,

İntikali yapılmamış araziler için mirasçılık belgesi istenecek

Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında intikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek.

İntikali yapılmamış araziler için mirasçılık belgesi istenecek

 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan ÇKS'nin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt olması, kontrollerin yapılması ve sistemin güncellenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek.

Mirasçı ya da hissedarlarca, taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar veya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sona erdirilecek.

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına tescil işlemi yapılmamış araziler, intikali yapılmamış araziler kapsamında sayılacak.

İntikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara mirasçılarca itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek.

Başvuru yapılan arazide, kendine ait hissesi olmaması durumunda hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek. Bu arazinin verasetten iştirak olup, hisse oranları belli olmaması durumunda tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek.

Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının mart ayı içerisinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) ile (m) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (o) bendinde yer alan “Millî Emlâk Müdürü” ibaresinden önce gelmek üzere “Emlak Müdürü veya” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “yetkili temsilcilerinden oluşan komisyonu,” ibaresi “yetkili temsilcisi veya ilgili kamu kurumu yetkili temsilcisinden oluşan komisyonu,” şeklinde değiştirilmiş; (ö) bendinde yer alan “Mal Müdürü” ibaresi “Milli Emlak Müdürü veya Milli Emlak Şefi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğğ) İntikali yapılmamış arazi: Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu veya 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun hükümlerine göre tescil işlemi yapılmamış arazileri,

hh) Mirasçılık belgesi: 4721 sayılı Kanunun 598 inci maddesine göre; başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe verilen ve mirasçılık sıfatlarını gösteren belgeyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilir.

(8) Mirasçı/mirasçılar ya da hissedar/hissedarlarca; taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılır.

(9) Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar/hissedarlar ve/veya mirasçı/mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sonlandırılır.

(10) İntikali yapılmamış araziler için taahhütname ile yapılan başvurulara mirasçı/mirasçılarca itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (d) ile (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış; (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (ı) bendinde yer alan “defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden” ibaresi “ilgili kurum ve kuruluşlardan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş; aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “taahhütnamelerin” ibaresi “taahhütnamenin”  şeklinde değiştirilmiş; onuncu fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Verasetten iştirak olup, hisse oranları belli olmayan arazileri hissedarlardan birinin kullanması durumunda diğer hissedarların tamamıyla yapılmış; EK-4’te yer alan kira sözleşmesi, kira sözleşmesine sahip olunmaması halinde EK-7’de yer alan muvafakatname, bunun da mümkün olmaması durumunda EK-5’te yer alan taahhütname istenir.”

“k) Muris üzerinde olan ve mirasçı/mirasçıları adına intikali yapılmamış tarım arazilerinin belirlenen bölümlerinin kullanımı için EK-5’te yer alan taahhütname ile müracaat edilmesi esastır.

l) Başvuru yapılan arazide, kendine ait hissesi olmaması durumunda hissedarlarla yapılmış EK-4’te yer alan kira sözleşmesi istenir. Söz konusu tarım arazisi ile ilgili kira sözleşmesine sahip olunmaması halinde EK-5’te yer alan taahhütname istenir. Bu arazinin verasetten iştirak olup, hisse oranları belli olmaması durumunda tüm hissedarlarla yapılmış; EK-4’te yer alan kira sözleşmesi, kira sözleşmesi olmaması durumunda ise EK-5’te yer alan taahhütname istenir.”

“Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının Mart ayı içerisinde on beş gün süreyle il/ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir.”

“Hissedar/hissedarlar ve/veya mirasçı/mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (g) bendinde yer alan “Hisseye” ibaresi “Kadastro veya tapulama tutanaklarının malik hanesinde ya da edinme kısımlarında Maliye Hazinesi yazan araziler hariç olmak üzere,  hisseye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin EK-5’i ekteki şekilde değiştirilmiş olup Ek-6’sı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler