BIST 100 4.961,91 %-0.72 Dolar 19,09 %0.11 Euro 20,67 %0.25 Altın Gram 1.198,98 %0.15 Brent Petrol 78,40 %0.38 Bitcoin 27.035,98 %2.93
Ankarakapalı8 °Ckapalı
,
#İş İlanları #KPSS

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 20 Memur Aalacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Sekreter" ve "Şoför" kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, "Sekreter" kadrosu için sözlü sınav şeklinde; "Şoför" kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 20 Memur Aalacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Sekreter" ve "Şoför" kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, "Sekreter" kadrosu için sözlü sınav şeklinde; "Şoför" kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

I.    GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:
A)    Genel Şartlar:
1)    Türk Vatandaşı olmak,
2)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)    Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4)    Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6)    5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
7)    5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8)    Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak. 
B)    Özel Şartlar: 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak olan adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır.

Unvan

Kadro Sayısı

Şartlar

KPSS Puan Türü()

KPSS Taban Puanı

Uygulama Sınavına Çağrılabilecek Aday Sayısı (”)

Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı 

Sekreter

10

Ön Lisans mezunu

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Genel işletme, İşletme, işletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, işletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, işletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve idare, Bankacılık ve Sigortacılık, Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Sigortacılık, Orta Kademe Banka- Sigorta Yönetimi, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe, insan Kaynakları, Personel Yönetimi, insan Kaynakları Yönetimi, Maliye bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak.

KPSS P93

70

-

50

Şoför

10

En az Lise ve dengi okul mezunu

Son başvuru tarihi itibarıyla (B) sınıfı sürücü belgesine en az (5) yıldır sahip olmak.

PSSP3

KPSS P93

KPSS P94

70

100

50

 

Lisans mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSS P93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.

"Şoför" kadrosu için; aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına çağrılacaktır.

 "Sekreter" kadrosu için; aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS P94 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda

bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

II. SINAV BAŞVURUSU:
Adaylar başvurularını 6-19 Şubat 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;
-"Şoför" kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavının yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacak olup uygulama sınavına katılmayan adayların yerine ilan edilecek yedek listeden (en fazla asil aday sayısının yarısı kadar) aday çağırılabilecektir.
-"Sekreter" kadrosu için, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır.
Bu duyurular tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

III.    UYGULAMA SINAVI: (SADECE ŞOFÖR KADROSU İÇİN)
Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Uygulama sınavında başarılı olan adaylardan, başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralama neticesinde, atama yapılması öngörülen kadro sayısının 5 katına kadar aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

IV.    SÖZLÜ SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecektir.
Sözlü sınav adayların;
a)    Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),
c)    Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

V.    SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ
Sözlü sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilir. Ayrıca, Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenerek ilan edilebilir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.
Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi halinde yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre ve sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde atama yapılabilecektir. 

VI.    SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:
Sınav sonuçlarına, ilanın yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Kurumumuz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar incelenir ve karara bağlanıp sonuç ilgiliye beyan etmiş olduğu iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden bildirilir.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.
İLETİŞİM
[email protected]
[email protected]

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(www.bddk.org.tr)
Büyükdere Caddesi, No:106, Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler