,
#KPSS

İki belediye zabıta memuru ve tahsildar alacak

Hınıs Belediyesi 4 zabıta memuru, Besni Belediyesi 1 tahsidar almak için ilana çıktı

İki belediye zabıta memuru ve tahsildar alacak

HINIS BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Hınıs Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

Sıra

Kadro Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

1

Zabıta Memuru

GİH

8

2

Lisans düzeyinde eğitim veren programların herhangi birinden mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek/Kadın

KPSS P3

70

2

Zabıta Memuru

GİH

10

1

 Ön lisans düzeyinde eğitim veren programların herhangi birinden mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek/Kadın

KPSS P93

60

3

Zabıta Memuru

GİH

13

1

Herhangi bir ortaöğretim Kurumundan  (Lise veya dengi okul ) mezun olmak. En az  C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek/Kadın

KPSS P94

60

 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Hınıs Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1.Türk vatandaşı olmak.

2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

6.İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1.İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

2.Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3.657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

4.Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

5.13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.hinis.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.) Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

3.Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

5.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

6.Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

8. Sürücü Belgesinin aslı veya aslı kurumumuza ibraz edilmek suretiyle onaylanan fotokopisi

 

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;

1.Yukarıda sayılan başvuru belgelerini  17/06/2022’den 22/06/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cum. Caddesi. No:128 25600 Hınıs/Erzurum adresinde Hınıs Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

2.Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

1.T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

2.Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

3.Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 27/06/2022 tarihinde Belediyemizin www.hinis.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Hınıs Belediyesi resmi internet sayfasından www.hinis.bel.tr adresinden veya Hınıs Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden şahsen başvurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

4.Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

 

6-SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI

 

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 18/07/2022- 22/07/2022 tarihleri arasında, Uygulamalı Sınav 26/07/2022 tarihinde yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü Sınav Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cum. Caddesi. No:128   Hınıs/Erzurum adresindeki Belediyemiz ana hizmet binasında, Uygulamalı sınav  Gülistan Mahallesi Muş Yolu mevkiindeki Belediye Şantiye Tesisi Hınıs/Erzurum adresinde  yapılacaktır. Sözlü ve uygulama sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

a) Sözlü Sınav;

-           Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

-           Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

-           657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

-           Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,

konularını kapsayacaktır.

b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

 

7-SINAV DEĞERLENDİRME- SONUÇLARA İTİRAZ

a)Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b)Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

c)Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

d)Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

e)Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

f)En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (www.hinis.bel.tr) ilan edilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.hinis.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.    

---------------------------

BESNİ BELEDİYESİNE

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

 

Adıyaman ili Besni Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

S. No

Kadro Ünvanı

Sınıfı

Kadro Dere
cesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

1

TAHSİLDAR

GİH

9

1

- Lisans Düzeyinde eğitim veren fakültelerin; Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Sosyoloji programlarının birinden mezun olmak.                                           - En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/
Kadın

KPSS P3


En az
60
Puan


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Belediyemize boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına  (KPSS) girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c.13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.besni.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 1. Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)   
 3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 8. 4 adet fotoğraf, ( 1 adedi forma yapıştırılacak)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ :
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 27–29.06.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Besni Belediyesi Hizmet Binası Yenibesni Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:2 Besni/ADIYAMAN) yapabileceklerdir.
 2. Elektronik ortamda Belediyemiz [email protected] e-posta adresine yapabileceklerdir.
 3. Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Besni Belediyesi Hizmet Binası Yenibesni Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:2 Besni/ADIYAMAN adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 4. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 

 • Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 08.07.2022 tarihinden itibaren belediyemizin www.besni.bel.tr resmi internet sayfasında ve ilan panosunda ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 • Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Besni Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

 

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI :
Besni Belediyesi Meclis Salonunda; memur alımı için 18.07.2022 tarihinde saat 10:00’da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.  
 

7.SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır. 

                Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.

                Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden www.besni.bel.tr de ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

                  Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

                   Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

                   Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

                   İlan olunur.         

                                                                                 BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler