,

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindekapsamlı değişiklik yapıldı

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları” ibaresi “ilkokul” olarak, (k) bendinde yer alan “Normal” ibaresi “Tekli” olarak, (n) bendinde yer alan “Mesleki ve teknik ortaöğretim” ibaresi “Ortaöğretim” olarak ve “alanında” ibaresi “alanında/programında” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) MEBCBS: Millî Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ders yılı süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî tatil günleri sayılarak hesaplanır. Tekli eğitim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonrası yarımşar gün, ikili eğitim yapılan okullarda bu süreler tam gün sayılır.”

“(2) Haftalık ders programı, eğitim ve öğretim yılı başında ve gerekli hâllerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Haftalık ders programı; engelli öğretmenlerin, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan öğretmenlerin ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak okulun genel işleyişini bozmayacak şekilde hazırlanır. Hazırlanan program ilgililere imza karşılığı duyurulur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “normal” ibaresi “tekli” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Normal öğretim” ibaresi “Tekli eğitim” olarak ve aynı bendin üçüncü cümlesinde yer alan “öğretim” ibaresi “eğitim” olarak değiştirilmiştir.

“a) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika olmak üzere diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hafta sonu,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “ara tatil” ibaresinden sonra gelmek üzere “,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca kesinleşen kayıt alanları MEBCBS’ye işlenmek üzere komisyon tarafından dijital kayda alınır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına sırasıyla aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.”

“c) Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Öğrencinin; anne ve babasının her ikisinin ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişinin çalışması, anne/babadan birinin hayatta olmaması, ailesinde ağır engelli raporu bulunan bireyin bulunması hâlinde nakli, belgelendirilmesi şartı ile anne veya baba ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişinin çalıştığı adresin kayıt alanındaki okula yapılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “öğretmenden” ibaresi “öğretmeninden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretmen” ibaresi “okul öncesi öğretmeni” olarak, üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “yönetimlerince sürekli” ibaresi “yönetimince günlük olarak” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Okula gelmeyen, bir derse girdiği hâlde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumunu ders öğretmeni okul yönetimine, okul yönetimi ise velisine ivedilikle bildirir. Okula gelmeyen öğrencinin devamsızlığı tam gün, diğerleri yarım gün sayılır.”

“d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde öğrenciye 15 güne kadar izin verilebilir.

e) Devamsızlığı 5 inci, 10 uncu ve 15 inci günlere ulaşan öğrencilerin durumları veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir. Ayrıca kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için devamsızlığın 30 uncu gününde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.”

“f) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

g) Öğrencilerin eğitime erişimlerinin mümkün olmadığının mülki idare amirince tespit edilerek izinli sayılmaları hâlinde izinli sayıldıkları süre devamsızlıktan sayılmaz.

ğ) Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer aileler, çalışmak üzere gidecekleri yerleri çocuklarının kayıtlı olduğu okullarına bildirmekle, çocuklarını gittikleri yerlerdeki okullara kaydettirmekle ve çocuklarının okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yaygın eğitime” ibaresi “okuma yazma seviye tespit sınavları için halk eğitimi merkezine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) İlkokullarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları, bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi”, “yeterli” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul” ibaresi “Ortaokul” olarak, “0-44,99” ibaresi “0-49,99” olarak ve “45,00” ibaresi “50,00” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Yüzlük puan sisteminde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkçe dersi haricindeki dersler için” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Türkçe dersinden ise 0-69,99 puanlar başarısız, 70,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında;

a) Tek şubesi bulunan sınıf düzeylerinde öğretmenlerce yapılan sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

b) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez, e-Okul sisteminde “K” olarak belirtilir. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.”

“(7) Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ölçme ve değerlendirmeye ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan hususlar 9/9/2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

(2) Sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak ölçme ve değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme ve değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Ülke ve il/ilçe genelinde yapılan ortak sınavlar hariç, sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul” ibaresi “Ortaokul” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Dönem puanı hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam puan olarak değerlendirilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem puanının aritmetik ortalaması Türkçe dersi için 70,00’dan, diğer dersler için 50,00’dan az olamaz.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “devamsızlık yapanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkçe dersinden yıl sonu puanı 70,00’dan az olanlar” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “45’ten” ibaresi “50,00’dan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Okul müdürü, bu Yönetmelikte belirtilen hususları dikkate alarak eğitim ortamlarında öğrencilerin cep telefonlarını ve kayıt özelliği olan dijital cihazlarını kurallara uygun bir şekilde kullanmalarına yönelik tedbirleri alır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “normal” ibareleri “tekli” olarak ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yıllık sürenin sonuna kadar istememesi hâlinde nöbet görevi verilmez. Bu kapsamdaki nöbet düzenlemelerinde okul yönetimi gerekli tedbirleri alır.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “olarak kendilerini” ibaresi “öğrencileri” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerden;

a) Okul personeline, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları,

b) Doğru sözlü ve dürüst olmaları,

c) İyi ve nazik tavırlı olmaları,

ç) Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları,

d) Çevrenin doğal ve tarihî güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,

e) Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,

f) Sigara, içki ve diğer bağımlılık yapan maddelerden ve bu maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları,

g) İyi işler başarmak için etkili çalışmaları ve zamanı verimli kullanmaları,

ğ) Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasi amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasi amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasi amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları,

h) Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalmaları, bunun aksi davranışlarda bulunmamaları,

ı) Eğitim ortamlarında cep telefonlarını eğitim öğretim saatleri dışında, bilişim araçlarını ise kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,

i) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,

j) Yazılı kurallar ile millî, manevi ve kültürel değerlere uymaları,

k) Tüm varlıklara karşı şefkatli, merhametli olmaları ve empati kurmaları,

l) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları,

m) Kitap okuma alışkanlığını kazanmaları,

n) Davranışlarının ve davranışlarından doğacak sonuçların farkında olmaları,

o) Duygu ve davranışlarında bireysel ve toplumsal faydayı gözeterek sorumluluklarını yerine getirmeleri,

ö) Tutum ve davranışlarında samimi olmaları,

p) İlkeli ve tutarlı davranmaları,

r) Problem çözme becerisine sahip olmaları,

s) Sorgulayıcı ve bilinçli hareket etmeleri,

ş) Bilgiye ulaşmak amacıyla sistemli bir şekilde araştırma yapmaları,

t) Fiziksel ve zihinsel olarak aktif olmaları,

u) Hayal kurabilen, özgüveni ve iletişim becerisi yüksek bireyler olmaları,

ü) İleri görüşlü ve gelişim odaklı bireyler olmaları,

beklenir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul” ibaresi “Ortaokul” olarak, “55.00” ibaresi “70,00” olarak, “45.00” ibaresi “50,00” olarak, “70.00-84.99” ibaresi “70,00-84,99” olarak ve “85.00” ibaresi “85,00” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “uygulanabilecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “diğer” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “öğretmenin” ibaresi “öğretmeninin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (9) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“8) Sınıfta cep telefonu kullanmak.”

“15) Diğer öğrencilerin sosyal veya duygusal gelişimlerini, akran ve arkadaşlık ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek davranışları alışkanlık hâline getirmek.”

“18) Okul personeli ve öğrencileriyle ilgili dijital araçlar ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde ses ya da görüntü kaydetmek veya yayımlamak.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Okul öncesinde eğitim hizmeti

MADDE 67- (1) Okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir. Ancak okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır. Alınacak bu katkı payı, katkı payı tespit komisyonunca nisan ayında tespit edilir.

(2) Bu komisyon, okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında; okul öncesi eğitimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türden birer okul müdürü ve alan/bölüm şefi ile anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri arasından seçilecek birer temsilci, iki okul-aile birliği başkanı ve varsa bu işte görevli memur veya döner sermaye saymanından oluşur. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.

(3) Alınacak katkı payının aylık tavan miktarı tespit edilirken, çevrenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulur. Tespit edilecek aylık katkı payının tavan miktarı, hiçbir şekilde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını zorlayacak şekilde yüksek tutulamaz.

(4) Komisyon kararı, valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Belirlenen tavan miktar il millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilir ve il millî eğitim müdürlüğünün internet sayfasından duyurulur.

(5) Okul yönetimi il/ilçe katkı payı tespit komisyonunca belirlenen tavan miktarı aşmayacak şekilde veliden alınacak aylık katkı payını belirler. Karar, okul müdürlüklerince velilere duyurulur. Ancak çocuklara sunulmayan hizmet için velilerden katkı payı talep edilemez.

(6) Beslenme saatlerinde çocuklara refakat etmek zorunda olan öğretmen ve yardımcı personel okuldaki yemek hizmetinden ücretsiz yararlanır.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Okul öncesi eğitim kurumlarında katkı payının alınması

MADDE 68- (1) Eylül ayında katkı payı tam olarak alınır ancak haziran ayında alınmaz. Yarıyıl tatilinde ve ara tatilde ise aylık katkı payı tam olarak tahsil edilir. Okula kayıt yaptıran, ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri katkı payı iade edilir.

(2) Aylık katkı payı, velilerin istekleri dışında topluca tahsil edilemez. Belirlenen katkı payının dışında kayıt için velilerden ayrıca ücret alınamaz.

(3) Durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile okul öğrenci kontenjanının 1/10’u oranındaki yoksul aile çocuklarından katkı payı alınmaz. Bu durumdaki çocuklardan engelli olanlara öncelik tanınır.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Aldığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “ve yatakhane” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ayrıca ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında her sınıfta günlük sınıf sorumlusu uygulaması yapılır. Sınıf sorumlusu öğrencilere sınıfın genel düzeni ile ilgili görevler verilir.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yemekhane,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uyku odası ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “kamera ve alarm” ibaresi “güvenlik” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Okulda, ilk yardım dolabı ile ilk yardım çantası ve bunlara ait araç gereç ve malzeme bulundurulur. İlk yardım dolabında ilk yardım malzemeleri hâricinde ilaç bulundurulamaz. İlk yardım dolabı ihtiyaç duyulması hâlinde görevli personeller tarafından kullanılır.

e) Okullardaki içme suyu deposunun yılda en az bir kez temizliği, varsa su arıtma cihazının kullanım talimatındaki süreye uyularak bakımı yapılır. İlgili kurumlarla iş birliği yapılarak depoların ilaçlama işlemleri, çocukların okulda bulunmadıkları zamanlar ile yarıyıl ve yaz tatili dönemlerinde yapılır.”

“f) Uzaktan izleme yöntemi ile sağlık takiplerinin yapılması gereken diyabet, tansiyon, kanser, çölyak ve benzeri süreğen hastalığı olan öğrencilere bu amaçla sınırlı olmak üzere cep telefonlarına erişimlerinde kolaylık sağlanır.”

“(7) Öğrencilerin; okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılamaz. Ancak, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması kaydıyla yayımlanabilir.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 80- (1) Okullarda okul-aile birliği iş ve işlemleri, 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Her muhasebe kaydının ispatlayıcı bir belgeye dayanması, mali sonuç doğuran her işlemin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi ve Bakanlıkça kurulan merkezî bilgi sistemine (TEFBİS) kayıt edilmesi zorunludur.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğal aydınlatmalı uygun mekânda mescit açılır.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Eğitim etkinliklerinin güvenli ve nitelikli bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için etkinlik/oyun odası ile bahçenin amacına uygun olarak düzenlenmesi esastır. Düzenlemeler eğitimin olmadığı zamanlarda yapılır.

b) Etkinlik/oyun odası ve bahçeyle ilgili düzenlemeler yapılırken Okul Öncesi Eğitim Programı esas alınarak millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerler doğrultusunda; çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesine, çevre bilincinin kazandırılmasına, okul bahçesinin yüz yüze oyunlar başta olmak üzere farklı oyun türlerini teşvik edecek şekilde düzenlenmesine özen gösterilir. Ayrıca açık alanda geçirilen zamanın niteliğinin artırılması için trafik eğitim pisti, kum havuzu, oyun araç gereçlerinin bulunduğu alan ve bahçenin ağaçlandırılması gibi diğer oyun alanlarının oluşturulmasına önem verilir.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bahçesi elverişli olan okullarda tarım çalışmaları ve denemeleri ile bahçe düzenlemeleri yapılır. Endemik/yöresel bitki ve ağaç türleri imkânlar ölçüsünde yetiştirilir.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki” ibaresi “ortaokullarda” olarak, “İlkokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda” ibaresi “İlkokullarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Komisyon kurulması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde 67 nci maddede belirtilen katkı payı tespit komisyonu kurularak katkı payının belirlenmesine ilişkin gerekli işlemler ivedilikle tamamlanır.

Depremden etkilenen illerde katkı payı alınmaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 6/2/2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmaz.

Şube ve öğretmen seçimine yönelik uygulama

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 11 inci maddenin altıncı fıkrasının (d) bendi ve yedinci fıkrasının (c) bendi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başına kadar uygulanmaz. ”

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-2 ve EK-16’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 39- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 40- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler