,

Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ile eczacılar teşvik kapsamına alındı

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ile eczacılar teşvik kapsamına alındı

Sağlık Bakanlığı'nın yeni ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni ek ödeme yönetmeliği ile birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ile eczacılar teşvik kapsamına alındı. Söz konusu sağlık çalışanlarının taban ve teşvik ödeme oranları da belli oldu.

1-Yeni ek ödeme yönetmeliği ile birlikte hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli de teşvik kapsamına alındı.

2- Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde görev yapan profesör, doçent ve eğitim görevlileri ilgili branşları oranında ek ödeme alacak.

3- 112 acil sağlık istasyonlarında çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi uygulama kapsamında yer alacak.

4- Yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık ve evde sağlık hizmetleri, diyaliz ve kemik iliği ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler için de ek ödeme oranı açıklandı.

5- İlk ve acil yardım kliniklerinde acil servis polikliniklerinde görev yapan pratisyen tabipler de kapsama alındı.

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “açıktan vekil olarak atananlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“nn) Eğitim ve araştırma katsayısı: Gelire katkısı olmayan ve tıbbi işlemler puanı üretme imkânı bulunmayan birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli için hizmet sözleşmesi kapsamında belirlenen 0 ile 1 arasında değişen katsayıyı,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinin birinci cümlesinde yer alan “kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Bakanlıkça belirlenen sağlık tesisinin” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Tıbbi işlemler puanı üretme imkânı bulunmayan ve gelire katkısı olmayan birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli için eğitim ve araştırma katsayısı mesai içi ham puan hesaplamasında çarpan olarak kullanılır. Bu katsayı Bakanlıkça belirleninceye kadar 1 olarak uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“Başhekimlikçe branş bazında hesaplama yapılması halinde bu kapsamda mesai dışı çalışma yapan personelin ek ödeme hesaplamalarında “Klinik olarak mesai dışı çalışanlar” formülü esas alınır.”

“3) Diğer personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Personelin mesai dışı çalışma saati x (Mesai dışı toplam puan / Tabip dışı personelin mesai dışı toplam çalışma saati)”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Personele yapılacak ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşur:

a) Temel ek ödeme, sabit ödeme ile taban ödeme toplamından oluşur.

1) Sabit ödeme; personelden tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarı ile tabip dışı personel için aynı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi gereği merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarıdır.

2) Taban ödeme; motivasyon ve ödüllendirme amacıyla personele yapılan ödemedir. Bu ödeme, personelin kadro unvanına göre Ek-3B tabloda belirlenen taban katsayı ile en yüksek Devlet memuru aylığı ve aktif çalışma gün katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.

b) Teşvik ek ödemesi: İşin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre personele yapılan ek ödemedir. Bu ek ödeme, personelin kadro unvanına göre, hak ettiği taban ödemenin birim teşvik katsayısı ve aktif çalışma gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu tutar, profesör ve doçent unvanlı personel ile entegre ilçe Devlet hastanesi başhekimi, toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvarı sorumlusu ve yan dal uzmanları için % 20’ye kadar artırımlı uygulanabilir. Birim teşvik katsayısı, birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme oranına göre (0) ile (1) arasında değişen katsayıdır. Birim teşvik katsayısına toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan artışlar eklenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin “Ek-2 Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları”nda yer alan “Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji (Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan)”, “Eğitim Görevlisi, Uzman Tabip /Başasistan kadrosuna atanan Doçent ve Profesör ile Doktor Öğretim üyesi kadrosunda bulunup Doçent unvanı alanlar” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “Başasistan ve doktor öğretim üyesi” satırından önce gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş, “Tıbbi işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde, sağlık tesislerine entegre 112 acil sağlık istasyonlarında çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi ve temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji ve benzeri.)”, “Yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık, evde sağlık hizmetleri, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler” ve “İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı ekin sonuna aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-3A’sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin “Ek-3B Taban Ödeme Katsayıları Tablosu”nun “İl Sağlık Müdürlüğü ve Birimleri” bölümünde yer alan 8 numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin “Ek-4 Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosu”nun 3 numaralı satırında yer alan “İzolasyon odaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Evde Sağlık Hizmetleri, Girişimsel Radyoloji Birimleri” ibaresi, 4 numaralı satırında yer alan “Kemoterapi Hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Nükleer Tıp Hizmetleri” ibaresi eklenmiş, aynı tablonun 5 numaralı satırında yer alan “, Evde Sağlık hizmetleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı tablonun açıklama kısmında yer alan “Yataklı servislerin sorumlu hemşirelerine” ibaresi “Yataklı servislerin sorumlusuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin “Ek-5 Sağlık Tesisi Puan Ortalamasından Yararlanacaklar Tablosu”nun (A) bölümünün 13, 14, 20, 21, 22 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Ekin (B) bölümünün 1 numaralı satırında yer alan “17 inci” ibaresi “16 ncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin “Ek-6 Ek Puan Tablosu”nun 4 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin “Ek-7 Bilimsel Çalışmalar ve Puanları” tablosunun açıklamalarında yer alan “2000” ibaresi “5000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler