,

Emniyet personelinin beklediği yer değiştirme yönetmeliği yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin bölge tayin sürelerini değiştiren yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

Emniyet personelinin beklediği yer değiştirme yönetmeliği yayımlandı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılna değişiklik yürürlüğe girdi. 9 Şubat 2022 tarihinde, gazetememur.com'da yer alan haber için tıklayınız.

Ekli “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfi Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)     Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b)    Birim: Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliğini, Daire Başkanlıklarını, îç Denetim Birimini, Genel Müdürlüğün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatını, İl Emniyet Müdürlüklerini,

c)     Birinci Bölge: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde (1) olarak gösterilen bölgeleri,

d)     Bölge: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde gösterilen iki bölgeden her birini,

e)     Genel atama dönemi: Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılan atama dönemini,

f)      Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

g)     Grup: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde belirtilen iki ana bölge altında birimlerin sınıflandınldığı dört gruptan her birini,

h)     İkinci Bölge: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde (2) olarak gösterilen bölgeleri,

ı) İlk atama: Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarmdaki öğrencilerin mezuniyetlerini müteakip memuriyete atanmasını,

j)   Mazeret atama dönemi: Genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılan atama dönemini,

k)   Personel: Emniyet hizmetleri smıfı mensuplarını,

l)     Zamandışı atama: Genel atama ve mazeret atama dönemlerine bağlı kalınmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın her ayında yapılan atamaları,

m)   Zorunlu bölge: İkinci bölgeyi,

n)    Zorunlu hizmet süresi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde ikinci bölge için il merkezi veya ilçeler için belirlenen hizmet sürelerini, birinci bölge için ise il merkezi için belirlenen hizmet sürelerini,

ifade eder.”

MADDE 2- Aym Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “yakınlıkları itibarıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci bölge ve ikinci bölge olarak” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ana” ibaresi “birimler,” şeklinde ve “alt bölgeler” ibaresi “gruplar” şeklinde değiştirilmiştir. “Her bölge kendi arasında iki gruba ayrılarak birimler toplam dört grupta sınıflandırılmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölgelerde ve Gruplarda Hizmet Zorunluluğu

MADDE 5- Personelin; iki bölge içerisinde yer alan dört grupta da görev yapması esas olup, ikinci bölgede yer alan her iki grupta da görev yapması zorunludur.

Zorunlu hizmet süresini tamamlayan personel atamaya tabidir. İkinci bölgede yer alan her iki grupta da görev yapan personelin, önceden görev yapmış olduğu grup ve ile tekrar ataması yapılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının” ibaresi “doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı” şeklinde ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kadro durumunun uygun olması hâlinde, özel harekât branşlı personel hariç aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bendi hükümleri uygulanmayabilir:

1)    12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri kapsamında; hayatını kaybedenlerin veya malûl olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

2)    Vazife malûlü idari polisler ile eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

3)    6/2/2018 tarihli ve 7082 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında gazilik unvanı verilenlerin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

4)    20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler îçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında kendisi, eşi veya çocuğu hakkında verilen Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı %50 ve üzerinde bulunanlar.

5)    20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında çocuğu hakkında verilen Sağlık Kurulu Raporunda;

a)     “3-Orta Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır (%50-59)”,

b)     “4-İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır (%60-69)”,

c)     “5-Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır (%70-79)”,

d)     “6-Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (%80-89)”,

e)     “7-Özel Koşul Özel Gereksinimi Vardır (%90-99)”,

ibaresi bulunanlar.

6)    Emniyet Teşkilatında görevli iken, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında olanlardan vazife malûllüğüne bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi unvanlar hariç olmak kaydıyla; ikinci sımf emniyet müdürü rütbesinde en az bekleme süresini tamamlayanlar, terfien birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- Emniyet Teşkilatında görev yapmakta olan her derece ve rütbedeki memurlar hakkında, Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacak atamalar hariç, adaylık süreleri içinde birimler arasında yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak eşleri kamu kurum veya kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personelin adaylık durumuna bakılmaksızın yer değiştirmesi yapılabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Bölgelerarası” ibaresi “Bölgeler arası veya gruplar arası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“7 nci maddede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a)    Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların ilk atamalarının öncelikle birinci bölge illere yapılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde ikinci bölgeye de atama yapılabilir.

b)    Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Ancak teknik ve mesleki uzmanlıklarından yararlanılacakların atamaları, birim seçme işlemine tabi tutulmaksızın doğrudan ilgili birimlere yapılır.

c)    Herhangi bir sebeple zamanında mezun olamayanların daha sonra atamaya hak kazanması hâlinde bunların atamaları, birim seçme işlemine tabi tutulmaksızın kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe uygun görülen birimlere yapılabilir.

d)    Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, öncesinde dilekçe ile talepleri hâlinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere de yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölgeler Arası ve Gruplar Arası Yer Değiştirme

MADDE 15- Atamalar, 18 inci ve 19 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla her yıl genel atama döneminde ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılır.

Görev yapmakta oldukları grubun hizmet süresini doldurup atamaya tabi olan personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir.

Bölgeler arası ve gruplar arası yer değişiklikleri aşağıdaki usullere göre yapılır:

a)    Birinci bölge birimlerde görevli personelin görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresini tamamlamasına müteakip ikinci bölge birimlere ataması yapılır.

b)    İkinci bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personel daha önce görev yapmadığı gruplardan birine atanır. Ancak emniyet müdürü rütbesindeki personelin, teknik, bilgi, beceri ve tecrübesinden yararlanmak ve uzmanlık gerektiren birimlerde istihdam edilmek amacıyla talep edilmesi halinde daha önce görev yaptığı gruba ataması yapılabilir.

c)     İkinci bölgedeki her iki grupta da görev yaptıktan sonra daha önce görev yaptığı gruba atanan personel, bu grubun hizmet süresini tamamlamasına müteakip daha önce görev yapmamış olduğu gruba atanır.

d)     Personel tüm gruplarda görev yapmış ise istediği bölge ve gruba atanabilir. Bu şekilde ataması yapılan personel, atanmış olduğu birimin hizmet süresini tamamlamadan atanma talebinde bulunamaz.

e)     Her grupta kuruluşu bulunmayan branşlı birimlerin branşlı personeli, atanacağı grupta branşlı biriminin kuruluşu olmaması durumunda diğer grupta kuruluşu bulunan ve daha önce görev yapmamış olduğu ile atanır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden;

a)    3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atama ve yer değiştirmeleri Cumhurbaşkanı onayı ile,

b)    (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus unvanları taşıyan kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile,

c)    (a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ve bu personelin yer değiştirme suretiyle atamaları Genel Müdürün onayı ile,

yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- Mazeret atamaları aşağıdaki hâllerde talep edilebilir:

a)     Personelden;

1)     Kendisinin, eşinin veya çocuklarının,

2)     Anne ve babası için tek çocuk, kardeşi İçin ise tek kardeş olması şartıyla, bu kişilerden birine vasi tayin edilmesi durumunda anne, baba veya kardeşinin,

hastalığı nedeniyle personelin bulunduğu yerde tedavisinin yapılamayacağının tam teşekküllü Devlet hastaneleri, Devlet eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinden (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.

b)      38 inci maddede yer alan eş durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.

c)      40 mcı maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.

d)     Personelin boşanması ve boşandığını kesinleşmiş mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kesinleşme tarihi itibarıyla bir yıl içinde atanma talebinde bulunması.

e)     Personelin, eşinin veya çocuğunun vefat etmesi halinde, vefat tarihi itibarıyla iki yıl içinde atanma talebinde bulunması.

f)    7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

Genel atama döneminde atamaya tabi personelden mazereti bulunanlar, mazereti ile ilgili belgeleri en geç Şubat ayında yayımlanan genelgede belirtilen süre içerisinde iletmek zorundadır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) İdari tahkikatlar kapsamında müfettişlerce birim değişikliği yapılmasının teklif edilmesi.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin Beşinci Bölümünün başlığı “Bölgeler, Gruplar ve Hizmet Süreleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölgeler ve Gruplar

MADDE 21- Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır.

Her bölge, kendi arasında iki gruba ayrılmış olup, birimler toplam dört grupta sınıflandırılmış ve hizmet süreleri ile birlikte ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

îkinci bölgede il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il veya ilçe merkezinin ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen hizmet süresine bir yıl ilave edilmek suretiyle belirlenir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölgeler, Gruplar ve Hizmet Süreleri

MADDE 23- Personelin bölgelere göre birimlerdeki hizmet süreleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Ancak emniyet amiri ve emniyet müdürü rütbesi hariç ikinci bölge hizmetine ikinci defa ataması yapılan personel, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen birimlerin hizmet sürelerinden (hizmet süresi iki yıl olan birimler hariç) bir yıl eksik görev yapması durumunda ikinci bölge görevini tamamlamış sayılır.

Personelin, atandığı bölgedeki grupta, ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen süreden önce atanmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o birim için tespit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur.

Birinci bölgede il merkezlerine göre hizmet süresi daha az olan ilçelerde görev yapan personel, ilçedeki hizmet süresini tamamlasa dahi il merkezinin hizmet süresini tamamlamadan il dışına atanma talebinde bulunamaz. Ancak personelin ilçedeki hizmet süresini tamamlamasına müteakip talep ve tercihleri ile il merkezi için belirlenen zorunlu süre dikkate alınarak il içinde yer değişikliğine tabi tutulabilir.

Personelin hizmet süresinin hesaplanmasında;

a)    Süre başlangıç tarihi, atandığı yerde göreve başlama tarihidir. Hizmet süresinin hesaplanmasında aynı il sınırlan içinde bulunan farklı birimlerde geçirilen süreler birleştirilir.

b)    İller arası veya aynı il içerisinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatına ataması yapılan personel, yeni atandığı birimde göreve başladığı tarihteki hizmet süresine tabidir.

c)    Yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır; ancak üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresini tamamlamış sayılır.

İkinci bölge birimlerde, ilçelerde bulunan Kara Hudut Kapıları ile Bölge Trafik İstasyonlannın hizmet süresi Şube Müdürlüğünün/Büro Amirliğinin bulunduğu ilçenin hizmet süresidir.

Özel harekat branşlı personel hariç talep etmeleri hâlinde aşağıdaki personel, ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur:

a)    3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi veya 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri kapsamında; hayatım kaybedenlerin veya malûl olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

b)    Vazife malûlü idari polisler ile eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

c)     7082 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında gazilik unvanı verilenlerin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

d)     Engellilik ölçütü, Erişkinler îçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen Sağlık Kurulu Raporuna göre kendisi, eşi veya çocuklarından;

1)     Tam Bağımlı durumunda olanlar.

2)     Engel oranı %80 ve üzerinde bağımsız ve kısmi bağımlı durumunda olanlar.

3)    Engel oranı %50 ve üzerinde bağımsız ve kısmi bağımlı durumunda birden fazla engelli bireyi olanlar.

e)     Engellilik ölçütü, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında çocukları için verilen Sağlık Kurulu Raporuna göre çocuklarından 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen özel gereksinim kodlarına göre;

1)    Özel gereksinim kodu (5), (6) veya (7) olan en az bir engelli bireyi bulunanlar.

2)     Özel gereksinim kodu (3) veya (4) olan birden fazla engelli bireyi bulunanlar.

Altıncı fıkranın bentlerinde belirtilen durumları ortadan kalkan personelin, ikinci bölge hizmetinden muafiyet hakları sona erer.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- İkinci bölgeye atanacak personelin belirlenmesi aşağıdaki usullere göre yapılır:

a)    Henüz ikinci bölge görevini yapmayan veya bir defa ikinci bölge hizmetini tamamlayan personel, görev yapmakta olduğu birinci bölgedeki grubun hizmet süresini tamamlaması halinde ikinci bölge birimlere atanmaya tabidir.

b)    İhtiyaç hâlinde ikinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, kadro ve personel ihtiyacına göre birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları göz önüne alınarak da belirlenebilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eksik Hizmet Süresinin Tamamlatılması

MADDE 26- Personelden görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresini tamamlamadan diğer bölgeye atanmış olanlar, sebebin ortadan kalkması veya atandığı birimin hizmet süresim tamamlamasını müteakip eksik kalan süresini tamamlamak üzere eski biriminin yer aldığı gruba atanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- Aynı grup veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik birimlerde geçen personelin hizmet süresinin hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler, o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100’e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır.

Aynı bölge içerisinde farklı gruplar arasında yapılan yer değişikliklerinde hizmet süresi hesaplanmasında fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler, o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100’e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır. Personelin hizmet süresinin oranlanması sonucunda %50’den fazla olarak hangi birimde görev yapmış ise o birimin bulunduğu gruptaki hizmet süresini, oranın eşit olması halinde ise son görev yapmış olduğu birimin bulunduğu gruptaki hizmet süresini tamamlamış sayılır.

Bu hesaplamalarda personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- Bulunduğu gruptaki hizmet süresini dolduran personelden; merkez teşkilatında başkanlar ve daire başkanları, illerde valiler ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında birim amirleri tarafından yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak Şubat ayı sonuna kadar talep edilenlerin durumları Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde, birimlerce haklarında erteleme talebinde bulunulabilecek azami personel sayısı, birimler ve rütbeler için ayrı ayrı tespit edilebilir.

Birinci fıkra gereğince yerlerinde bırakılmış olanlar, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme talebi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanırlar. Bulunduğu birimdeki hizmet süresini dolduran personel için bu Yönetmelikte belirtilen mazeretlere sahip olsa dahi üçüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz. Ancak personelin, teknik, bilgi, beceri ve tecrübesinden yararlanmak amacıyla uzmanlık gerektiren birimlerin talebi üzerine en fazla iki defa daha erteleme talebinde bulunulabilir.

Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra yapılan erteleme teklifleri ile personelin bu kapsamdaki başvuruları işleme konulmaz.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30- Atamaya tabi personel;

a)    Kendisinin, eşinin veya çocuklarının,

b)    Anne ve babası için tek çocuk, kardeşi için ise tek kardeş olması şartıyla, bu kişilerden birine vasi tayin edilmesi durumunda anne, baba veya kardeşinin,

sağlık durumları itibarıyla Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir.

Birinci fıkradaki talebe dayanak olan sağlık kurulu raporlarının tam teşekküllü Devlet hastaneleri, Devlet eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinden (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) alınması şarttır. Başka sağlık kuramlarından alman raporlar geçerli sayılmaz.

İkinci fıkrada belirtilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya engel durumu personelin atanacağı grupta mevcut sağlık kuramlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kuramlarının bulunduğu iller belirtilmek suretiyle bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması bir sonraki genel atama dönemine kadar ertelenir.

İkinci fıkrada belirtilen hastanelerden alman sağlık kurulu raporları en çok 2 yıl için geçerlidir. Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde güncel raporunu Genel Müdürlüğe sunmak zorundadır.

Çocuklarının sağlık özrü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunan personelin, atanacağı grupta aynı tip eğitimi veren bir okul bulunmadığı takdirde bulunduğu yerdeki görev süresi bir sonraki genel atama dönemine kadar ertelenir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin başlığı “Bir Yıl içinde Atama Nedeniyle Erteleme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Çocuk Öğrenimi ve Eş Görevi Sebebiyle Erteleme

MADDE 32- Bulunduğu birimdeki hizmet süresini dolduran personel, eşinin 38 inci maddede belirtilen şartlan taşıdığını belgeleyerek Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir.

Bulunduğu birimdeki hizmet süresini dolduran personelden, çocukları ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite son sınıfa geçecek olan personel erteleme talebinde bulunabilir.

Personelin öğrenim sebebiyle erteleme talebinde bulunabilmesi için çocuğunun aktif öğrencilik kaydının bulunması gereklidir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı grup içinde değiştirilir.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37- Personelden;

a)     Kendisinin, eşinin veya çocuklarının,

b)    Anne ve babası için tek çocuk, kardeşi için ise tek kardeş olması şartıyla, bu kişilerden birine vasi tayin edilmesi durumunda anne, baba veya kardeşinin,

hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde tedavisinin yapılamayacağının tam teşekküllü Devlet hastaneleri, Devlet eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinden (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) alınan sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

Bu raporlar Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda “acil” kaydı olanların en kısa sürede, “acil” kaydı olmayanların ise bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemlerinde yer değişikliği yapılır. Bu yer değişikliğinde öncelikle, aynı grupta rapora uygun bir il seçilir. Bu grup içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun bir il bulunmadığı takdirde, personel öncelikle görev yapmakta olduğu bölgedeki diğer gruptaki tedavisi bulunan bir ile atanır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eş Görevi Bakımından Yer Değiştirme

MADDE 38- Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi hâlinde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

Eşleri emniyet mensubu olmayanlar, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi hâlinde istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler, 5 inci maddede belirlenen hizmet yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- Personelin, eşinin görevi sebebiyle görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresinden daha fazla aynı yerde kalmak zorunda bulunması halinde, biriminin hizmet süresini tamamlamasına müteakip eşinin başka bir ile atanamayacağına dair belgeyi sunarak Emniyet Teşkilatı bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanma talebinde bulunabilir.

Birinci fıkra kapsamında smıf değiştirenler, yeniden Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamaz.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 40 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40- Personel, çocuğunun ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sonucunda aldığı puan, yüzdelik dilimi ve okul türüne göre görev yaptığı ilde yerleşebileceği okul bulunmaması halinde yer değişikliği talebinde bulunabilir. Ancak bu taleplerde; öncelikle bulunduğu gruptaki illerde, bulunduğu gruptaki illerde uygun okul bulunmaması halinde, görev yapmakta olduğu bölgedeki diğer gruptan illeri tercih etmesi zorunludur.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölgelerdeki ve Gruplardaki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler

MADDE 42- Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık İzinleri ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o gruptaki hizmet süresinden sayılır.

Birinci bölgede görev yapmakta iken, ikinci bölgede bulunan gruplarda görevlendirilerek buralarda kesintisiz olarak en az üç ay süreyle geçici görevle fiilen çalışan personelin çalıştığı süreler, 28 inci maddedeki usule göre personelin geçici görevli olarak görevlendirildiği grubun hizmet süresinden sayılır.

Özel harekat branşlı personel hariç 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında görevlendirilen personelin bu yerlerde çalıştığı süreler, hizmet süresi iki yıl olacak şekilde esas alınmak suretiyle ikinci bölge ikinci grup hizmetinden sayılır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölgelerdeki ve Gruplardaki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler

MADDE 43- Aşağıda belirtilen hallere ait süreler, bölgelerdeki ve gruplardaki hizmet sürelerinden sayılmaz:

a)    Yurt içinde; göreve bağlı olarak eğitim, kurs, staj veya geçici görevlendirme gibi nedenlerle ikinci bölgeden birinci bölgeye yapılan görevlendirmelerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve diğer bölgeler veya gruplarda geçen süreler.

b)     Yurt dışmda; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri.

c)     Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreleri.

d)     657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

e)     Ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle Emniyet Teşkilatından ayrı kalman süreler.

f)     Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görev nedeniyle yaralanma halindeki tedavi ve istirahat süreleri dışında kalan her türlü izin ve istirahat süreleri.

g)     İlk derece amirlik eğitiminde geçen sürelerin tamamı.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Halen bulunduğu bölgedeki” ibaresi “Görev yapmakta olduğu birimin” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci fıkra kapsamına giren personel, talep etmesi halinde istediği illerden birine atanabilir. Ancak bu talebin yerine getirilebilmesi için;

a)     Personelin bulunduğu yerde en az iki yıl çalışmış olması,

b)      7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,

şarttır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1- 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin on üçüncü fıkrası kapsamında ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirerek komiser yardımcılığı rütbesine atananların eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır.

7 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenlerden;

a)    Birinci bölgede görev yapmış olduğu birimin hizmet süresini tamamlamamış olanlar, aym grup içerisinde görev yapmadığı farklı bir birimi,

b)    Birinci bölgede görev yapmış olduğu birimin hizmet süresini tamamlamış olanlar ikinci bölge birimleri,

c)     İkinci bölgede yer alan birimin hizmet süresini tamamlamamış olanlar, aynı grup içerisinde görev yapmadığı birimi,

d)     İkinci bölgede görev yapmış olduğu birimin hizmet süresini tamamlamış olanlar daha önce görev yapmamış olduğu gruplardaki birimleri,

e)     Her iki bölge içerisinde tüm gruplarda görev yapmış olanların son görev yeri hariç tüm gruplarda yer alan illeri,

seçmesi esastır. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir ilinde görev yapmakta iken ilk derece amirlik eğitimine katılıp başarı ile bitirenler, bu illerin hizmet süresini tamamlamamış olması durumunda eski çalıştıkları illeri seçebilir.

Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile 37 nci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkânı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunanların, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkânı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

İlk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenlerin atanacağı yerler, Personel Daire Başkanlığınca ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde belirlenir.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zorunlu” ve “yıl” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 3- Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin düşürülmesi halinde; değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanların hizmet süresi hesaplamaları, yeni hizmet süreleri üzerinden yapılır.

Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz.

Görev yapmakta olduğu il içerisinde doğrudan merkeze bağlı birimlere ataması yapılan personel, yeni atandığı birimin göreve başladığı tarihteki hizmet süresine tabidir.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 4- Bu Yönetmelikte bölgeler altında belirtilen gruplardaki il veya ilçelerin, farklı bir grup kapsamına alınması halinde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce grubu değiştirilen yerde göreve başlayanlar, başladıkları tarihte geçerli olan grubu tamamlamaları durumunda hizmetini tamamlamış sayılırlar.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğe ek 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 5 inci madde eklenmiştir.

“Atama ve Yer Değiştirmelerin Program Destekli Yapılması

EK MADDE 5- Başkomiser ve altı rütbelerdeki personelin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemler, yazılım destekli programlar ile yapılabilir.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğe geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan il veya ilçeler, ayrıldıkları il veya ilçe hizmet grubuna dahil edilmiş sayılır ve hizmet süresi olarak ayrıldığı il veya ilçenin hizmet süresi esas alınır.

Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı kurulması durumunda birinci bölge ve ikinci bölge illerde kurulan birim, bulunduğu ilin grubuna dahil edilmiş sayılır. Bu birimlerin hizmet süresi;

a)     Birinci bölge illerde kurulan birim, bulunduğu ilin hizmet süresi olarak,

b)    İkinci bölge illerde kurulan birim, bulunduğu ilin hizmet süresine bir yıl ilave edilerek,

belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 7- Personelin daha önce görev yapmış olduğu birimler, bu Yönetmelikte belirlenen gruplara göre değerlendirilir. Personel, görev yaptığı dönemde yürürlükte olan hizmet süresini tamamlamış olması durumunda o grubun hizmet süresini tamamlamış sayılır.

Daha önce ikinci bölge statüsünde olup, yapılan değişiklikler ile birinci bölge statüsüne alınan birimlerde ikinci bölge hizmetini tamamlayan personel, ikinci bölge birinci grup hizmetini tamamlamış sayılır.

GEÇÎCÎ MADDE 8- Ekli 1 sayılı cetvelde belirtilen ikinci bölge birimlerde, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikte yapılan değişiklikten önce görev yapılan dönem için belirlenmiş zorunlu hizmet süresinin iki katı kadar kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge hizmetini tamamlamış sayılır.

GEÇÎCÎ MADDE 9- Bu Yönetmeliğin, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen 5 inci maddesi, 15 inci maddesi, 24 üncü maddesi, 26 nci maddesi, 28 inci maddesi, 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 40 inci maddesi, 42 nci maddesi, 43 üncü maddesi, ek 1 inci maddesi ve ek 4 üncü maddesi ile bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle eklenen geçici 7 nci maddesi 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanır.

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin, 15 inci maddesinin, 24 üncü maddesinin, 26 nci maddesinin, 28 inci maddesinin, 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının, 40 mcı maddesinin, 42 nci maddesinin, 43 üncü maddesinin, ek 1 inci maddesinin ve ek 4 üncü maddesinin bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilmeden önceki hükümlerinin (42 nci maddesinin üçüncü fıkrası bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şekilde) uygulanmasına 1/1/2024 tarihine kadar devam olunur.

Bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinin, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilmeden önceki üçüncü fıkrası 1/1/2024 tarihine kadar “Özel harekat branşlı personel hariç 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında görevlendirilen personelin bu yerlerde çalıştığı süreler, hizmet süresi iki yıl olacak şekilde esas alınmak suretiyle ikinci bölge hizmetinden sayılır.” şeklinde uygulanır.”

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek (1) sayılı cetvel ekteki şekilde değişmiştir.

MADDE 40- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 41- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekli cetveller için tıklayınız.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler