,

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2022 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarark hesaplanacaktır.

I - BAŞVURU ŞARTLARI;
A- GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)
a.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b.    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c.    (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
d.    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e.    Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
f.    Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;
a)    Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
i.    NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
ii.    Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış olmak,
iii.    Web teknolojilerinde deneyimli olmak,
iv.    .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak,
v.    Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,
vi.    Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
vii.    Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
viii.    PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
ix.    Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
x.    Yazılım dokümantasyon süreçleri konusunda deneyimli olmak,
xi.    Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak
Tercihen;
xii.    Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak,
xiii.    Unity’de C# ile en az 1 yıl oyun geliştirme deneyimine sahip olmak,
xiv.    Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak,
b)    Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
i.    NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
ii.    Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış olmak,
iii.    Web teknolojilerinde deneyimli olmak,
iv.    .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak,
v.    Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,
vi.    Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
vii.    Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
viii.    İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
ix.    Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
x.    Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda deneyimli olmak,
xi.    Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak,
Tercihen;
i.    Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
ii.    SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak,
iii.    E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak,
iv.    HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR konularında bilgi sahibi olmak,
v.    Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve PACS sistemleri konusunda tecrübeli olmak.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;
Başvurular, 28/11/2022 - 12/12/2022 tarihleri arasında https://personel.iuc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 12/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
1)    İstenilen Belgeler
a)    Başvuru formu ( Fotoğraflı)
b)    Özgeçmiş
c)    Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d)    Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e)    Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f)    KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g)    Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
h)    Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)
i)    Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
j)    Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
k)    Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
l)    Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.
2)    Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 28/11/2022
Başvuru Bitiş Tarihi: 12/12/2022
Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Avcılar/İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi https://personel.iuc.edu.tr sitesinde 13/12/2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV-    SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1.    Proje Yönetimi
2.    Yazılım Mühendisliği
3.    Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetimi
4.    Programlama Dilleri (.NET / C# / ASP.NET, Java, SQL, PL/SQL)
5.    Yazılım mimarisi
6.    Bilgisayar Ağları
7.    Bilgi Güvenliği
8.    İşletim Sistemleri
9.    Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
10.    Bilgisayar Donanımı
11.    Web Programlama ve teknolojileri
12.    Modelleme ve Simülasyon
13.    Pozisyonla ilgili diğer konular,
İş Tanımı    Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları
Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler
Yazılı sınav, 20/12/2022 tarihinde saat 10:00 - 12:00 saatleri arası İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde https://personel.iuc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V-    DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VI-    SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde https://personel.iuc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII-    ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler