,
#KPSS

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 144 Memur Alacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 144 Memur Alacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Sıra

No

Kadro

Unvanı

Hizmet

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Taban

Puanı

1

Mühendis

TH

5

12

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 75

puan

2

Mühendis

TH

5

8

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Elektrik- Elektronik Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P3

En az 75

puan

3

Mühendis

TH

5

1

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Mekatronik Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P3

En az 75

puan

4

Mühendis

TH

5

1

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P3

En az 75

puan

5

Mühendis

TH

5

5

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Endüstri Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P3

En az 75

puan

6

Mühendis

TH

5

8

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 75

puan

7

Mühendis

TH

5

8

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Çevre Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 75

puan

8

Mühendis

TH

5

8

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 75

puan

9

Mühendis

TH

5

1

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programlarının birinden mezun olmak. İngilizce YDS’de en az (C) düzeyinde puan almış olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 75

puan

10

Mühendis

TH

5

2

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Lisans Programlarının birinden mezun olmak, İngilizce YDS’de en az (C) düzeyinde puan almış olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 75

puan

11

Mühendis

TH

5

4

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans Programlarının birinden mezun olmak ve İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 75

puan

12

Mimar

TH

5

5

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Mimarlık Lisans Programından mezun olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 75

puan

13

Memur

GİH

10

52

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P3

En az 80

puan

14

Memur

GİH

10

4

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P3

En az

80

puan

15

Tekniker

TH

7

3

İnşaat, İnşaat Teknikerliği veya İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P93

En az 75

puan

16

Tekniker

TH

7

4

Makine ön lisans programından mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P93

En az 75

puan

17

Tekniker

TH

7

3

Elektrik ön lisans programından mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P93

En az 75

puan

18

Tekniker

TH

7

7

Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P93

En az 75

puan

19

Tekniker

TH

7

1

İklimlendirme-Soğutma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P93

En az 75

puan

20

Tekniker

TH

7

7

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın /

Erkek

P93

En az 75

puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1)    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
•    Türk vatandaşı olmak,
•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
•    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2)    BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
•    İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 ve KPSS P93 puanını almış olmak,
•    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
•    İngilizce YDS’de en az (C) veya (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
3)    BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1.    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
2.    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
3.    Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
4.    KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
5.    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
6.    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
7.    2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
8.    İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
9.    Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
4)    BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
•    Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 19/12/2022-23/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı No: 14 Meram/KONYA) adresine başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
•    Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.
•    Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
•    Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5)    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
•    T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
•    Sözlü sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
•    Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 30/12/2022 tarihinde Belediyemiz web sayfası http://www.konya.bel.tr adresinde ve https://memuralim.konya.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar Sınav Giriş Belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
•    Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6)    SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav;
02/01/2023 tarihinde saat 08:30’da başlamak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı No: 14 Meram/KONYA)
Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav konuları;
•    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
•    Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
•    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
•    Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7)    SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden (www.konya.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler