BIST 100 9.374,19 %0.29 Dolar 31,09 %0.87 Euro 33,68 %0.89 Altın Gram 2.026,99 %0.5 Brent Petrol 81,96 %-2.04 Bitcoin 51.004,00 %1.17
,

2024 Mahalli İdareler Seçim Takvimi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulunun 27/11/2023 Tarihli ve 2023/1531 Sayılı Kararı ve Eki 31 Mart 2024 Pazar Günü Yapılacak Olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Uygulanacak Seçim Takvimi

2024 Mahalli İdareler Seçim Takvimi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No:2023/1531

KARAR

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasmda yer alan; “Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılmdaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aym yılın Mart aynım son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden. Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, seçim kanunlarına uygun olarak yapılmasını teminen, 2972 sayılı Kanun ve bu Kanun’un 36’ncı maddesinin atıfta bulunduğu 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu esas alınmak suretiyle seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe kadar olan süreçte seçimle ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin seçim takvimine bağlanması gerekmiş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2972 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılması ve bu seçimin başlangıç tarihinin de 1 Ocak 2024 Pazartesi günü olması gerekmektedir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’mn 79'uncu maddesi ile 298 sayılı Kanun’un 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının onuncu bendi hükümleri uyarmca; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya ve gereken genelgeleri zamamnda hazırlayıp yayımlamaya görevli ve yetkili kılınan Yüksek Seçim Kurulunca; önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de ilgili kanunlarda öngörülen iş ve işlemlerin, zamamnda ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, bütün bu iş ve işlemlerin bir seçim takvimine bağlanması zorunlu bulunmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun yerleşik uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçim takviminin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekle, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli idareler Genel Seçimlerine ait Seçim Takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 Pazartesi günü olarak belirlenmiştir.

Seçim sürecinin başlaması ile birlikte oy verme gününe kadar ilgilileri tarafından yapılması gereken kanunî işlemlerin bir takvime bağlanma zorunluluğu bulunmaktadır. Zira kanunlar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içinde seçim kurullarına, siyasi partilere, adaylara, vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelere bağlı olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımış; ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim kanunlarının kimi seçim iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde kısaltarak uygulayabilme olanağı tanımıştır. Bu nedenle, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsamak, bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli "Seçim Takvimi"nin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1-    Seçim Takviminin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2024 Pazartesi günü olarak kabul edilmesine,
2-31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli idareler Genel Seçimleri ile ilgili işlemlerin ekli "Seçim Takvimi"nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,
3-    Ekli "Seçim Takvimi"nin bu Karar metnine dâhil olduğuna,
4-    Seçim Takvimindeki belirli genel nitelikteki işlemlerle, tüm vatandaşları ilgilendiren tarihlerin sırası geldikçe Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak TRT aracılığı ile yayınlanmasına,
5-    Karar örneği ve eki “Seçim Takvimi”nin;
a)    Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b)    Adalet Bakanlığına,
c)    İçişleri Bakanlığına,
ç) Millî Savunma Bakanlığına,
d)    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığma,
e)    Seçime katılabilecekleri tespit ve ilan edilecek siyasi partilerin genel başkanlıklarına,
f)    Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
gönderilmesine,
g)    Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde ve Kurumsal Portalda yayınlanmasına,
27.11.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

31 MART 2024 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN MAHALLÎ
İDARELER GENEL SEÇİMLERİNDE UYGULANACAK

SEÇİM TAKVİMİ

NOT:

 1. İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır (298/ek 4).
 2. Bu Takvim’de geçen "siyasi partiler" kavramından, Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılabilecekleri ilan olunan siyasi partiler anlaşılır.
 3. Takvim’de son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa belirtilen gün, saat 17.00'de sona erer.
 4. "Seçim Takvimi"nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup resmî tatil günleri de "Seçim Takvimi" açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilir.
 5. Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu Takvim’e göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar partinin il başkanlığı, il'de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin genel başkanlığı ile yapılır.
 6. 298 sayılı Kanun’un 87’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir (Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimin başlangıcında tespit ve ilan edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir).
 7. Yüksek Seçim Kurulunca seçim iş ve işlemlerine ilişkin çıkarılan genelge ve kararlardan Resmî Gazete’de yayımlananlar, seçime katılabilecek siyasi parti genel başkanlıklarına ve bağımsız adaylara tebliğ edilmiş sayılır.
 8. Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNÎS’ten yerleşim yeri adreslerine ilişkin veri alımı ve güncelleme 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.
 9. 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8’inci maddesi ile 298 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesine eklenen hüküm gereğince muhtarlık bölgesi askı listeleri 1 Ekim 2023 tarihindeki seçmen kütüğü esas alınarak oluşturulmuştur.

 

10CAK 2024 PAZARTESİ

 1. SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2972/8-1),
 2. Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNÎS’ten 5393 sayılı Kanun uyannca yapılan idari değişikliklere ilişkin veri aliminin ve güncellemenin durdurulması.

2 OCAK 2024 SALI

 1. Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,
 2. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması (Saat: 09.00),
 3. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,
 4. Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı (298/14- 1-11).

3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

1- Siyasi partilerden Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenmesi (2820/37; 2972/10-4-e).

4 OCAK 2024 PERŞEMBE

 1. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
 2. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,

güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

 1. Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.ffov.tr adresinden ve e-Devlet kapısından, bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlannın sorgulanmasına başlanması (Saat 08.00),
 2. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listelerinin, siyasi partilere SEÇSÎS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere, siyasi partilerin genel merkez yetkilisine elden teslimi (298/39),
 3. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığma veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmalarının başlaması (298/14-1-17).

10 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

1- Siyasi partilerin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (Saat 17.00) (2820/37; 2972/10-4-e).

 

11 OCAK 2024 PERŞEMBE

 1. Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,
 2. Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulunca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi (2820/42),
 3. Ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Ön seçim ilçe seçim kurullannda görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41).

12 OCAK 2024 CUMA

1- Siyasi partilerin, ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması (2820/42-5).

13 OCAK 2024 CUMARTESİ

1- Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin ön seçim ilçe seçim kurullannca istenmeye başlanması.

15 OCAK 2024 PAZARTESİ

 1. Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatın yapılması (2820/41),
 2. Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820/42),
 3. Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına tesliminin son günü.

17 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

 1. a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

b) Tutuldular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,

askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,

 1. Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden ve e-Devlet kapısından sorgulanmasının son günü,
 2. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

20 OCAK 2024 CUMARTESİ

 1. Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,
 2. Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gerekir.) (2820/42-6).

 

22 OCAK 2024 PAZARTESİ

 1. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kur’a tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,
 2. Siyasi partilerden, kur’aya katılacak temsilci adlannın Yüksek Seçim Kuruluna bildirmesinin istenmesi,
 3. İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim kurullarınca yerine getirilmesinin son günü.

23 OCAK 2024 SALI

1- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren) SİPPORT üzerinden siyasi partilerin erişimine açılması, ayrıca talepleri halinde, siyasi partilerin genel merkez yetkilisine tutanak karşılığında elden teslimi (298/33,42).

24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

1- Sandık bölgesi askı listelerine karşı ilçe seçim kuruluna itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/123).

26 OCAK 2024 CUMA

1- Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (298/123).

27 OCAK 2024 CUMARTESİ

 1. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi ve ilanı (2972/18-b),
 2. Siyasi partilerin;
 1. On seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,
 2. Ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin,

askıya çıkanlması (Saat 08.00) (2820/42-7),

 1. Ön seçim - aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.

29 OCAK 2024 PAZARTESİ

 1. Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasımn son günü (298/123).
 2. Ön seçim - aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü (2820/42-7),
 3. Ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Ön seçim sandık kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41).

 

31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

 1. Sandık bölgesi askı listelerinde değişikliklere yapılan itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü,
 2. Ön seçim - aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (2820/42-son),
 3. Ön seçim - aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi,
 4. Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (itiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydıyla) (2820/42-7),
 5. Siyasi partilerin aday adayı listelerini;
 1. Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına,
 2. Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına,

alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü (2820/40-6).

2 ŞUBAT 2024 CUMA

1- Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

3 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

 1. Tutuldular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması,
 2. Ön seçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması,
 3. Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının;
 1. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca,
 2. Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca,

ilanı (2820/41-son).

4 ŞUBAT 2024 PAZAR

1- 298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddelerinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların; siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Muduru tarafından Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasının istenmesinin son günü (Saat: 23.59).

 

5 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

1- 298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddelerinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların; siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Muduru tarafından Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasının istenmesi üzerine itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat: 23.59).

6 ŞUBAT 2024 SALI

 1. İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurullarınca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,
 2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi.

7 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA

 1. Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
 2. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanması,
 3. a) 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2023 yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dâhil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti,
 1. Tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi,
 2. İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı (2972/5,7).

8 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

1- Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1).

9 ŞUBAT 2024 CUMA

1- Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim ya da aday yoklaması oy pusulalarınm ve zarflarının mühürlenmesi (2820/46-1).

10 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

1- Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve ön seçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

 

11 ŞUBAT 2024 PAZAR

 1. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesinin tamamlanması,
 2. îlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontrollerinin yapılması,
 3. ÖN SEÇİM - ADAY YOKLAMASI,
 4. Ön seçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemlerini tamamlamaları, düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve ön seçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,
 5. Büyükşehir belediye başkan adaylığı için;
 1. Ön seçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına

iletilmesi,

 1. Ön seçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim

kurulunda birleştirilmesi.

12 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

 1. îlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına başlanması,
 2. Ön seçim sonuçlannın ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi (2820/48, 51-1).

13 ŞUBAT 2024 SALI

 1. Ön seçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar) (298/128-2; 2820/50),
 2. Ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikâyetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullanna yapılacak itirazların son günü (298/129).

15 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

 1. Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikâyetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü,
 2. İl seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikâyetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

16 ŞUBAT 2024 CUMA

 1. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (matbaa ile anlaşma vb),
 2. İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2972/36; 298/125).

17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

1- Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirmesi.

18 ŞUBAT 2024 PAZAR

1- Ön seçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51).

19 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

 1. Î1 seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklanna,
 2. tlçe seçim kurullarınca, ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına,

alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.

20 ŞUBAT 2024 SALI

 1. Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi (298/22),
 2. Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenmesi (298/23-2),
 3. Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;
 1. Belediye başkanlığı,
 2. Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,

seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2972/12-1),

 1. Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2820/48; 2972/12-3),
 2. Bağımsız aday olacak kişilerin adaylık için en geç saat 17.00’ye kadar başvuru yapmalarının son günü (Adaylar yatıracakları teminat makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.) (2972/13-2,4),
 3. îlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü (298/60-7).

21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA

1- Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinde saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan sıyası partilerin ilçe başkanlıklarından, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenmesi (2972/11).

22 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

1- Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2972/11).

23 ŞUBAT 2024 CUMA

 1. Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması (Saat 08.00), (2972/12-2,4),
 2. İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması (2972/15-1, 36),
 3. Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilan ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü (298/60-7),
 4. İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e girilmesi (Saat 15.00),
 5. İlçe seçim kurulu başkamnca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisinin ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi.

24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

 1. Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00) (298/125; 2972/14-1),
 2. Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü,
 3. Î1 veya ilçe seçim kurullanmn incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;
 1. İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,
 2. İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına,

bildirilmesinin son günü (298/125; 2972/15-1, 36),

 1. Sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü (298/23),
 2. Aynı ilan ve reklam yerleri için siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),
 3. İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00).

 

25 ŞUBAT 2024 PAZAR

1- Sandık kurulu üyelerinin SEÇSÎS’e girilmesine başlanması.

26 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

 1. Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasımn son günü (2972/14-1,36; 298/125),
 2. 2972 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin birinci fıkrasına göre haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü (2972/15-2).

27 ŞUBAT 2024 SALI

1- Sandık kurullarımn teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat: 08.00) (298/119-1).

28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA

 1. İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),
 2. 2972 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulunca KESİN karara bağlanmasının son günü (2972/15-2, 36; 298/125),
 3. Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetlerin son günü (298/119-1),
 4. İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmalarının bitirilmesi.

29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

 1. Sandık kurullannın teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasımn son günü (298/119-1),
 2. Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.

İMART 2024 CUMA

 1. Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları KESİN olarak karara bağlamasının son günü (2972/14-1,36; 298/125),
 2. Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi (2972/14-2,15-3),
 3. Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2),
 4. îhtiyaç duyulması halinde geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (298/18).

 

2 MART 2024 CUMARTESİ

 1. Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullanna bildirilmesinin son günü (2972/14-2,15-3),
 2. Sandık kurullarımn teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119- 2).

3 MART 2024 PAZAR

 1. KESİN ADAY LİSTELERİNİN (Bağımsız adaylar dâhil);
 1. İlçe seçim kurullarınca,
 2. Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca,

ilanı (2972/16),

 1. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması.

4 MART 2024 PAZARTESİ

1- Sandık kurullarımn oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması (298/24-1).

9 MART 2024 CUMARTESİ

1- îlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.

10 MART 2024 PAZAR

1- Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması (298/18-3).

11 MART 2024 PAZARTESİ

1- Siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

12 MART 2024 SALI

 1. Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),
 2. Siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatlerinin belirlenmesi ve ilam (Saat 16.00).

21 MART 2024 PERŞEMBE

SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI

(2972/35; 298/49,55/B-3,64, 65,66, ek 6).

 

23 MART 2024 CUMARTESİ

 1. Sandık çevresinde görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi, .
 2. Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce;
 1. Ölen seçmenler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlara ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden,
 2. Kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgilerinin Adalet Bakanlığından,
 3. Silahaltında bulunanlara ait bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden,

alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması.

24 MART 2024 PAZAR

 1. Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanması,
 2. Seçmen bilgi kâğıtlarımn seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

25 MART 2024 PAZARTESİ

 1. Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,
 2. îlçe seçim kurullarınca sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması (298/68).

26 MART 2024 SALI

 1. Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),
 2. Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kâğıtlarının ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına OR/95 No’lu Tutanak karşılığı iadesi (24 Mart 2024 Pazar günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler.),
 3. Seçmen bilgi kâğıtlarım herhangi bir nedenle 24 Mart 2024 Pazar günü akşamına kadar alamayanlann ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları hususunun ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilanı (Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istendiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir.).

27 MART 2024 ÇARŞAMBA

1- İlçe seçim kurulu başkanınca, Cumhuriyet başsavcılıklarından 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) isim listelerinin istenmesinin son günü.

28 MART 2024 PERŞEMBE

1- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listelerin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanması.

29 MART 2024 CUMA

 1. Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,
 2. 11 ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi,
 3. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

30 MART 2024 CUMARTESİ

SEÇİM PROPAGANDASININ SONU (Saat 18.00)

(2972/35; 298/49, 55/B-3,64,65,66, ek 6)

31 MART 2024 PAZAR

 1. Î1 ve ilçe merkezlerinde;
 1. Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalannı ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmesi,

 1. Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarımn oy verme günü sandık kurulu başkanlanna sandık bölgesinde teslimi,

2-OY VERME GÜNÜ,

3- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 23.59).

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler