,

Ticaret Bakanlığının KPSS/B kadrolarına sözlü sınav yapamayacağı kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15/03/2012 tarih ve 28234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı.

Ticaret Bakanlığının KPSS/B kadrolarına sözlü sınav yapamayacağı kesinleşti

Sözlü sınavın hukuki dayanağının Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildiği gerekçesiyle düzenlemeyi iptal eden Danıştay 12. Dairesi kararı onandı.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/2385

Karar No: 2022/1648

TEMYİZ EDENLER: 1- (DAVACI) : … Sendikası

VEKİLİ: Av.…

2- (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ: Av.…

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 23/12/2020 tarih ve E:2018/9058, K:2020/4621 sayılı kararının, davalı idare tarafından iptale ilişkin kısmının, davacı tarafından redde ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

15/03/2012 tarih ve 28234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde geçen "sözlü sınava" ibaresinin, 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinin ve (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin, 6. maddesinin tamamının, 7. maddesinde, 8. maddesinde, 9. maddesinde, 10. maddesinde, 11. maddesinin 1. fıkrasında, 12. maddesinde, 13. maddesinin 1. fıkrasında, 14. maddesinde ve 15. maddesinin 1. fıkrasında geçen "sözlü" ibarelerinin ve geçici 1. maddenin tamamının iptali ile dava konusu Yönetmeliğin dayanağı olan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 38. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 23/12/2020 tarih ve E:2018/9058, K:2020/4621 sayılı kararıyla;

640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. maddesi, 09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 29. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, anılan maddeye ilişkin Anayasa'ya aykırılık iddiası yerinde görülmeyerek işin esasına geçilmiş;

Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan "sözlü sınava" ibaresi ile 7. maddesinde, 8. maddesinde, 9. maddesinde, 10. maddesinde, 11. maddesinin 1. fıkrasında, 12. maddesinde, 13. maddesinin 1. fıkrasında., 14. maddesinde ve 15. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "sözlü" ibareleri yönünden;

Anılan Yönetmelik maddeleri uyarınca, adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılmasının, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı; sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetiminin yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacağı,

Bu nedenle, davalı idarenin (B) grubu Bakanlık kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına, merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması gerekirken, aynı hukuksal durumda olan diğer (B) grubu kadrolardan farklı olarak, bu kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılması eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelere yol açabileceğinden, dava konusu Yönetmeliğin 4. maddesinde geçen "sözlü sınava" ibaresi ile 7. maddesinde, 8. maddesinde, 9. maddesinde, 10. maddesinde, 11. maddesinin 1. fıkrasında, 12. maddesinde, 13. maddesinin 1. fıkrasında, 14. maddesinde ve 15. maddesinin 1. fıkrasında geçen "sözlü" ibarelerinde hukuka uyarlık görülmediği;

Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (ç) bendinin 2 numaralı alt bendi yönünden;

İdarelerin yürüttükleri hizmetin gereklerini ve bazı kadrolara yapılacak atamalarda görevin niteliğini dikkate alarak yaş konusunda kendi özel kanun veya diğer mevzuatında özel şart kapsamında bir üst sınır belirleme konusunda takdir yetkilerinin bulunduğu ve 657 sayılı Kanun'da da kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmadığından; görevin niteliği ve özelliği açısından emeklilik yaş sınırı da gözönüne alınarak anılan göreve atanacaklardan azami süre ile yararlanma amacıyla getirilen düzenlemenin kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden üst normlara ve hukuka uygun olduğu sonucuna varıldığı;

Yönetmeliğin "Sözlü sınav komisyonu ve görevleri" başlıklı 6. maddesi yönünden;

Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının, 08/05/2012 tarih ve 28286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirildiği, bu durumda, karar tarihi itibarıyla yürürlükte olmayan Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrası hakkında karar verilmesine hukuken olanak bulunmadığı,

6. maddenin 2. ve 3. fıkralarında, sınav komisyonu üyelerinin üçüncü dereceye kadar bu derece dâhil kan hısımları ile ikinci dereceye kadar bu derece dahil sıhri hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamayacağı ve yerlerine yedek üye görevlendirileceği ile komisyonun sınav işlemlerinin yürütülmesi, sınav sonuçlarının ilan edilerek duyurulması, sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması ve sınava ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olduğu hususlarının yer aldığı görüldüğünden, bu düzenlemelerin kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka ve dayanağı olan üst normlara uygun olduğu sonucuna varıldığı;

Yönetmeliğin geçici 1. maddesi yönünden;

İptali istenen geçici 1. maddede, yerleştirme işlemi tamamlanmış, ancak atama işlemi tamamlanmamış adayların haklarının korunması hususuna yer verildiği, geçiş döneminde hukukî boşluk oluşmasının önlenmesi ve atama işlemleri devam eden adayların kazanılmış haklarının korunmasına yönelik dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık görülmediği,

gerekçesiyle, dava konusu Yönetmeliğin 4. maddesinde geçen "sözlü sınava" ibaresi ile 7. maddesinde, 8. maddesinde, 9. maddesinde, 10. maddesinde, 11. maddesinin 1. fıkrasında, 12. maddesinde, 13. maddesinin 1. fıkrasında, 14. maddesinde ve 15. maddesinin 1. fıkrasında geçen "sözlü" ibarelerinin iptaline; dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak" düzenlemesi ile aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "Sınava başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olmak," düzenlemesi, 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları ile geçici 1. maddesinin iptali istemi yönünden davanın reddine, dava konusu Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının iptali istemi yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, 657 sayılı Kanun'da Devlet memuriyetine girişte üst yaş sınırı getirilmediği, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (ç) bendinin 2 numaralı alt bendi ile getirilen yaş koşulunun hangi kriterlere göre belirlendiğinin anlaşılamadığı, anılan düzenlemelerin liyakata aykırı sonuçlar doğuracağı; Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yer alan düzenlemenin ise kazanılmış hakların korunması ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu, zira, Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce (B) grubu kadrolara yerleştirilmiş olan adaylar hakkında bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmesinin, kanunların geriye yürümezliği ilkesinin ihlali niteliğinde olduğu; bu nedenlerle, Daire kararının davanın reddine ilişkin kısmının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Davalı idare tarafından, dava konusu Yönetmeliğin dayanağı olan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 38. maddesinin, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmış olmasının dava konusu düzenlemenin de uygulanma kabiliyetini ortadan kaldırdığı, davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi ve bu nedenle Daire kararının iptale ilişkin kısmının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

Davalı idare tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın redde ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Davacının temyiz isteminin kısmen reddi ile Daire kararının dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin 2 numaralı alt bendi, (ç) bendinin 2 numaralı alt bendi ve geçici 1. maddesinin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmının onanması; kısmen kabulü ile dava konusu Yönetmeliğin 6. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulması; davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Daire kararının iptale ilişkin kısmının gerekçeli onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

08/06/2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete'de 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Dava konusu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. ve 640 sayılı KHK'nın 38. maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve 15/03/2012 tarih ve 28234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş; davacı tarafından, Yönetmeliğin dayanağı KHK'nın 38. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiası da ileri sürülerek, temyizen incelenen dava açılmıştır.

640 sayılı KHK'nın 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi, Anayasa Mahkemesinin 24/01/2014 tarih ve 28892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 22/11/2012 tarih ve E:2011/107, K:2012/184 sayılı kararı ile, "kamu hizmetine girme hakkına ilişkin bir düzenleme niteliği taşıyan dava konusu kuralın KHK ile düzenlenemeyecek konular içermesi nedeniyle Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu" gerekçesiyle iptal edilmiş; iptal hükmü, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmiştir.

09/07/2018 tarih ve 30473 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 29. maddesi ile 640 sayılı KHK'nın 38. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu Yönetmeliğin dayanaklarından olan 640 sayılı KHK'nın 649 ve 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile değişik, "Personel alım usulü" başlıklı 38. maddesi;

"(1) Bakanlıkça, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan Bakanlık kadroları dışındaki kadrolara ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa atanacaklar; ilgili mevzuat uyarınca yapılan merkezî sınavdan yetmiş ve üzeri puan alanlar arasından, sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre belirlenir.

(2) Gümrük Muhafaza Memuru kadrosuna atanacakların başvuru tarihinde otuz yaşından gün almamış olmaları şarttır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir." hükmünü içermektedir.

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun'un "Mahkeme kararları" başlıklı 66. maddesinin 1. fıkrasında; Mahkeme kararlarının kesin olduğu ve Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı, 3. fıkrasında ise; Mahkemece iptaline karar verilen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümlerinin, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkacağı, Mahkemenin gerekli gördüğü hâllerde, Resmî Gazete'de yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabileceği hükme bağlanmıştır.

15/03/2012 tarih ve 28234 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliğin "Başvuru için genel şartlar" başlıklı 4. maddesinde;

"(1)Sözlü sınava katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak, b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olan ve ilanda belirtilen KPSS puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.", hükmüne,

"Özel şartlar" başlıklı 5. maddesinde;

"(1) (B) grubu kadrolar ile sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar:... c) Muayene memuru kadrosuna atanabilmek için;... 2) Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, hükmüne; aynı fıkranın ç) Muhafaza memuru kadrosuna atanabilmek için; ... 2) Sınava başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olmak," hükmüne,

"Sözlü sınav komisyonu ve görevleri" başlıklı 6. maddesinde;

"(1)Sınav komisyonu, beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı komisyonun tabiî üyesi olup, diğer üyeler Daire Başkanı ve daha üst unvanlılar arasından Bakan onayı ile belirlenir. Asil üyelerin katılamadıkları durumlarda yedek üyeler belirlenme sıralarına göre sınav komisyonuna katılırlar.

(2) Sınav komisyonu üyeleri, üçüncü dereceye kadar bu derece dâhil kan hısımları ile ikinci dereceye kadar bu derece dahil sıhri hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin bildirimleri üzerine, yerine yedek üye görevlendirilir.

(3) Sınav komisyonu, sınav işlemlerinin yürütülmesi, sınav sonuçlarının ilan edilerek duyurulması, sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması ve sınava ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesinden sorumludur." hükmüne,

"Sınavın ilanı" başlıklı 7. maddesinde;

"(1) Sözlü sınava katılma şartları,... Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının iki katına kadar aday çağrılabilir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılır." hükmüne

"Sınava başvuru işlemleri" başlıklı 8. maddesinde;

"(1)Sözlü sınava girmek isteyenler; Bakanlığın kurumsal internet sitesinde yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat ederler. Adaylar aynı anda açılan birden fazla unvan için başvuruda bulunamazlar." hükmüne,

"Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü" başlıklı 9.maddesinde;

"(1)Sözlü sınavın sekreterya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür. Başkanlık, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adayda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz." hükmüne,

"Sınavın yapılış biçimi" başlıklı 10. maddesinde;

"(1) Sözlü sınavda adayın; a) Kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği, b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, ç) Bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü, d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir." hükmüne,

"Başarı sıralamasının tespit edilmesi" başlıklı 11. maddesinde;

"(1) Adayların başarılı olabilmesi için sözlü sınav puanının en az yetmiş olması şarttır.

(2) Başarı puanı, adayların KPSS puanı ve sözlü puanının aritmetik ortalamasıdır." hükmüne,

"Sınav sonucunun duyurulması" başlıklı 12. maddesinde;

"(1)Sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeleri sözlü sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilir; ayrıca tebligat yapılmaz." hükmüne,

"Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler" başlıklı 13. maddesinin (1) fıkrasında "Sözlü sınavı kazanan adaylardan atamaya esas olmak üzere aşağıdaki belgeler istenir:.." hükmüne,

"Sınav belgelerinin saklanması" başlıklı 14. maddesinde,

"(1)Sözlü sınavı kazananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, kazanamayanların belgeleri ise iki yıl süreyle Başkanlıkça saklanır..." hükmüne,

"Sınav sonuçlarına itiraz" başlıklı 15. maddesinde; "(1)Sözlü sınava katılan adaylar, sonuçların Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde Başkanlığa verecekleri dilekçe ile itiraz edebilirler....", hükmüne,

"Geçiş hükümleri" başlıklı geçici 1. maddesinde;

"(1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ÖSYM Başkanlığınca Bakanlığın (B) grubu kadrolarına yerleştirilmiş olmakla birlikte işlemleri sonuçlanmamış olan adaylara, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Temyize konu Daire kararının, dava konusu Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan "sözlü sınava" ibaresi ile 7. maddesinde, 8. maddesinde, 9. maddesinde, 10. maddesinde, 11. maddesinin 1. fıkrasında, 12. maddesinde, 13. maddesinin 1. fıkrasında., 14. maddesinde ve 15. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "sözlü" ibarelerinin iptaline ilişkin kısmı incelendiğinde;

Davalı idarede yer alan (B) grubu kadrolar ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa yapılacak atamalara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konulan dava konusu Yönetmeliğin, temyize konu Daire kararı ile iptaline hükmedilen maddeleri, (B) grubu kadrolara atanmada sözlü sınav uygulanacağına ilişkin düzenlemeler içermektedir.

Anılan maddelerin dayanağı olan 640 sayılı KHK'nın 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi, "Bakanlıkça, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan Bakanlık kadroları dışındaki kadrolara ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa atanacaklar; ilgili mevzuat uyarınca yapılan merkezî sınavdan yetmiş ve üzeri puan alanlar arasından, sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre belirlenir." düzenlemesini içermekte olup, sözlü sınavın kanuni dayanağı olan bu düzenleme, Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 tarih ve E:2011/107, K:2012/184 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Buna göre, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca, merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılacağı öngörülen (B) grubu kadrolar için, davalı idarede istihdam edilecekler açısından öngörülen sözlü sınavın kanuni dayanağı ortadan kalkmış olup, dava konusu Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan "sözlü sınava" ibaresi ile 7. maddesinde, 8. maddesinde, 9. maddesinde, 10. maddesinde, 11. maddesinin 1. fıkrasında, 12. maddesinde, 13. maddesinin 1. fıkrasında., 14. maddesinde ve 15. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "sözlü" ibarelerinde bu nedenle hukuka uygunluk bulunmadığından, Daire kararının iptale ilişkin kısmında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

Temyize konu Daire kararının, dava konusu Yönetmeliğin "Sözlü sınav komisyonu ve görevleri" başlıklı 6. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmı incelendiğinde;

Temyize konu Daire kararı ile her ne kadar 6. maddenin 2. ve 3. fıkralarının kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka ve dayanağı olan üst normlara uygun olduğu sonucuna varılmış ise de; 640 sayılı KHK'nın 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin, Anayasa Mahkemesince iptaline hükmedilmesi sonucunda, yukarıda yer verilen, sözlü sınavın hukuki dayanağının ortadan kalktığı gerekçesi, 6. maddenin sözlü sınav komisyonunu düzenleyen 2. ve 3. fıkraları yönünden de geçerli olup, anılan düzenlemelerde bu gerekçeyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Temyize konu Daire kararının, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi ve geçici 1. maddesinin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmı incelendiğinde;

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması",

sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan Danıştay Onikinci Dairesi kararının, anılan maddelerin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmı, aynı gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın anılan kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine, davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 23/12/2020 tarih ve E:2018/9058, K:2020/4621 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının yukarıda yer verilen GEREKÇE İLE ONANMASINA, redde ilişkin kısmının 6. maddenin 2. ve 3. fıkraları yönünden BOZULMASINA, diğer kısımlar yönünden ONANMASINA,

3. Bozulan kısım yönünden yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Daireye gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/04/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler