,

Celal Bayar Üniversitesi 44 adet Sözleşmeli Personel Alacak

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 44 (kırk dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Celal Bayar Üniversitesi 44 adet Sözleşmeli Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 44 (kırk dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (TÜM UNVANLARA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN)
1-    Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a)    T.C. Vatandaşı olmak.
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)    Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e)    657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2-    17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
3-    Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
4-    Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik koduna başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5-    Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve başvurulan unvan için istenen özel şartların tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
6-    2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınmaktadır. Adayların KPSS puan türünün, başvurulan unvanda ve nitelik kodunda aranan mezuniyet şartına uygun olması gerekmektedir. Örneğin, önlisans mezuniyeti istenen bir nitelik koduna başvuracak adayın KPSS puan türünün de önlisans düzeyinde olması gerekmektedir.)
7-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8-    Tüm unvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği benzeri diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.
9-    Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (bu belge adaylar yerleştikten sonra işe yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)
10-    Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya usulü çalışmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.
11-    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanına Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar:
*    10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
*    Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve geçerlilik süresi dolmamış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az 6 (altı) ay olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Bu belge başvuru esnasında ilgili alana yüklenecektir.)
*    Erkek adaylarda, sağlık kuruluşlarından alınacak raporla, boyunun 175 cm’den, kilosunun ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+15=90’dan fazla, 75-13=62’ten az olmaması gerekmektedir.) (Bu belge başvuru esnasında ilgili alana yüklenecektir.)
*    Bayan adaylarda, sağlık kuruluşlarından alınacak raporla, boyunun 165 cm’den, kilosunun ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 13’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 165 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 65+10=75’den fazla, 65-13=52’den az olmaması gerekmektedir.) (Bu belge başvuru esnasında ilgili alana yüklenecektir.)
*    Yapılacak görev gereği; açık veya kapalı alanlarda, vardiyalı, hafta sonları veya mesai saatleri dışında çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, 02.09.2022 - 09.09.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Üniversitemiz “ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle “ilan.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek Sözleşmeli İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve başvurduğu nitelik kodunun şartlarında istenen diğer belgeleri) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvur” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
1-    Online Başvuru Bilgileri (“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri (başvurulan nitelik kodu, TC Kimlik No, ad, soyad, telefon no ve KPSS puanı) eksiksiz doldurulacaktır.
2-    Sözleşmeli İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
3-    Mezuniyet Belgesi (başvurulan nitelik kodu için ilan şartlarında aranan mezuniyet belgesinin barkotlu e-Devlet çıktısı veya ilgili alandaki diplomanın bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)
4-    KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
5-    İstenen Diğer Belgeler (Yukarıda sayılanlar dışında, başvurulan unvan için aranılan niteliklerde veya özel şartlarda istenen diğer belgeler bu alana yüklenecektir. Bu alan çoklu belge yüklenebilecektir.)
İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr
Online Başvuru Sistemi web adresi: ilan.mcbu.edu.tr
Başvuru Şekli: Sadece online başvuru şeklinde alınacaktır.
    Başvuru Tarihleri: 02.09.2022 - 09.09.2022 (mesai bitimine kadar)

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLECEK KADROLAR VE ARANILAN NİTELİKLER

NİTELİK KODU

UNVANI (ÇALIŞACAĞI ALAN)

KPSS

PUAN TÜRÜ

KADRO SAYISI

ARANILAN NİTELİKLER

ÜNİVERSİTEMİZDE ÇALIŞACAĞI BİRİM

1

Destek Personeli (Isıtma ve Temizlik)

2020 KPSS (P94) LİSE

(EN AZ 60 PUAN)

1

 • Ortaöğretim Kuramlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kalorifer Ateşçisi belgesine sahip olmak.

Demirci Meslek Yüksekokulu

2

Destek Personeli (Isıtma ve Temizlik)

2020 KPSS (P94) LİSE

(EN AZ 60 PUAN)

1

 • Ortaöğretim Kuramlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kalorifer Ateşçisi belgesine sahip olmak.

Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

3

Destek Personeli (Şoför) ERKEK

2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

1

 • Otobüs Kaptanlığı önlisans mezunu olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle eski E sınıfı / yeni D sınıfı sürücü belgesinine en az 3 (üç) yıldır sahip olmak.
 • SRC-2 belgesine sahip olmak.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

 

4

Destek Personeli (Temizlik) ERKEK

2020 KPSS (P94) LİSE

(EN AZ 60 PUAN)

2

 • Ortaöğretim Kuramlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen belgesine sahip olmak.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

5

Destek Personeli (Temizlik) ERKEK

2020 KPSS (P94) LİSE

(EN AZ 60 PUAN)

6

 • Ortaöğretim Kuramlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen belgesine sahip olmak.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Hafsa Sultan Hastanesi)

6

Destek Personeli (Temizlik) KADIN

2020 KPSS (P94) LİSE

(EN AZ 60 PUAN)

3

 • Ortaöğretim Kuramlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen belgesine sahip olmak.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Hafsa Sultan Hastanesi)

7

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onarım) ERKEK

2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

1

* Yükseköğretim Kuramlarının İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

8

Destek Personeli (Bahçe Bakım ve Düzenlemesi) ERKEK

2020 KPSS (P94) LİSE

(EN AZ 60 PUAN)

1

 • Ortaöğretim Kuramlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Beko Loader (Lastik Tekerlekli) İş Makinası Kullanım Yetki Belgesine (Operatörlük Belgesi) sahip olmak.
 • "G" Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

9

Koruma ve Güvenlik

Görevlisi

ERKEK

2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

1

 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 • Silahlı/Silahsız Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.

Alaşehir Meslek Yüksekokulu

10

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK

2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

1

 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 • Silahlı/Silahsız Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.

Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

 

 

11

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK

2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

1

 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 • Silahlı/Silahsız Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.

Sarıgöl Meslek Yüksekokulu

12

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK

2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

1

 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 • Silahlı/Silahsız Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.

Saruhanlı Meslek Yüksekokulu

13

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK

2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

5

* Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

14

Koruma ve Güvenlik Görevlisi KADIN

2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

2

 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 • Silahlı/Silahsız Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

15

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK

2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

3

* Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Hafsa Sultan Hastanesi)

16

Koruma ve Güvenlik Görevlisi KADIN

2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

1

 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 • Silahlı/Silahsız Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.
 • İşaret Dili Sertifikasına sahip olmak.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Hafsa Sultan Hastanesi)

17

Hemşire

2020 KPSS (P3) LİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

13

* Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Hafsa Sultan Hastanesi)

TOPLAM

44

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler