,
#KPSS #İş İlanları

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıdaki tabloda pozisyon ve nitelikleri belirtilen 2 (iki) Mühendis ve 5 (beş) Destek Personeli olmak üzere toplam 7 (yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ALIM YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN ARANAN NİTELİKLER 

POZİSYON UNVANI

KADRO SAYISI

CİNSİYET

ARANAN NİTELİKLER

Mühendis

1

Kadın/Erkek

 • Gıda Mühendisliği bölümü lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) en az 70 puan almış olmak.

Mühendis

1

Kadın/Erkek

 • Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümü lisans programlarından birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) en az 70 puan almış olmak.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

2

Kadın

 • Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) en az 60 puan almış olmak,
 • Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık    Bakanlığına     bağlı     tam              teşekküllü       Devlet

Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

 • Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

1

Erkek

Destek Personeli (Isıtma)

1

Erkek

 • Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) en az 60 puan almış olmak,
 • MEB onaylı “Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği” sertifikasına sahip olmak,
 • İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek.

Destek Personeli (Basit Bakım Hizmetleri)

1

Erkek

 • Ortaöğretim Kuramlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve dalları veya dengi alandan mezun olmak,
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) en az 60 puan almış olmak,
 • İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek,

 

1)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e)    Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2)    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3)    Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4)    Tüm pozisyonlar için ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubundan;
a)    Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş),
b)    Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
5)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
6)    Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
7)    Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
8)    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
9)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
10)    Adaylar tabloda belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
11)    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
1)    Adaylar, müracaatlarını 01/02/2023 tarihinde başlayarak 08/02/2023 tarihlerinde saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde DOKAP-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların şahsen, e-mail, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2)    Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3)    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4)    Destek Personeli (Isıtma) pozisyonuna başvuracak adayların başvurusu sırasında sertifikalarını pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
5)    Destek Personeli, pozisyonu için başvuracak adayların görevini devamlı yapmasına engel olacak bir sağlık sorunu olmadığını, başvuru esnasında ilgili kutucuğu işaretleyerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığını sağlık kurulu raporu (tam teşekküllü devlet hastanelerinden) ile belgelemeleri gerekmektedir.
6)    Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg..formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7)    Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
8)    Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
9)    Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti hâlinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
1)    Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip adayların KPSS (B) grubu puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle her pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar ve asıl sayısının 3 (üç) katı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları hâlinde; alanında yüksek lisans mezunu olana, diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
2)    İlan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları daha sonraki yerleştirmeler için müktesep hak teşkil etmemekte olup tercih ettikleri pozisyon dışında diğer pozisyonlar için hak talebinde bulunamayacaklardır.
3)    KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için son başvuru tarihi itibarıyla genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
4)    Adaylar yerleştirme sonuçlarını Başkanlığın www.dokap.gov.tr resmî web adresi ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyecek olup asıl ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
5)    Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Başkanlığın www.dokap.gov.tr resmî internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
6)    Adaylar yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına şahsen bir dilekçe ile itiraz edilen hususun belgelendirilmesi şartı ile itirazda bulunabileceklerdir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan veya Başkanlığımıza ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
7)    Atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri başlatılacaktır.
8)    Geçerli bir mazereti olmadığı hâlde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
9)    Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
10)    Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
11)    İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
12)    Başkanlığın www.dokap.gov.tr resmî web adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler