,
#KPSS #İş İlanları

Karatay Belediye Başkanlığı 9 Memur Alacak

Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 Karatay Belediye Başkanlığı 9 Memur Alacak

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI

 Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sn

Kadro Unvanı

Kadro

Sınıfı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
Puan

Türü

KPSS
Puanı

1

Mühendis

TH

5

4

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Kadın/Erkek

KPSS P3

En az 75 puan

2

Mühendis

TH

5

1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Kadın/Erkek

KPSS P3

En az 75 puan

3

Mühendis

TH

5

1

Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/Erkek

KPSS P3

En az 75 puan

4

İç Mimar

TH

6

1

İç Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimari ve Çevre Tasarımı lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/Erkek

KPSS P3

En az 75 puan

5

Tekniker

TH

7

1

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/Erkek

KPSS P93

En az 75 puan

6

Tekniker

TH

7

1

 

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak

Kadın/Erkek

KPSS

P93

En az 75 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin atama yapacağı yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
    a) Türk vatandaşı olmak,
    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
    f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvan karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış   olmamak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.karatay.bel.tr internet adresinden temin   edilecektir, Başvuru Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
    a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
    b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir)
    c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir)
    d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
    e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
    f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
    g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
    h) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
   kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
a) Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile başvurularını 03.07.2023-07.07.2023 tarihleri arası mesai günlerinde 08.30 - 16.30 saatleri arasında şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini;
b) Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde    Belediyemiz [email protected] adresine başvuru yapabileceklerdir.
     c) Şahsen yapılacak başvurularda, Karatay Belediyesi hizmet binasında bulunan Hizmet Masası    Birimine teslim edebilecektir. (Akçeşme Mah. Garaj Cad., No:5, Zemin Kat, Karatay / KONYA)
   d) İadeli taahhütlü posta yolu ile yapacağı başvurularda, Karatay Belediyesi (Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5, 42020, Karatay/KONYA) adresine gönderilebilecektir.
e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
    a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
    b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.  Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı başvurularının değerlendirilmesine müteakip 18/07/2023 tarihinde Belediyemiz www.karatay.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu     “Sınav Giriş Belgesi”ne Belediyemiz www.karatay.bel.tr adresinden erişim sağlayabilecektir. Bu belge, adaylar tarafından sınava girişte ibraz edilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Karatay Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 09:00’da  sözlü sınav yapılacaktır. Sınav, aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.
Sözlü sınava belirtilen tarihte girmeyenlerin/giremeyenlerin mazeretleri kabul edilmeyecektir.

Sınav Konuları:
Sözlü Sınav;
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
 konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday belirlenecek ve Belediyemiz asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirleyebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
    Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.       

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler