,

Anayasa Mahkemesi bugün 23 dosya görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurul Gündemi açıklandı. Makemeinin gündeminde 23 dosya var.

Anayasa Mahkemesi bugün 23 dosya görüşecek

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

1

E.2024/2 (Değişik İşler) 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Türkiye Gençlik Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

 

Değişik İşler

2

E.2024/102 

Hassa Sulh Hukuk Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 651. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

3

E.2024/97 

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun;

A. 105. maddesinin,

B. 3/7/1940 tarihli ve 3890 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 143. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…ile 105 inci maddedeki vesika…” ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

4

E.2024/98

  

2/3/2024 tarihli ve 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

5

E.2024/99 

Ankara 4. İdare Mahkemesi

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 30. maddesinde yer alan “…Türk olmak ve Türkiye Darülfünunu Dişçi Mektebinden…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

6

E.2024/100 

Ankara 11. İş Mahkemesi

27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 27. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

7

E.2024/101 

Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun’un;

A. 5. maddesiyle değiştirilen 10. maddesinin on dördüncü fıkrasının “…kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri tarafından idari yargıda iptal davası açılması ve idari yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde mahkemece, idari yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır.” bölümünün,

B. 7. maddesiyle değiştirilen 14. maddesinin altıncı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

8

E.2024/103 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle değiştirilen (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “…kararın tebliğinden itibaren…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

9

E.2024/104 

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 4. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

10

E.2024/105 

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na 12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle eklenen geçici 13. maddenin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “…davacı aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmez.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

11

E.2024/108 

Çanakkale 1. idare Mahkemesi

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 33. maddesinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin “açığa alınmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenler” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

12

E.2024/106

5/4/2024 tarihli ve (158) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

İlk

İptal Davası

13

E.2024/107 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

 

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 3/7/1940 tarihli ve 3890 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 206. maddesinin 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

14

E.2023/29 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na 12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle eklenen geçici 13. maddenin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

15

E.2023/109 

Ankara 18. Aile Mahkemesi 

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…bir yıl…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

16

E.2023/42 

İzmir 15. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

17

E.2023/167 

Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi

 

Birleşeni

E.2024/69

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 289. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

18

E.2024/29 

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

 

Birleşeni

E.2024/58

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 326. maddesinin (2) numaralı fıkrasının “manevi tazminat davaları” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

 

Esas

İtiraz Başvurusu

 

19

E.2024/25 

İstanbul 16. İdare Mahkemesi

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53. maddesinin (3) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

1

E.2024/109 

Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150. maddesinin (4) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

2

E.2024/110 

Ankara 11. İş Mahkemesi 

27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 27. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

3

E.2024/111 

Ankara 11. İş Mahkemesi 

27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 27. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

4

E.2024/112 

Ankara 19. İdare Mahkemesi

15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 28/5/1988 tarihli ve 3463 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin “…memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler