,
#KPSS #İş İlanları

İçişleri Bakanlığı 1608 Sözleşmeli Personel Alacak

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır.

İçişleri Bakanlığı 1608 Sözleşmeli Personel Alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak.

Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

Başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

İçişleri Bakanlığından:

2024 YILI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN
SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) Fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon ünvanı belirlilen toplam 1608 boş pozisyon Unvanları için personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır.

POZİSYONALRIN MERKEZ VE TAŞRA DAĞILIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 1. GENEL ŞARTLAR
 1. 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'uda belirtilen şartlara sahip olmak,
 3. Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine görekazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 1. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 2. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 1. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 velise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adaylann yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon Unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,
 2. Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez. taşra) ve/veya pozisyon Unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.
 1. ORTAK ŞARTLAR

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

C)ÖZEL ŞARTLAR

1-ARŞİV UZMANI:

 1. Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşiv, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında OsmanlI Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından birisini bitirmiş olmak,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

2-AVUKAT:

 1. Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından herhangi birisini bitirmiş olmak,
 2. Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

3-PROGRAMCI:

 1. Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılını Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri. Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak,
 2. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında Programcı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında Programcı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

4-MİMAR:

 1. Fakültelerin Mimarlık programından mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında Mimar pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında Mimar pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

5-MÜHENDİS:

Aşağıda yer alan Mühendis pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda balen görev yapıyor olmamak,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartları ile.

Mühendis (Elektrik- Elektronik);

Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Makine);

Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Bilgisayar):

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Harita):

Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Yazılım):

Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (İnşaat):

Fakültelerin inşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kıırıımlanndan birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Jeoloji):

Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından birisini bitirmiş olmak.

6-TEKNTKER

Aşağıda yer alan Tekniker pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartlan ile,

Tekniker (Bilgisayar):

Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerlıği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama), Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Siber Güvenlik), Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Bilgisayar Destekli Tasanın, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Çizgi Film ve Animasyon), İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (Makine):

Meslek Yüksek Okullarının Makine (İş Makineleri, Makine Metep, Makine Teknisyenliği, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Talaşlı Üretim, Talaşsız Şekillendirme, Termik Santral Makineleri. Tesviye) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (İnşaat):

Meslek Yüksek Okullarının İnşaat Teknolojisi (İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Altyapı) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (Elektrik-Elektronik):

Meslek Yüksek Okullarının Elektrik) Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onanını, Elektrik, Makine, Tamir ve Baktın, Endüstriyel Elektrik), Elektronik Teknolojisi (Deniz Elektroniği, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi, Gemi Elektroniği) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

7-TEKNİSYEN

Aşağıda yer alan Teknisyen pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmelim fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartları ile,

Teknisyen (Elektrik- Elektronik):

Ortaöğretim kurumlanılın Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı, Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi, Elektronik ve Haberleşme, Endüstriyel Bakım Onarım, Savunma Elektronik Sistemleri dalları ile yine Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Bobinaj, Bobinajcıltk, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Ollarımı, Otomasyon Sistemleri dallarından veya Elektrik, Bobinajcıhk, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Bilgisayar):

Ortaöğretim kuramlarının Bitişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme, Ağ İşletmenliği dallan İ1e yine Bilişim Teknolojileri Alanının Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik, Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ İşletmenliği, Veritabanı Programcılığı, Web Programcılığı dallarının veya Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletim Teknisyenliği. Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgi-işlem. Bilgiişlem, Bilgi İşlem, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Donanını, Bilgisayar (Donanını), Bilgisayar (Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi), Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Sıhhi Tesisat):

Ortaöğretim kuramlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercılik-lsıtma, İsıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), 'Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Klima):

Ortaöğretim kurumla tının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onanını), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (İsıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Marangoz):

Ortaöğretim kuramlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Mobilya Üretim Teknolojisi, Mobilya İç Mekân Ressamlığı dalları ile yine Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanının Mobilya ve İç Mekân Ressamlığı, Mobilya Süsleme Sanallan, İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi, Ahşap Doğrama Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemeciliği, Oto Döşemeciliği Dalları veya Ahşap Teknolojisi/Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Ağaç İşleri, Mobilyacılık, Mobilya ve Dekorasyon, Döşemecilik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

8-BLIRO PERSONELİ:

Aşağıda yer alan Büro Personeli pozisyonları için mezuniyet ayrımına gidilmeksizin;

 1. Kumu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
 2. Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartları ile,

Lisans Mezunları İçin:

Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, iktisat, İşletme, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İstatistik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte/ bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarmdan birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Diğer) Mezunları İçin:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi), Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe Uygulamaları, Muhasebe Finansman), İşletme Yönetimi(Genel İşletme, Endüstriyel Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, iş idaresi, İşletme, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletmecilik, Mermer İşletmeciliği, Orta Kademe Yöneticiliği, Orta Kademe Yöneticilik, Otomotiv İşletme, Otomotiv Satış Yönetimi, Sevk ve İdare, Ticaret ve Yönetim, Yöneticilik, Yönetim, Yönetim Bilimleri) bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Muhasebe) Mezunlan İçin:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları, Muhasebe) bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarmdan birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Nüfus vc Vatandaşlık Bölümü) Mezunları İçin:

Nüfus ve Vatandaşlık Bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bilirmiş olmak,

9-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ:

 1. İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
 3. Pozisyon Unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum vc kuruluşlarında 4/B sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi iıibarıyla doldurmuş olmak.

10-DESTEK PERSONELİ:

 1. Kamu kurum vc kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
 2. Pozisyon Unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartlan ile.

Şoför;

 1. Lise vc dengi okul mezunu olmak,
 2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Temizlik Görevlisi:

I ise ve dengi okul mezunu olmak.

Aşçı:

Ortaöğretim kurumlannın Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile yine Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı nın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak, Pastacılık, Bar, Hosteslik (Uçak, Tren vc Otobüs), Hoşt - Hosteslik (uçak, tren vc otobüs), Fırıncılık. Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Y önetimi Beslenme, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi. Ev Ekonomisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri Dallan), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kunım Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Servis, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Hoşt ve Hosteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Aşçı Yardımcısı:

Ortaöğretim kurumlannın Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile yine Yiyecek içecek Hizmetleri Alanımın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak, Pastacılık, Bar. Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs), Hoşt - Hosteslik (uçak, tren ve otobüs), Fırıncılık, Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Servis, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Hoşt ve Hosteslik Bölümlerinin bîrinden mezun olmak.

Garson:

Ortaöğretim kurumlannın Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile yine Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak, Pastacılık, Bar, Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs), Hoşt - Hosteslik (uçak, tren ve otobüs), Fırıncılık, Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönelimi, Ev Yönelimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama vc Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Servis, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Hoşt ve Hosteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Kaloriferci;

Ortaöğretim kurumlannın Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri, Soğutma ve İklimlendirnıe Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, İsıtma vc Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme. Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat),

Sıhhi Tesisat vc Kalorifer, Sıhhi Tesisat-İsıtma, Sıhhi Tcsisat-Kalonfcrcilık-lsıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım vc Onanını), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumandan mezun olup Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı "Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi” sertifikasına ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.

11-KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı):

 1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

 1. 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuıı’un “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan;
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşım doldurmuş olmak,
 3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 2. Affa uğramış olsa hile Devletin güvenliğine. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinse! dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
 3. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

ç) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, d) 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak, e) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

 1. Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 sonrasında doğanlar),
 2. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
 1. BAŞVURU VE BAŞVURU ŞEKLİ
 1. Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.lurkive.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
 2. Başvurular; 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki ‘‘Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
 3. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. E-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurulularla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.
 5. Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri c- Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurulundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurulundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme, düzeltine yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini

güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.

 1. Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların: Profil Düzenleme şayiasının sol tarafında bulunan “Öğrenim Bilgileri” sekmesinde yer alan “Lise Mezuniyet Bilgisi Ekle” butonu aracılığıyla açılan "Lise Bilgisi Ekle” ekranında "Alan” satırında mezun oldukları alanı seçerek, zorunlu alanları doldurduktan sonra lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını pdf veya jpeg formatmda modüle yüklemeleri ve "Lise Bilgisini Kaydet” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde başvuruda bulunamayacaklardır.
 2. Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adaylardan; mezun olduğu alan/dal/bölüm bilgisini “Alan” satırında bulamayan adaylar “Diğer Alan” kutucuğunu seçerek zorunlu alanları doldurduktan sonra lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını pdf veya jpeg formatmda modüle yüklemeleri ve “Lise Bilgisini Kaydet” butonuna basmaları zorunludur, Aksi takdirde başvuruya devam edemeyeceklerdir.
 3. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kunımlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatmda sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 4. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatmda sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.
 5. Programcı ünvanına başvuran adayların da, YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip olan başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) en az (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyenler, bu belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.
 6. Avukat pozisyon unvanına başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatmda modüle yüklemeleri gerekmektedir.
 7. Arşiv Uzmanı pozisyon ünvanıtıa başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşiv, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Pal coğrafyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatmda modüle yüklemeleri gerekmekledir.
 8. Destek Personeli (Şoför) pozisyon ünvanına başvuracak adayların başvuru sırasında sürücü belgesini (arkalı-önlü) modüle yükleyerek, “sürücü belgesi seri numarasını” (sürücü belgesinin arka yüzünde yer alan ve 6 haneli rakamlardan oluşan seri numarasını) da modüle girmeleri zorunludur.
 9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyon ünvanına başvuracak adayların geçerlik süresi dolmamış “Silahlı" ibareli “Özel Güvenlik Görevlisi" kimlik kartım pdf ya da jpeg formatmda modüle yüklemeleri zorunludur.
 10. Destek Personeli (Kaloriferci) pozisyon unvanına başvuracak adaylardan; ilanda belirtilen alan/dal veya bölüm mezunu olmayıp herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı “Düğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi” sertifikasını yada ustalık veya kalfalık belgesini pdf ya da jpeg formatmda modüle yüklemeleri zorunludur.
 11. E-Devlet üzerindeki “içişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://pcrsoncl.icislcri.eov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartlan” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600x800 boyutlarında 300dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatmda modüle yüklemeleri zorunludur.
 12. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyon Unvanlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kuramlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini (26.04.2024 tarihinden önce) doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kunımlarından alınmış “onaylı hizmet belgesini" pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
 13. Başvurusunu elektronik olarak tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 14. Başvurular 26.04.2024 tarihinde saat: 16.00' da sona ereceği için modül kapanacak olup, başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “içişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 15. Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark eden veya tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların en geç 26.04.2024 tarihinde saat 16.00’ya kadar “Başvurumu İptal Et ve Yeniden Başvur” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri ve açılan ekrandan değişiklik yapmak istedikleri bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Güncelleme işlemini tamamlayan adayların bu işlemi saat 16.00’dan önce “Başvurumu Tamamla'’ butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvurulan sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 16. İlan edilen pozisyon ünvanı/yer için en fazla 3 tercihte bulunulacaktır. Adaylar, bir pozisyon unvanı için birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde bulunabilecekleri gibi birden fazla seçmiş oldukları pozisyon unvanı için tek il veya birden fazla il Bakanlık merkez tercihinde de bulunabileceklerdir.
 17. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon unvan sayısının 4 katı kadar aday belirleme işlemi; adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilecektir.
 18. Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek olup, aynı ekranda yer alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını isledikleri zaman alabileceklerdir.
 19. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 20. KPSS türü/puanına ve tercihlerine göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları, sözlü sınava katılacakları Bakanlık veya ilgili Valiliklerce incelenecektir. İnceleme neticesinde başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 21. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
 1. ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (4 katı aday arasına girip/giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü sınav puanını, asıl/yedek bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takıp edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinin “Duyurulur” kısmından adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon unvan sayısının 4 katı arasına giren adayların başvuruları, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken, başvurusunu modüle kaydettiklerinden ve kaydettikleri bilgiler ile sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilerek

SMS ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır. Bu nedenle başvuru esnasında adaylann kendilerine ait cep telefon numaralarını modüle doğru olarak giriş yapmaları önem arz etmektedir.

İlgili pozisyon unvanı ve yer için 4 katı sıralamasına giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylarında başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır. Bu durumda olan adaylar alfabetik soyadı sıralamasına tabi tutulacaktır.

 1. İTİRAZ

Yukarıda belirlilen pozisyon Unvanları için KPSS ttlrti/puanı ve tercih sıralaması esas alınarak 4 katı arasına girmeye hak kazanan adaylann başvuruları ilgili sınav komisyonunca değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçlarına itirazlar; “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularını” sekmesinden ve SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adayların erişimine açıldığı tarihten itibaren iki in günü içinde hafta içi (09.30-16.00) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Ğ) SÖZLÜ SINAV VE SINAV YERLERİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden yapılacaktır.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanlan göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacaktır.

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon Unvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 8 ilde oluşturulan Bölgesel İl Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımızca ayrıca www.icisleri.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihlerde eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecektir.

Adayların sözlü sınav saatinden en az yarını saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmekledir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

II) SÖZLÜ SINAV KONULARI

ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN (Sözlü/Uvgulamah): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik, Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği konuları ile uygulamalı olarak Osmanlı Paleografyası ve Diplomatiklisi (Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme) konularından.

AVUKAT POZİSYONU İÇİN: Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku konularından.

PROGRAMCI POZİSYONU İÇİN: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programlama Dilleri, Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler konularından,

MİMAR POZİSY ONU İÇİN: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile mesleki bilgiler konularından.

MÜHENDİS POZİSYONU İÇİN:

Mühendis (Elektrik- Elektronik): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Elektrik Elektronik Ölçme, Elektrik Devreleri, Devre Analizi, Sinyaller ve Sistemler, Elektrik Makineleri, İletkenler, Genel

Network ve Bilgisayar Bilgisi, Elektronik Devre Elemanları, Güç Elektroniği, Mikrodcnctleyiciler, Lojik Devreleri, Haberleşme konularından.

Mühendis (Makine): Genel Küttür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Malzeme Bilimi ve Akışkanlar Mekaniği, Havalandırma ve Soğutma Sistemleri, Yangın, tş Sağlığı ve Güvenliği konularından.

Mühendis (Bilgisayar): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programcılığa Giriş, Veri Yapıları, Bilgisayar Temel Bilgi, Algoritma Yapıları, Ağ (Nctuork) Sistemleri, Veri Tabanı, Web Programcılığı, İşletim Sistemleri, Ağ Mimarileri konularından.

Mühendis (Harita): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi, Coğrafi Bilgi Sistemleri vc Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte Veri Tabanları konularından.

Mühendis (Yazdım): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Web Programcılığı, Nelvork, Java, Exce1, Sistem Yazılımı, CŞ, Veri Tabanı, Bilgisayar Temel Bilgi, Programcılık Giriş konularından.

Mühendis (İnşaat): Gene! Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Malzeme Bilgisi, Betonarme, Hasar Türleri, Onarım, Güçlendirme, Çelik İnşaat, Geoteknik konularından.

Mühendis (Jeoloji): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile mesleki bilgiler konularından.

TEKNİKER POZİSYONU İÇİN;

T ikilikti (Bilgisayar): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.

Tekniker (Makine): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri vc İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.

Tekniker (İnşaat): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.

Tekniker (Elektrik-Elektronik): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.

BÜRO PERSONELİ, ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (StLAHLI), DESTEK PERSONELİ (Temizlik Görevlisi, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Garson, Kaloriferci), TEKNİSYEN (Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Sıhhi Tesisat, Klima, Marangoz) POZİSYONLARI İÇİN: Genci Kültür, Atatürk İlkeleri vc İnkılap Tarihi konularından.

DES TEK PERSONELİ (ŞOFÖR) (Sözlü/Uygulamah); Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından;

Uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı vc trafik kurallarından oluşur.

Sözlü sınavları gerçekleştirmek üzere Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Merkez Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında 8 bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel il sınav yen olarak belirtilen 8 İT de, Bölgesel İl Sınav Komisyonları oluşturulacaktır. Sınav komisyonları bir (1) başkan ve dört (4) üyeden oluşur.

T) SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE USULÜ

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak, tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi taralından;

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

 1. Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

 1. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Sözlü puanları aynı olan adayların olması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Sözlü sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli vc görüntülü herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

İlan edilen pozisyon unvan sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir katma kadar yedek aday beliriencbilecektir.

Sözlü sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü sınav sonuçlan, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirme. Bakanlığımızca belirlenecek tarihte e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir.

 1. ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
 1. 2022 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
 3. Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.),
 4. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar vc Dilekçeler” sayfasından temin edilecek Mal Bildirim Formu vc Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
 5. Avukat pozisyonuna başvuran adaylardan noterden veya barodan onaylı Avukatlık Ruhsatnamesi,
 6. Programcı pozisyon Unvanında sınavı kazanan adaylardan YDS sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliğe sahip olan (CPE, CAE, TOEFL İBT vc PTE AKADEMİK) sonuç belgesi,
 7. Destek Personeli (Şoför) pozisyon ünvanında sınavı kazanan adaylardan aslı gibidir onaylı sürücü belgesi fotokopisi,
 8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyon Unvanında sınavı kazanan adaylardan Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu ve aslı gibidir onaylı özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi,
 9. Destek Personeli (Kaloriferci) pozisyon ünvanında sınavı kazanan ve herhangi bir ortaöğretim kuruntundan mezun olanların Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafindan onaylı “Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi” sertifikasını ya da ustalık veya kalfalık belgesi,
 10. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyon Unvanlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlanınca sözleşmesi feshedilen ya da tek taraflı feshederek sınavı kazanan adaylardan onaylı hizmet belgesi.

Sözlü sınav sonuçları e- Devlet üzerinde “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, sözlü sınavını asıl olarak kazanan adaylann istenilen atama belgelerini, Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon Unvanları için Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon Unvanları için pozisyon Unvanının bulunduğu Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

 1. ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için sınavı kazanan adaylann atama iş ve işlemleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise Bakanlığın ilgili birimlerince gerçekleştirilecektir,

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon ünvanlan için sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise, adayların yerleştirildikleri Valilik İl Yazı İşlen Müdürlüklerince yapılacaktır.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçlan kazanılmış hak sayılmayacaktır.

 1. YEDEK AD AYLARIN ATANMASI

Sözlü sınav sonucunun e- Devlet üzerinde “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara duyurulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyon Unvanlarına, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

 1. DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aylan beyanda bulunan adaylar ile sözlü sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; sözlü sınavım kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 saydı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler