BIST 100 9.374,21 %0.29 Dolar 31,07 %0.81 Euro 33,64 %0.86 Altın Gram 2.033,46 %0.82 Brent Petrol 81,59 %-2.46 Bitcoin 51.120,00 %0.98
,
#KPSS #İş İlanları

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 121 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 121 sözleşmeli personel alınacaktır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  121 Sözleşmeli Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
3.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
4.    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
5.    Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6.    Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
7.    Başvuru yapabilmek için 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

A.    BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI:
1.    Başvuru yapacak adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte başvuru tarihi içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
2.    Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek adaylar adına, noterden başvuruya esas vekâlet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.
3.    Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

B.    BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
1.    Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2.    Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3.    Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.    2022 KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5.    Başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sigorta hizmet dökümü, (e-Devletten hizmet döküm türü olarak tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü seçilerek alınacak barkodlu hizmet döküm belgesi),
6.    1 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmekte olup, başvuru formuna yapıştırılmak suretiyle teslim edilecektir).

C.    ÖNEMLİ NOT:
1.    Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
2.    Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olup, teslim edilen başvuru formu ve evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.
3.    İlgili pozisyonun aranılan nitelikler kısmında belirtilen deneyim şartının ilan tarihinden sonra sağlanmış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
4.    Adaylar birden fazla pozisyona başvuruda bulunamazlar. Birden fazla pozisyona başvuruda bulunduğu tespit edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1.    Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
2.    Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.
3.    Adaylar sonuçlarını; başvuru takviminde belirtilen tarihler içinde Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilecek “Sonuç Açıklama Ekranı” linkinden sorgulama yaparak öğrenebilecek ve sonuç açıklama belgesinin çıktısını alabileceklerdir. Bu belge tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.
4.    Sözleşme yapmaya hak kazanan adaya; işe başlaması için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman duyurusu, “Sonuç Açıklama Belgesi” ile bildirilecektir.
5.    Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6.    İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
7.    Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme imzalanacaktır.
8.    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

E.    ÖNEMLİ AÇIKLAMA:
1.    İlana ilişkin sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyurular, Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web adresinden yapılacak olup, başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
2.    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
3.    İdare; gerekli duyduğu hallerde ilanda değişiklik yapma veya ilanı iptal etme yetkisine
sahiptir.

 

UNVAN

İLAN

KODU

ADET

TAHSİL

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

ECZACI*

ECZ 01

1

LİSANS

-

Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık lisans programından mezun olmak.

BİYOLOG

BİY 01

1

LİSANS

P3

Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.

HEMŞİRE

HM 01

20

LİSANS

P3

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

HM 02

20

LİSANS

P3

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik lisans programından mezun olmak. Sigorta hizmet dökümüyle belgelendirmek kaydıyla alanında mesleki deneyime sahip olmak.

HM 03

5

LİSE

P94

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik dalından mezun olmak. Sigorta hizmet dökümüyle belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 (beş) yıl mesleki deneyime sahip olmak.

SAĞLIK

TEKNİKERİ

ST 01

3

ÖNLİSANS

P93

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü önlisans mezunu olmak. (Üniversite Hastanesinde görevlendirilmek üzere)

ST 02

1

ÖNLİSANS

P93

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü önlisans mezunu olmak. (Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevlendirilmek üzere)

ST 03

1

ÖNLİSANS

P93

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü önlisans mezunu olmak. (Üniversite Hastanesinde görevlendirilmek üzere)

ST 04

6

ÖNLİSANS

P93

Anestezi Teknikerliği önlisans mezunu olmak. (Üniversite Hastanesinde görevlendirilmek üzere)

ST 05

2

ÖNLİSANS

P93

Anestezi Teknikerliği önlisans mezunu olmak.

(Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevlendirilmek üzere)

ST 06

4

ÖNLİSANS

P93

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevlendirilmek üzere)

RÖNTGEN

TEKNİSYENİ

RT 01

1

ÖNLİSANS

P93

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak.

(Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevlendirilmek üzere)

BÜRO

PERSONELİ

BP 01

1

LİSANS

P3

İslami İlimler Fakültesinde görevlendirilmek üzere; İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Sigorta hizmet dökümüyle belgelendirmek kaydıyla alanında mesleki deneyime sahip olmanın yanında kamu kurumuna bağlı işletmelerde büro memuru olarak çalışmış olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

KG 01

10 (Erkek)

ÖNLİSANS

P93

Önlisans mezunu olmak. Sigorta hizmet dökümüyle belgelendirmek kaydıyla Özel Güvenlik Görevlisi olarak en az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.),

En az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10'dan fazla, 10'dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).

Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)

TEKNİSYEN

TK 01

1

LİSE

P94

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve

İklimlendirme dalı mezunu olmak.

DESTEK PERSONELİ (İç ve Dış Mekan Temizliği)

DP 01

40

(Erkek- Kadın)

LİSE

P94

Ortaöğretim mezunu olmak.

İlan tarihi itibarıyla herhangi bir yükseköğretim programında öğrenci olmamak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelli bulunmamak.

DESTEK

PERSONELİ

(Şoför)

DP 02

3

(Erkek)

LİSE

P94

Ortaöğretim mezunu olmak.

D Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (Eski E sınıfı sürücü belgesi).

Sigorta hizmet dökümüyle belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl mesleki deneyime sahip olmak. Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

DESTEK

PERSONELİ

(Gassal)

DP 03

1

(Kadın)

LİSE

P94

Cenaze hizmetlerinde görev yapmak üzere;

Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak veya MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.

TOPLAM

121

 

*ECZACI pozisyonu için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a ait I sayılı

Cetvel uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

İLANA BAŞVURU TARİHİ

4/12/2023

18/12/2023 MESAİ

BİTİMİNE KADAR

ASIL VE YEDEK ADAY LİSTESİNİN İLAN EDİLMESİ

22/12/2023 MESAİ BİTİMİNE KADAR

ASIL KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM TARİHİ

29/12/2023 MESAİ BİTİMİNE KADAR

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler