,

Anayasa Mahkemesi Ek MTV'de iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin ek MTV kanununun iptal istemi reddetti.

Anayasa Mahkemesi Ek MTV'de iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi bugün 14 dosya görüşecek. Merakla beklenen ise Ek MTV'nin durumu. Cumhuriyet Halk Partisi, ek MTV'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi ek MTV dosyasını esastan görüşmeyecek

AYM, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunu bugün esastan görüşmeyecek. Ancak, Anayasa Mahkemesi ek motorlu taşıtlat vergisi getiren 7546 sayılı Kanunda İlk İncelemeyi yapacaktır. Anayasa Mahkemesi, bir dosyada "ilk" ve "esas" olmak üzere iki kez görüşme toplantısı yapmaktadır. Genel olarak İnceleme evresi  ise "İlk" ise karar verilmemektedir. Ancak yürürlüğün durdurulması istemi var ise İlk inceleme evresinde yürürlüğü durdurma istemini karara bağlayabilmektedir. Anayasa Mahkemesi, eğer görüşeceği bu dosyada yürürlüğü durdurma istemini redderse, 7546 sayılı Kanun kapsamındaki kararını, dosyanın esasıyla ilgili oturumunda karara bağlayacaktır.

Düzenleme ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerine karşı 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere araç sahiplerinden ek MTV alınması kararlaştırılmıştı.

Ağustos ve kasım ayrında iki eşit taksit olarak ödenen ek MTV'nin ilk taksidini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı.

Siyasi Parti - İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi Türü Sonuç
1

E.2022/3 (Siyasi Parti İhtar)

Siyasi Partiler Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırılık taşıyan Parti Tüzüğü’nün 1. maddesinin yapılan uyarıya rağmen Kanun’a uygun hale getirilmediği gerekçesiyle, söz konusu aykırılığın giderilmesi için Kanun’un 104. maddesi uyarınca Sağduyu Partisine ihtar kararı verilmesi talebi.

 

Siyasi Parti İhtar

 
2

E.2023/143

14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
3

E.2023/149

14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
4

E.2023/150

İstanbul 4. İdare Mahkemesi

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne 24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesiyle eklenen geçici 2. maddenin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “...bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda...” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

 İtiraz

Başvurusu

 
5

E.2022/139

18/10/2022 tarihli ve (111) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin

A.Tümünün şekil bakımından iptaline,

B..........Bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

  karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
6

E.2018/128

 

Birleşenleri

E.2018/129

E.2019/103

E.2020/6

l- 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (12) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin tümünün ve bazı hükümlerinin,

ll. 31/8/2018 tarihli ve (16) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün ve bazı hükümlerinin,

lll. 5/9/2019 tarihli ve (44) numaralı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün ve bazı hükümlerinin,

IV. 10/11/2019 tarihli ve (51) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesiyle 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (12) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 17. maddesinin değiştirilen (4) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
7

E.2023/131

14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
8

E.2020/33

21/12/2019 tarihli ve 7198 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nun 4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
9

E.2022/12

17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
10

E.2023/35

Ankara 17. İdare Mahkemesi

 

Birleşenleri

E.2023/52

E.2023/118

 

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değiştirilen 20. maddesinin ikinci fıkrasına 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen (g) bendinin birinci cümlesinin “...ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur...” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

 

Esas

İtiraz Başvurusu

 
11

E.2023/59

Erzurum 2. İdare Mahkemesi

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4. maddesinin 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “…veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,…” ibaresinin anılan fıkrada yer alan “...gerçek kişi kurucularında,...”,“…personelinde;…” ve “…cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar…” ibareleri yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
12

E.2023/69

Silivri Ağır Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;

A. 101. maddesinin 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun’un 97. maddesiyle değiştirilen (2) numaralı fıkrasına 8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle eklenen (d) bendi ile bentleri bağlayan hükümde yer alan “gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir.” ibaresinin,

B. 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez;…” bölümünün,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
13

E.2023/73

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesinde yer alan “...saklı paylı...” ibaresinin  iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
14

E.2023/103

Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi sıfatıyla)

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin (5) numaralı fıkrasının dördüncü paragrafının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler