,
#KPSS #İş İlanları

Konya Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

“Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Konya Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN

KODU

UNVANI

ADET

CİNSİYET

ÖĞRENİM

PUAN

TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

S-34

Çözümleyici

1

-

Lisans

KPSS

P3

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere (Sistem Yönetimi);

-Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik Bilgisayar veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

-C sistem programlama dili ile birlikte diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelendirmek,

-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS İngilizce) veya dengi sınavdan en az D düzeyinde puan almış olmak,

S-35

Programcı

2

-

Ön Lisans

/Lisans

KPSS

P93/P3

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere (Yazılım Geliştirme);

-En az iki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

-En az iki programlama dili bildiğini belgelendirmek, -Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS İngilizce) veya dengi sınavdan en az D düzeyinde puan almış olmak,

S-36

Programcı

1

-

Ön Lisans /Lisans

KPSS

P93/P3

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere (Bilgi Güvenliği);

-En az iki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

-En az iki programlama dili bildiğini belgelendirmek, -Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS İngilizce) veya dengi sınavdan en az D düzeyinde puan almış olmak,

S-37

Mühendis

1

Erkek

Lisans

KPSS

P3

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;

-İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, -Mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek, -Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) teknik çizim programlarından birini iyi derecede kullanabilmek, -Statik analiz tasarım ve modelleme programlarından en az bir tanesini aktif olarak kullanabilmek,

-Metraj, keşif, yaklaşık maliyet oluşturma ve hakediş konularında tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek, -Askerliğini yapmış olmak,

-Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Konya Teknik Üniversitesinin Konya ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan personel Konya merkezde ikamet edecektir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması gerekmektedir).
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10- Yükseköğrenimi sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak (Programcı ve Çözümleyici kadroları için),
11- Adayların 2022 KPSS(B) grubu puan türlerinden lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
13- Özel şartlarda istenilen SERTİFİKA, BELGE VE HİZMET SÜRELERİNİN ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden önce sağlanıyor olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan belge ve sertifikalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr 'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri hazırlayarak, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenilen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Fotoğraflı başvuru formu, (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
4- 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi,
5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar,
6- BARKODLU SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten BARKODLU alınacaktır.),
7- Erkek adayların terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösterir belge (Askerlikten muaf olanların muafiyet nedenini gösteren belgeyi ayrıca eklemeleri gerekmektedir.),
8- S-34, S-35 ve S-36 kadroları için yabancı dil belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlan edilen Programcı ve Çözümleyici kadrolarına başvuran adaylardan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası gereğince KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacaktır.

NOTLAR:
1- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.
2- Adaylar sadece bir unvan kodu için başvuru yapacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLETİŞİM:
Adres: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA
Telefonlar : (0332) 205 1186, (0332) 205 1187, (0332) 350 8585
7588/1/1-1

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler