,

Muharrem İnce'nin adaylığına itiraz RET

14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilen Muharrem İNCE hakkında 6271 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itiraz reddedildi

Muharrem İnce'nin adaylığına itiraz RET

Muharrem İNCE’nin Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik yapılan itiraz, Anayasa ve 6271 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümlerinde yer alan Cumhurbaşkanı adaylığı için aranan şartlar kapsamında olmadığından, itirazın yerinde bulunmadığı ve adaylık koşullarını taşıdığı anlaşılmakla, itirazın reddine karar verilmesi gerekmiştir.

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 2023/313
K A R A R

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.
14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilen Muharrem İNCE hakkında 6271 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itiraz incelenmiş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "A. Adaylık ve seçimi" başlıklı 101'inci maddesinin birinci fıkrasında; "Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.",
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un "İtirazın şekli" başlıklı 112’nci maddesinin;
İkinci fıkrasında; "Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır.",
Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde; "Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar da incelenmez...".
6271 sayılı Kanun’un; “Seçilme yeterliği” başlıklı 6’ncı maddesinde; “Kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçilebilir.”,
“Seçmenler tarafından aday gösterilme” başlıklı 8/A maddesinde;
“(1) Cumhurbaşkanlığına en az yüzbin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilebilir.
    (2) Seçmenlerce aday gösterilmek isteyen kişi;
    a) Kimlik ve açık adres bilgilerini ihtiva eden başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliğine ilişkin belgelerle,
    b) En yüksek derecedeki Devlet memuruna mâli haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının on katının ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla
Yüksek Seçim Kuruluna bizzat başvurur.
    (3) Yüksek Seçim Kurulu, başvuru dilekçesi ve eklerini iki gün içinde inceler. İnceleme sonucunda:
    a) Başvuranın, seçilme yeterliğinin bulunmadığının tespit edilmesi hâlinde, başvuru reddedilir. Başvuran bu kararın bildirilmesinden itibaren iki gün içinde dilekçeyle yeniden inceleme talebinde bulunabilir. Yüksek Seçim Kurulu, bu talebi üç gün içinde karara bağlar.
    b) Bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması hâlinde, eksikliklerin tamamlanması için iki gün süre verilir. Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmadığı takdirde başvuru reddedilir.
    (4) Yüksek Seçim Kurulu, başvurusu kabul edilen kişileri ilân eder. Seçmenler, ancak bu ilânda belirtilen kişilerden sadece biri için bir kez teklifte bulunabilirler.
    (5) Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvururlar. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilân edilen listedeki kişiler arasından tercih yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılır ve elektronik ortamda da kaydedilir. Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilir. Aday gösterme formları, elektronik ortamda Yüksek Seçim Kuruluna iletilir ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanır. Aday gösterilmek isteyen kişinin talebi hâlinde, hakkında aday teklifinde bulunanlara ilişkin formlar ve diğer bilgiler kendisine verilir. İtiraza ilişkin hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
    (6) Belirlenen süre içinde yüzbin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilir.
    (7) Yüzbin seçmen tarafından aday teklifinde bulunulması veya ölüm hâllerinde maliye veznesine emaneten yatırılan tutar, seçimden sonra talep üzerine ilgiliye iade edilir. Diğer hâllerde bu tutar, Hazineye gelir kaydedilir.
    (8) Aday teklifine ilişkin işlemler için ilçe seçim kurullarında yeteri kadar personel görevlendirilir ve gerekli tedbirler alınır.
    (9) Aday teklifine ilişkin başvuru ve formların şekli ile yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin aday göstermeleri dâhil bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.”,
“İtiraz ve kesin aday listesi” başlıklı 10’uncu maddesinde; “(1) Resmî Gazete’de yapılan ilândan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya bu listeye alınmamaya ilişkin karara karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.
    (10) Yüksek Seçim Kurulu itirazları üç gün içinde kesin karara bağlar ve kesin aday listesini Resmî Gazete’de yayımlar.”
hükümleri yer almaktadır.
Yüksek Seçim Kurulunun 13.03.2023 tarihli ve 2023/99 sayılı Kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi'nde;
28 Mart 2023 Salı günü;
“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (saat 08.00) (6271/9),”
29 Mart 2023 Çarşamba günü;
“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),
2- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması,”
30 Mart 2023 Perşembe günü;
“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (6271/10-2).”
31 Mart 2023 Cuma günü;
“1- Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması (6271/10-2).”
düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle söz konusu itiraz dilekçesi incelendiğinde; Muharrem İNCE’nin Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik yapılan itiraz, Anayasa ve 6271 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümlerinde yer alan Cumhurbaşkanı adaylığı için aranan şartlar kapsamında olmadığından, itirazın yerinde bulunmadığı ve adaylık koşullarını taşıdığı anlaşılmakla, itirazın reddine karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan sebeplerle;
    1- İtirazın reddine,
    2- Karar örneğinin başvuru sahibine gönderilmesine,
    3- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuz internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
30.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler