,
#Sözleşmeli personel #İş İlanları #KPSS

Dicle Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Dicle Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KODU

UNVANI

ÖĞRENİM

PUAN

TÜRÜ

ADET

CİNSİYET

NİTELİKLERİ

DES1

Destek Personeli (Hasta Bakım ve Temizliği)

Ortaöğretim

KPSS (P94 )

17

E

 1. Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kuramlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak.

 2. Hasta ve yaşlı bakımını yapacak engeli bulunmamak.

c)Hastanın Kişisel Temizlik Bakımı Hasta Transferi, Hastanın Tetkik Materyalleri ile Medikal Malzemenin Nakli Hasta Yataklarının Düzenlenmesi gibi vb. hasta bakım ve temizliğini ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ç) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

d)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak e) Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir.

DES2

Destek Personeli (Hasta Bakım ve Temizliği)

Ortaöğretim

KPSS (P94 )

17

K

 1. Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kuramlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak.

 2. Hasta ve yaşlı bakımını yapacak engeli bulunmamak.

 3. Hastanın Kişisel Temizlik Bakımı Hasta Transferi, Hastanın Tetkik Materyalleri ile Medikal Malzemenin Nakli, Hasta Yataklarının Düzenlenmesi gibi vb. hasta bakım ve temizliğini ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

 1. 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

 2. Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir.

DES3

Destek Personeli (Aşçı)

Ortaöğretim

KPSS (P94 )

1

K

 1. Ortaöğretim kuramlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

 2. M.E.B. Onaylı 3308 sayılı Kanuna göre Aşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak.

 3. Aşçılık Alanında 1 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak yazı ile Belgelendirmek

ç) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

 1. Meb Onaylı Hijyen sertifikalarına sahip olmak

 2. Üniversitemizin bağlı birimlerinde görev yapacaktır.

TOPLAM

35

 

 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

    Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

    Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

    Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

    Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

    Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

    Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

    Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

    Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.


II- ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

    Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)

    Nüfus cüzdanının Sisteme Eklenmesi

    İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

    Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise e- devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.

    Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Sertifika, Ustalık Belgesinin eklenmesi.

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.)

Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise için 2022 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2(iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES :

Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2320- 5182-5136

İlk başvuru Tarihi : 05.04.2023

Son Başvuru Tarihi : 14.04.2023 (saat 23:59’kadar )

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler