,

11 ildeki elektrik ve doğalgaz fatura borçları resmen silindi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının terkinine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bu tarihten önceki doğal gaz ve elektrik faturası borçlarının alacağından vazgeçildiği duyuruldu.

11 ildeki elektrik ve doğalgaz fatura borçları resmen silindi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 6 Şubat depremlerdinden etkilenen 11 ilde konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik faturası ve doğal gaz faturası borçları silindi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ENERJİ TÜKETİM BEDELLERİNİN TERKİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedellerinin terkin edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin;

a) 6/2/2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 6/2/2023 tarihine kadarki döneme ait tüketimler için tahakkuk ettirilecek tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş fatura tutarları ile bunların ferîlerinin,

b) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin özelleştirilmesi öncesindeki dönemden kalan ve özelleştirme işlemleri esnasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin alacağı olarak devredilen elektrik tüketim tutarlarının,

 terkin edilmesini kapsar.

(2) Bu Tebliğ, yasal olmayan yollarla tüketilen elektrik ve doğal gaz tüketimlerini kapsamaz.

(3) Kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ile genel aydınlatma aboneleri bu Tebliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 137 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ç) Şirket: İlgisine göre; görevli tedarik şirketini, tedarik şirketini, doğal gaz dağıtım şirketini ve organize sanayi bölgelerini,

d) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

e) Tüketici (abone): Elektrik ve/veya doğal gazı kendi kullanımı için alan gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Tüketim yeri: Elektrik ve/veya doğal gazın perakende satış sözleşmesi, ikili anlaşma, abonelik sözleşmesi, elektrik enerjisi tedarik sözleşmesi veya gaz alım-satım sözleşmesinden birisi kapsamında tedarik edilerek tüketildiği yeri,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer kavram ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Binalara, Faturalara, Aboneliklere ve Terkine İlişkin Esaslar

Binalara ve tüketim yerlerine ilişkin esaslar

MADDE 5- (1) Şirketler;

a) Konut ve/veya işyerlerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimlerinden,

b) Tescilli yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimlerinden,

edindikleri hasar durum bilgilerine göre tüketim giderleri terkin kapsamına alınacak tüketim yerlerini belirler.

(2) Ölçümü tek sayaçtan yapılan birden çok tüketim yerinin farklı binalarda bulunması ve bu tüketim yerlerinin herhangi bir kısmının orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkılmış olması durumunda dahi sayaca bağlı tüketimin tamamı terkin edilir.

Faturalara ilişkin esaslar

MADDE 6- (1) Terkine esas tüketim faturaları, aşağıda yer almaktadır:

a) 6/2/2023 tarihi öncesinde tahakkuk etmiş ancak tahsilatı gerçekleştirilmemiş son fatura ile varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş tüketim faturaları.

b) 6/2/2023 tarihi öncesindeki son faturaya esas son endeks okuma tarihinden 6/2/2023 tarihine kadar gerçekleşen ancak tahakkuka dönüşmemiş tüketimlere ilişkin faturalar.

c) 6/2/2023 tarihi öncesindeki herhangi bir döneme ilişkin olan ve 6/2/2023 tarihi öncesinde tahakkuka bağlanmasına rağmen tahsilatı gerçekleştirilmeyen, 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 36 ncı ve 37 nci maddeleri ile 3/11/2002 tarihli ve 24945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 42 nci ve 51 inci maddeleri kapsamındaki ek tüketim faturaları.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki elektrik tüketimleri; varsa sayaç endeks değerleri esas alınarak, sayaç değerlerinin okunamaması durumunda geçmiş yılın aynı dönemine ilişkin tüketim miktarı esas alınmak suretiyle, geçmiş yılın aynı dönemine ilişkin tüketim miktarı yoksa tahmini tüketim değeri belirleme metodolojisi çerçevesinde tespit edilerek faturalandırılır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki doğal gaz tüketimleri; varsa sayaç endeks değerleri esas alınarak, sayaç değerlerinin okunamaması durumunda ise Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 42 nci maddesi kapsamındaki metodoloji çerçevesinde tespit edilerek faturalandırılır.

 (4) 6/2/2023 tarihi öncesine ait olup da 6/2/2023 tarihi sonrasında ilgililerince tutarı ödenmiş olan faturalar terkin edilmez ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamaz. Ancak yapılmış olan bu tür ödemeler, bu Tebliğin yayımı tarihi öncesinde şirketlerce ilgilisine iade edilmiş ise, söz konusu faturalar terkin kapsamında değerlendirilir.

(5) Bu Tebliğin yayımı tarihi öncesinde ödenmiş faturalar için, terkinden faydalanmak üzere iade talebinde bulunulamaz. Talepte bulunulması halinde bu talepler işleme alınmaz.

Abonelikler, ikili anlaşmalar ve terkine esas tutarlar

MADDE 7- (1) Düzenlenmeye tabi tarifelerle görevli tedarik şirketinden elektrik, doğal gaz dağıtım şirketinden ise doğal gaz temin eden bu Tebliğ kapsamındaki tüketiciler için;

a) Görevli tedarik şirketi tarafından perakende satış sözleşmesi,

b) Doğal gaz dağıtım şirketi tarafından abonelik sözleşmesi,

mücbir sebep hali dolayısıyla 6/2/2023 tarihi itibarıyla feshedilir veya sonlandırılır. Fesih veya sonlandırmaya ilişkin ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler şirketlerce güvence bedeli terkine konu edilmeksizin re’sen yapılır. Şirketler, bu Tebliğe göre feshedilen veya sonlandırılan sözleşmeler uyarınca aldıkları güvence bedelleri için terkin başvurusunda bulunamaz ve bu güvence bedellerini, mahsuplaşmaya konu etmeksizin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüketiciye veya varislerine iade eder.

(2) 6 ncı madde kapsamındaki faturalar, 6/2/2023 tarihi itibarıyla oluşmuş ferîleriyle birlikte terkine konu edilir. Ancak yapılandırılarak taksitlendirilmiş olanların yalnızca kalan taksitli tutarları terkin edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Terkin Kapsamındaki Tutarların Ödemesine İlişkin Hükümler

Fatura ve icmallerin bildirimi

MADDE 8- (1) Şirketler, Ek-1’de yer alan terkin edilen faturaya esas döküm tablolarını, Ek-2’de yer alan şirket bazlı abone kırılımlı alt icmal tablolarını, Ek-3’te yer alan dilekçe ile dijital ortamda EPDK’ya sunar. Dijital ortamda EPDK’ya sunulan bilgilere esas tevsik edici belgeler, istenilmesi durumunda incelenmek üzere ilgili kurumlara sunulabilecek şekilde 5 yıl süreyle Şirket merkezinde saklanır.

(2) Şirketler, ilgili tüketicilere ilişkin birinci fıkra kapsamındaki başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilirler. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş ve/veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 günü aşamaz.

(3) Ek-1 ve Ek-2 tablosu, üzerinde yer alan not ve metinlerle birlikte, icmali düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan kişilerin ve şirketi temsil ve ilzama yetkilinin adını, soyadını, unvanını, imzasını ve firma kaşesini içerir.

(4) EPDK, şirketlerden ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

(5) TEDAŞ, özelleştirme öncesi dönemden kalan alacaklarına ilişkin tutarı, tüketici grupları ve il bazında ayrıştırarak, ilgili bilgi ve belgeleri içerecek şekilde ve ödemenin yapılması talep edilen banka hesap bilgileri ile birlikte Bakanlığa gönderir.

Fatura icmallerinin kontrolü

MADDE 9- (1) EPDK, şirketler tarafından kendisine sunulan ödeme taleplerini başvuru tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde inceler. EPDK’nın ilgili şirketten ilave bilgi ve belge istemesi halinde, bu fıkradaki süre istenen bilgi ve belgelerin sunulmasından itibaren başlar.

(2) Yapılan incelemelerde eksik, hatalı, yanıltıcı, usulüne uygun olmayan ve kapsam harici bir başvurunun yapıldığının tespit edilmesi durumunda, aykırılıkların 15 iş günü içerisinde giderilmesi ilgili Şirketten istenir. 15 iş günü içerisinde söz konusu aykırılıklar giderilmezse, ilgili ödeme talebi dikkate alınmaz.

Toplulaştırılan icmallerin bildirimi ve ödemenin yapılması

MADDE 10- (1) EPDK, terkine konu fatura sayısı, fatura tutarı ve ödemeye esas tutarları il ve şirketler bazında toplulaştırarak Ek-4’te yer alan tabloyu oluşturur. Ek-4 tablosu ilgili şirketlerin banka hesap bilgileriyle birlikte Bakanlığa gönderilir.

(2) Bakanlık; EPDK tarafından kendisine iletilen tutarları esas alarak 3 iş günü içerisinde, ilgili kalemde ödenek kalmaması halinde ilave ödenek geldikten sonra 3 iş günü içerisinde şirketlerin ilgili hesabına aktarılmak suretiyle terkine esas ödemeleri gerçekleştirir.

(3) 6/2/2023 tarihi ile Bakanlıkça şirketlere yapılan ödemenin gerçekleştiği tarih arasında geçen süreye ilişkin olarak finansman maliyeti veya gecikme zammı talep edilemez ve bu kapsamda bir ödeme yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Haksız Ödemelerin Geri Alınması

Denetim

MADDE 11- (1) EPDK gerekmesi durumunda, şirketler tarafından terkin edilmesi talep edilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine ve bu Tebliğ kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak üzere düzenlenen belgelerin veya verilen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilip verilmediğine ilişkin, ilgili şirketler nezdinde gerekli kontrolleri ve denetimleri yapabilir.

(2) Yapılan kontrol ve denetimlerde şirketlere olması gerekenden fazla veya haksız ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, fazla veya haksız ödenen tutar, ödenmesi gereken asıl tutar, hatanın neden kaynaklandığı EPDK tarafından Bakanlığa bildirilir.

Haksız ödeme tutarları

MADDE 12- (1) Bildirilen fazla veya haksız ödeme tutarı, ödemenin yapıldığı tarih ile geri alındığı tarih arasında geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan tutar da dahil edilmek suretiyle, ilgili şirketlerden 30 gün içinde geri alınır. Bu süre içerisinde geri ödeme gerçekleştirilmezse alacak, ilgili şirketin mükellefi bulunduğu vergi dairesine bildirilir ve vergi dairesince takip ve tahsilatı gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tüketicilerin bilgilendirilmesi

MADDE 13- (1) Terkine esas borçların ödenmesine müteakip, şirketlerce 3 iş günü içerisinde ilgili tüketicilere veya varislerine, geçmiş dönemden kalan borçların Bakanlık bütçesinden karşılanarak ödendiği hususunda bildirim yapılır.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 14- (1) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler