,

Öğretmenlerin tek disiplin amiri olacak

Milli Eğitim Bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliğini yeniledi. Öğretmenlerin tek disiplin amiri olacak.

Öğretmenlerin tek disiplin amiri olacak

Milli Eğitim Bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliği 2 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 10 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Tıklayınız.

Yönetmeliğin 41. maddesinde şu hüküm yer almaktadır.
"Ekli cetvellerde, disiplin amirleri kısmında; “Üst Disiplin Amiri” ve “En Üst Disiplin Amiri” gibi üstünlük dereceli ifadeler kullanılmadan tek bir “Disiplin Amiri” sütunu açılır"

MEB Disiplin yönetmeliği yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığının disiplin yönetmeliği 2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik eki cetvellerinde Okul müdürlerinin disiplin amiri ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürü, ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezlerinde ise İl milli eğitim müdürü olarak belirlendi.

Okullarda göre diğer tüm personelin (müdür yardımcıları dahil) disiplin amiri ie Müdür oldu.

Daha önce "Okul Müdürü- İlçe Millî Eğitim Müdürü" veya "Okul Müdürü- İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü" şeklinde ikili bir ayrım bulunuyordu.

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkilidir.

Disiplin amirlerinin görev ve yetkileri Genel yönetmelikte şu şekilde belirlenmiştir:

  • (1) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkilidir.
  • (2) Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezasına karşı yapılan itirazın kabulü hâlinde disiplin amirleri, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.
  • (3) Disiplin amirliği yetkisi devredilemez.
  • (4) Disiplin amirleri, memurların 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 657 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek zorundadır.
  • (5) Disiplin amirleri yetkilerini, ilgili mevzuatın memurlara tanıdığı hakları göz önünde tutarak, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmakla yükümlüdür.

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler