,
#KPSS #İş İlanları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 İtfaiye Eri Alacak

Aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlan taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 İtfaiye Eri Alacak

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlan taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Sıra

No

Kadro

Unvanı

Hizmet

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi

Niteliği

Cinsiyet

KPSS

Puan

Türü

KPSS Taban Puanı

1

İtfaiye Eri

G.Î.H

10

50

-İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik veya İtfaiyecilik ve Sivil Savunma önlisans programlarının birinden mezun olmak, -En az (C) sınıfı surucu belgesi sahibi olmak.

Erkek/ Kadın

P93

En az 55 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukanda belertilen boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri kadrolanna atanmak için başvuracak adaylann 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 40 inci maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmalan gerekmektedir.
•    Türk Vatandaşı olmak,
•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
•    îlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

2.    BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
•    İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
•    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru sırasında yapılacaktır.
•    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
•    Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
•    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayollan Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
•    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3.    BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar başvuru formunu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.antalya.bel.tr adresi üzerinden temin edecektir. Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak, Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
•    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartımın aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,
•    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
•    Yabancı Okul Mezunlan için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
•    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
•    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
•    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
•    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
•    2 adet biyornetrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4.    BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
•    23/10/2023 tarihinden 27/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
•    Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
•    Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
1)    T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlannın uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağnlacaktır,
2)    Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
3)    Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 01/11/2023 tarihinde belediyemiz web sayfası www.antah a.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
4)    Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Belediyemizin resmi internet sayfasından www.antah a.bel.tr temin edilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5)    Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6)    SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI;
Sözlü ve uygulamalı sınav 07-10 Kasım ile 13-16 Kasım 2023 tarihleri arasında Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları;
1)    Sözlü sınav;
a)    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b)    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d)    Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.
2)    Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayn tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayn tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 4O’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplamr ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başan puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyenin internet adresinde www.antalya.bel.tr ilan edilir.
Adaylann atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden www.antah a.bel.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde www.antah a. bel.tr ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler