,

MEB'in 2013 tarihli görevde yükselme sınavına ilişkin dava süreçleri devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınavına ilişkin çok sayıda dava açılmıştı. Danıştay 2. Dairesinin konuya ilişkin yeni bir karar yayımlandı

MEB'in 2013 tarihli görevde yükselme sınavına ilişkin dava süreçleri devam ediyor

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/9902
Karar No : 2022/1720

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : .. Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, … İlkokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 2013 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınavında 73,333 puan, sözlü sınavda da 78,20 puan alarak başarılı olması üzerine, yazılı ve sözlü sınavda aldığı puanların aritmetik ortalamasına göre şube müdürü olarak atanma isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
… İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; anılan iptal kararı, Danıştay İkinci Dairesinin 16/01/2020 günlü, E:2016/15179, K:2020/439 sayılı kararı ile bozulmuştur.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Bozma kararına uyulmak suretiyle verilen ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; şube müdürlüğü kadrolarına sadece sözlü sınav puanına göre atama yapılmasını öngören yönetmelik maddelerinin Danıştay tarafından yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi, yargı kararı uyarınca şube müdürlüğü kadrolarına yapılacak atamalarda yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasına göre atama yapılacağına ilişkin yönetmelik değişikliğine gidilmesi ve sadece sözlü sınav puanına göre 16/04/2014 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı şube müdürlüğü atama işlemlerinin tamamının yargı kararı ile iptal edilmiş olması hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şube müdürlüğü kadrolarına yapılacak atamaların yazılı ve sözlü sınav puanları birlikte değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiğinde kuşku bulunmadığı; dava konusu olayda ise, sadece sözlü sınav puanına göre 16/04/2014 tarihinde gerçekleştirilen atamalarda şube müdürü olarak atanamayan ve tercih dışı atanmak istemeyen davacının, yazılı ve sözlü puanının aritmetik ortalaması esas alınması halinde dahi, (16/04/2014 tarihinde gerçekleştirilen atamalardaki) tercih ettiği 7 şube müdürlüğü kadrosuna ortalama puanının yetmediği ve herhangi bir tercihine yerleşemediği, diğer taraftan, duyurulan kadroların, belirtilen sebeplerle boşalması halinde boşalan kadrolar için, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin başarı listesinin kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere başarı listesindeki sıralamaya göre ikinci bir atama yapılabileceği, ancak ikinci bir atama yapılması halinde bunun da münferiden değil, davacı ile aynı durumda olan diğer adaylarla birlikte toplu bir değerlendirmeye göre yapılabileceğinin açık olduğu; bu durumda; davacının, 26/11/2015 tarihli başvuru dilekçesi ile, münhal bulunan şube müdürlüğü kadrolarından birine münferiden yapılan atanma talebinin reddine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 17/02/2020 günlü, E:2020/4, K:2020/14 sayılı kararı ile, aynı konuda açılan davalarda, Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, dava konusu işlemin iptali doğrultusunda giderilmesine karar verilmesi nedeniyle, işbu davada da dava konusu işlemin iptaline hükmedilmesi, yazılı ve sözlü sınav puan ortalamasına göre kendisine de tercih hakkı verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı idare tarafından, savunma süresinde verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Dava dosyasının incelenmesinden; Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, …İlkokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, 29/12/2013 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme yazılı sınavından 73,333 puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazandığı, bilahare gerçekleştirilen sözlü sınavdan da 78,20 puan alarak tercih yapmaya hak kazandığı, 7 tane tercihte bulunduğu, "Tercih dışı atanmak istiyorum" hanesini de "HAYIR" şeklinde belirttiği ve sadece sözlü sınav puanına göre 16/04/2014 tarihinde yapılan atamalarda şube müdürü olarak tercihlerine yerleşemediği; daha sonra 26/11/2015 tarihli başvuru dilekçesi ile, münhal olan şube müdürlüğü kadrolarından birine atanma talebinde bulunduğu ve davacının bu talebinin reddedilmesi üzerine temyizen bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :
Anayasa'mızın 138. maddesinin son fıkrasında, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” kuralına yer verilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin 1. fıkrasında, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. ...” hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Olayda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12/B maddesinde, şube müdürlüğü kadrolarına sözlü sınav puanına göre atamayı öngören düzenlemenin Danıştay Beşinci Dairesinin 06/03/2014 günlü, E:2013/8367 sayılı kararıyla yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, yine aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinde, şube müdürlüğü kadrolarına sözlü sınav puanına göre atama yapılmasını öngören düzenlemenin de Danıştay İkinci Dairesinin 29/04/2014 günlü, E:2013/10363 sayılı kararıyla yürütülmesinin durdurulduğu, Danıştay İkinci ve Beşinci Daireleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararlarında, yazılı sınavın devre dışı bırakılarak sadece sözlü sınava göre atama yapılmasının hukuka aykırı olduğu hususunun belirtildiği, yargı kararları doğrultusunda anılan yönetmeliklerde değişikliğe gidilerek şube müdürlüğü kadrolarına atanmalarda yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasının alınacağı şeklinde düzenleme yapıldığı; diğer taraftan, … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla, dayanağını teşkil eden yönetmelik hükümlerinin yargı kararıyla yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği gerekçesiyle, sadece sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle 16/04/2014 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı şube müdürlüğü atama işlemlerinin tamamının iptaline hükmedildiği, bu kararın, Danıştay İkinci Dairesinin 10/11/2015 günlü, E:2015/5968, K:2015/8730 sayılı kararı ile onandığı, daha sonra karar düzeltme istemi de reddedilerek anılan kararın kesinleştiği; yine … İdare Mahkemesinin … günlü, E:… sayılı kararıyla, söz konusu sözlü sınav neticesine dayalı olarak yapılan tüm atama işlemlerinin yürütülmesinin durdurulmasına, bilahare … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla iptaline hükmedildiği ve Danıştay İkinci Dairesinin 15/10/2015 günlü, E:2015/3097, K:2015/8038 sayılı kararı ile bu kararın aynen onandığı, karar düzeltme isteminin de incelenmeksizin reddi suretiyle anılan kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır.
İdarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre gecikmeksizin işlem ya da eylemde bulunmak zorunda olması aynı zamanda “Hukuk Devleti” ilkesinin de bir gereğidir. Anayasanın 2. maddesinde yer alan bu ilke uyarınca idarenin mahkeme kararlarını “aynen” ve “gecikmeksizin” uygulamakla yükümlü olduğu açıktır.
Uyuşmazlıkta, şube müdürlüğü kadrolarına sadece sözlü sınav puanına göre atama yapılmasını öngören yönetmelik maddelerinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi, anılan yargı kararları uyarınca, yazılı puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalamasının alınarak başarı düzeyinin belirlenmesi gerektiği yönünde yönetmeliklerde düzenlemeler yapılmış olması ve 16/04/2014 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı şube müdürlüğü atama işlemlerinin tamamının iptaline ilişkin kesinleşmiş yargı kararlarının bulunması hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şube müdürlüğü kadrolarına yapılacak atamaların, yazılı ve sözlü sınav puanları birlikte değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda; davacının yazılı ve sözlü puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecek başarı durumuna göre, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olup 16/04/2014 tarihinde gerçekleştirilen yerleştirmelerde şube müdürü olarak atanan ve atanmayan diğer adaylarla birlikte değerlendirilmek suretiyle, şube müdürlüğü kadrolarına atanıp atanamayacağının belirlenmesi ve buna göre işlem tesis edilmesi gerekirken, davacının yazılı ve sözlü sınav puanlarına göre münhal bulunan şube müdürlüğü kadrolarına atanma talebinin reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 17/02/2020 günlü, E:2020/4, K:2020/14 sayılı kararı da bu yöndedir.
Diğer taraftan; dava konusu işlemin hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesinin, davacının doğrudan şube müdürü olarak atanması sonucunu doğurmayacağı, yukarıda yer verilen gerekçe doğrultusunda davalı idarece yeniden bir değerlendirmenin yapılmasının gerektiği açıktır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize tabi ilk kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,
3. Aynı Kanun maddesinin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler