İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

3- Davalı İdarelerden Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından, tazminat sorumluluğunun Tarım ve Orman Bakanlığına ait olduğu, idarelerinin sorumlu tutulamayacağı belirtilerek, İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMASININ ÖZETİ: 1- Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

2- Davalı idarelerce istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın iptal ve kabule ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Temyize konu kararın, kabul edilen tazminat tutarını ödeyecek olan ve yargılama giderlerinin yükletileceği idareye ilişkin kısmı incelendiğinde;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle değişik "Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar" başlıklı 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; temyiz incelemesi sonunda kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa Danıştay’ın kararı düzelterek onayacağı kuralına yer verilmiş, anılan maddenin gerekçesinde ise; temyiz incelemesinde sadece maddi hatalarda değil, aynı zamanda yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen eksiklik ya da yanlışlıkların da düzelterek onama kararı verilmesinin sağlandığı, uygulamada, vekâlet ücretine, yargılama giderlerine ya da faize hükmedilmesinin unutulması ya da bunların yanlış hesaplanması gibi, kararın asli olmayan unsurlarında görülen bir kısım eksiklik ya da yanlışlıklar nedeniyle bozma kararları verildiği, bunun mahkeme tarafından tekrar karara bağlandığı ve yine bu kararlara karşı yeniden kanun yollarına başvurulabilmesi nedeniyle hem zaman hem de emek kaybına neden olunduğunun görüldüğü, bu suretle esasa etkili olmayan konularda Danıştay’ın kesin karar vermesi sağlanarak uyuşmazlığın hızla sonuçlandırılmasının amaçlandığı hususları belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ilan edilen ziraat teknisyeni kadrolarına yerleştirilmesi yapılmayan davacı tarafından, söz konusu kadrolara yerleştirilen ancak aranan niteliklere sahip bulunmamaları nedeniyle atamaları yapılmayan kişiler nedeniyle boş kalan ziraat teknisyeni kadrolarına atanma talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının… tarih ve … sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, ... İdare Mahkemesince söz konusu işlemin iptaline kararı verildiği, bu sebeple işe zamanında başlayamayan davacının, zamanında işe başlasaydı, hak kazanmış olacağı parasal hakların tazmininin davalı Tarım ve Orman Bakanlığına ait olduğu sonucuna varılmıştır.

Ancak, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, temyize konu Mahkeme kararının hüküm fıkrasında yer alan "...4.755,96-TL nin ilk davanın açıldığı (… İdare Mahkemesine açılan dava) tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarelerce davacıya ödenmesine..." ibaresinin "...4.755,96-TL nin ilk davanın açıldığı (... İdare Mahkemesine açılan dava) tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarelerden Tarım ve Orman Bakanlığınca davacıya ödenmesine...", şeklinde, "... geriye kalan 81,68-TL (17/100) yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00-TL'nin (1/2 nispetinde) avukatlık ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine" ibaresinin "... geriye kalan 81,68-TL (17/100) yargılama gideri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00-TL avukatlık ücretinin davalı idarelerden Tarım ve Orman Bakanlığından alınarak davacıya verilmesine" şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Tarafların temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın kısmen kabulü, kısmen reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının tazminat tutarının ödenmesi ve yargılama giderlerine ilişkin kısmının, yukarıda belirtilen şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 14/03/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler