,

İltisak ve irtibata ilişkin bir önemli karar da Bölge İdare Mahkemesinden

Davacının çocuğunun FETÖ/PDY'ye aidiiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan özel öğretim kurumları arasında yer alan özel eğitim kurumunda kaydının bulunması ve bu nedenle yapıldığı kabul edilen eğitim şirketi ödemesi ve Cihan Medya Dağıtım A.Ş.'ye yapılan ödemenin de anılan örgütle iltisak ve irtibatını göstermeye yeterli delil olmadığı,

İltisak ve irtibata ilişkin bir önemli karar da Bölge İdare Mahkemesinden

T.C.

ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

ONÜÇÜNCÜ İDARİ DAVA DAİRESİ

Esas    : 2022/2834

Karar   : 2022/2699

Tarih   : 26.04.2022

İSTİNAF İSTEMİNİN KONUSU:

Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurunun reddine dair 13/03/2018 tarihli ve 2018/7194 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada, her ne kadar OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararında davacının Bank Asyada hesabının bulunduğu ve hesabındaki mevduatını 2014 yılından itibaren artırdığı ve FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredilen Cihan Medya Dağıtım A.Ş.'ye 07/01/2014-18/12/2014 tarihleri arasında toplam 665,00-TL ödeme bilgisinin bulunduğu, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan Marmara Işık Özel Eğitim A.Ş.'ye; 19/01/2014-18/07/2014 tarihleri arasında 4.992,00-TL, Özel Azim Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye; 22/10/2015-10/06/2016 tarihleri arasında 4.550,00-TL ödeme bilgisinin bulunduğu, çocuğunun FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan özel öğretim kurumları arasında yer alan, Özel Darıca İlkokulunda 2015/2016 yıllarında eğitim-öğretim dönemlerine ilişkin öğrenim kaydının bulunduğu, kurumu tarafından Komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında; Kocaeli Valiliğinin 13/08/2016 tarihli ve 2016/01 sayılı Kurul Kararında davacının FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantısı-ilişkisi olduğu yönünde değerlendirmenin bulunduğu tespitlerine yer verilmiş ise de; Bank Asyaya örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırma veya talimat uyarınca bankadaki parasını çekme durumundan söz edilemeyeceği, davacının bankasya hesap hareketlerinin Bankasyaya yardım amacına matuf olmadığı, rutin bankacılık işlemleri kapsamında kaldığı, Kocaeli Valiliğinin 13/08/2016 tarihli ve 2016/01 sayılı Kurul kararında davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı-ilişkisi olduğu yönünde değerlendirmenin de davacının Bankasyada hesabının bulunmasına dayanması, ayrıca terör örgütleriyle iltisak yahut irtibatının tespiti amacıyla yapılan ara kararlarına verilen cevabi yazılardan davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisak veya irtibatına dair herhangi bir bilgi ve belgenin de dosyaya sunulamadığı, davacının çocuğunun FETÖ/PDY'ye aidiiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan özel öğretim kurumları arasında yer alan özel eğitim kurumunda kaydının bulunması ve bu nedenle yapıldığı kabul edilen eğitim şirketi ödemesi ve Cihan Medya Dağıtım A.Ş.'ye yapılan ödemenin de anılan örgütle iltisak ve irtibatını göstermeye yeterli delil olmadığı, ayrıca 11/08/2018 tarihli ve Sor. No:2018/23316, E:2018/6677 sayılı iddianamede, boş alanda Fethullah Gülen'e ait ve bu örgüte mensup başka yazarlara ait kitap, ansiklopedi, kitapçık, dergi ve CD atıldığının tespit edildiği, bu kitapların içinde bulunan Hizmet İnsanının Portresi Adanmışların Vasıfları isimli kitabın birinci sayfasında, davacının isminin ve imzasının bulunduğu, söz konusu yazının ve imzanın yapılan incelemesinde, davacının el ürünü olduğunun tespit edildiğine yer verildiği görülmekle birlikte bu hususun tek başına davacının FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatını göstermeye yeterli nitelikte delil olmadığı, başkaca delillerle desteklenemediğinden, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibata delil olarak alınamayacağı, sonuç olarak dava konusu OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönünde Ankara 19. İdare Mahkemesince verilen 10/11/2021 tarihli ve E:2018/1609, K:2021/2594 sayılı kararın kaldırılması istenilmektedir.

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNANIN İDDİALARI:

Davalı tarafından, davacının anılan örgüt ile iltisakının bulunduğu ve dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, bu durumda istinaf konusu idare mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAF SAVUNMASININ ÖZETİ:

İstinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdari Dava Dairesince, istinaf aşamasında dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, 2577 sayılı Kanunun değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR SONUCU:

1- Ankara 19. İdare Mahkemesince verilen 10/11/2021 tarihli ve E:2018/1609, K:2021/2594 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, İSTİNAF İSTEMİNİN REDDİNE,

2- Aşağıda dökümü yapılan istinaf aşamasına ait yargılama giderinin istinaf isteminde bulunanın üzerinde bırakılmasına,

3- Fazladan yatırılan 213,70 TL harcın istek halinde ilgili tahsil dairesince istinaf isteminde bulunana iadesine,

4- Gider avansının kullanılmayan kısmının talep edilmesi halinde derhal, talep edilmemesi halinde karar kesinleştikten sonra mahkemesince istinaf isteminde bulunana re'sen iadesine,

2577 sayılı Kanunun değişik 46. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştaya temyiz yolu açık olmak üzere, 26.04.2022 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY GEREKÇESİ

Bakılan dosyada, davacının çocuğunun terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan özel öğretim kurumları arasında yer alan okul da öğrenim kaydının bulunması, terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredilen Cihan Medya Dağıtım A.Ş.'ye ödeme bilgisinin bulunması, terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan şirketlere ödeme bilgisinin bulunması, 31/07/2016 tarihinde Darıca ilçesi Piri Reis Mah. Yelkenkaya Cad. No:94 Denizevleri Sitesi karşısında bulunan, isimsiz sokağın üst kısmındaki boş alanda, FETÖ/PDY Terör Örgütü Lideri Fethullah Gülen'e ait ve bu örgüte mensup başka yazarlara ait 161 adet kitap, 7 adet ansiklopedi, 90 adet kitapçık, 1 adet dergi, 41 adet CD'nin atıldığı, bu kitap, yayın ve CD'lerin içinde bulunan "Hizmet İnsanının Portresi Adanmışların Vasıfları" isimli kitabın birinci sayfasının sağ üst köşesindeki siyah mürekkepli kalemle yazılmış, "Emin GÜLTEKİN" ibareli el yazısının ve altındaki imzanın yapılan incelenmesinde, İstanbul Kriminal Polis Lab. Müdürlüğünün 27/04/2017 tarih ve uzmanlık no: İST-BLG-14-4176 sayılı ekspertiz raporu ile, Emin GÜLTEKİN eli ürünü olduğunun tespit edildiği hususları ile birlikte değerlendirildiğinde, davacının anılan örgütle iltisak ve irtibatının bulunduğu kanaatine varıldığından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesi gerektiği görüşüyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler