,

Zabıta Müdürlüğü kadrosu "istisnai memuriyet gibi" kullanılıyor! Örnek-I

Sayıştay Temyiz Kurulu, X belediyesinde sosyal çalışmacı kadrosunda görev yapan ...’in asaleten atanma şartlarını taşımadığı halde zabıta müdürlüğü kadrosuna, zabıta müdürlüğü kadrosundan da sosyal destek hizmetleri müdürlüğü kadrosuna atanması neticesinde ilgiliye müdür kadrosunun gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminat tutarlarının ödenmesine hükmetti.

Zabıta Müdürlüğü kadrosu "istisnai memuriyet gibi" kullanılıyor! Örnek-I

Belediye zabıta teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafet ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Belediye Zabıta Yönetmeliği uyarınca belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru ünvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu Yönetmelik hükümleri belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları arasında sayılan “zabıta müdürü”nü de kapsamaktadır. Mezkur Yönetmeliğin “Görevde yükselme şartları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile “daire başkanı” ve “zabıta müdürü” dışındaki kadrolara yapılacak atamalardaki şartlar belirlenmiş, ikinci fıkrası ile ise “daire başkanı” ve “zabıta müdürü” dahil olmak üzere tüm zabıta teşkilatı için hüküm tesis edilmiştir.

Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.” yer alan hükme göre zabıta müdürlüğüne atanma anında 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinde düzenlenen hizmet süresinin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması gerekmektedir.

Rapor dosyası ve eklerinin incelenmesi sonucu, 13.02.2007 tarihinde açıktan sosyal çalışmacı kadrosuna memur olarak atanan ...’in ... tarihinde zabıta müdürlüğü kadrosuna, bu atamadan 14 gün sonra 28.01.2019 tarihinde ise zabıta müdürlüğü kadrosundan sosyal destek hizmetleri müdürlüğü kadrosuna ataması yapıldığı görülmüştür.

Hizmet cetveline göre zabıta teşkilatında çalışmışlığı olmayan ...’in, hizmet süresinin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olma şartını taşımadığından zabıta müdürü kadrosuna ve buradan da görevde yükselme sınavına tabi olan sosyal destek hizmetler müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme sınavına girmeksizin atanması mevzuata aykırıdır.

Yılı: 2019     
Dairesi:  6     
Dosya No: 49475     
Tutanak No: 52276     
Tutanak Tarihi:  6.7.2022    

Konu: Ek Gösterge, Ek Ödeme, Zam ve Tazminat

2) 82 sayılı İlamın 2. Maddesiyle ... ... Belediyesinde sosyal çalışmacı kadrosunda görev yapan ...’in asaleten atanma şartlarını taşımadığı halde zabıta müdürlüğü kadrosuna, zabıta müdürlüğü kadrosundan da sosyal destek hizmetleri müdürlüğü kadrosuna atanması neticesinde ilgiliye müdür kadrosunun gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminat tutarlarının ödenmesi sonucu oluşan ... TL kamu zararının tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

İlamda Üst Yönetici sıfatıyla sorumlu tutulan ...’ın Vekili Av. ...’ın temyiz dilekçesinde özetle;

... ... Belediyesinde sosyal çalışmacı kadrosunda görev yapan ...'in asaleten atanma şartlarını taşımadığı halde Zabıta Müdürlüğü kadrosuna, zabıta müdürlüğü kadrosundan da Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosuna atanması neticesinde ilgiliye müdür kadrosunun gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminat tutarlarının ödenmesi sonucu ... TL kamu zararına neden olunduğu iddiasına ilişkin olarak hazırlanan Sayıştay 6. Dairesi raporunda müvekkil ... hakkında verilen kamu zararına yol açacak şekilde atama yapıldığından bahisle oluşan zararın tazmininin talebine ilişkin karar haksız ve mesnetsiz olduğundan işbu dava kapsamında Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurma gereğinin hasıl olduğu, Sayıştay ilgili dairesince verilen kararın hukuka aykırı olup iptali gerektiği, Şöyle ki;

...'in atanmasına ilişkin atfedilen hukuka aykırılık iddiaları yerinde olmadığı, ...’in Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte 5 yıl yüksek öğrenim görerek 2005 yılı Haziran ayında mezun olduğu ve “ Sosyal Çalışmacı” unvanına sahip olduğu, 2007 yılında KPSS ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapmaya başladığı,

28.01.2019 tarihinde “Zabıta Müdürü” kadrosuna atandığı, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Zabıta ve İtfaiye Personeli başlıklı 21. Maddesinde; “ Zabıta ve İtfaiye Personelinin görevde Yükselme İşlemleri, İlgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.” denilmekte olduğu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin "kadrolar ve unvanlar” başlıklı 6. maddesinde; “Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; Daire Başkanı, Zabıta Müdürü, Zabıta Şube Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. " hükmü, "Görevde yükselme şartları” başlıklı 17. maddesinin 1. fıkrasında; ” (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve Zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır, denilerek atanma şartlarının sıralandığı,

Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri incelendiğinde, belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları hiyerarşik olarak daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru şeklinde sıralandığı ve daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamaların görevde yükselme sınavına tabi olduğu, ayrıca belirtilen kadrolarda (şube müdürlüğü ve zabıta amirliği için) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesi kapsamında kamu hizmetinde belirli süre görev yapmış olmak ve belirli mezuniyet durumlarına sahip olmak gibi şartların arandığının açıkça belirtildiği, ...'in 68/B maddesinde belirtilen görev sürelerini doldurduğu ve tanımlanan mezuniyet şartlarını taşıdığı şüphesiz olup zabıta müdürü kadrosuna yapılacak atamalar için hukuka aykırı olarak atandığından bahsetme imkanının olmadığı,

...’in Zabıta Müdürü iken de 3 yıl boyunca vekaleten Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekilliği görevini yürüttüğü, ve bu görevi yürüttüğü sırada asilde bulunması gereken şartları taşıdığı için asil kadronun haklarını aldığı, Dolayısı ile asaleten atanması ile vekaleten görevi yürütmesi arasında ...’e yapılan ödemelere ilişkin karşılaştırmalı maaşları incelendiğinde herhangi bir kamu zararı oluşturacak unsurun bulunmadığı,

Bu kapsamda; 26.11.2015 tutanak tarihli Sayıştay 7. Dairesi’nin (2014 yılı) Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlarından Karar No.: 50 sayılı kararında da (Ek 17) sorguya esas konuya ilişkin olarak; “ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA” başlığı ile;

“Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Zabıta ve İtfaiye Personeli başlıklı 21. Maddesinde; “ (I) Zabıta ve İtfaiye Personelinin görevde Yükselme İşlemleri, İlgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.” denilmektedir. Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 'Görevde Yükselme Şartları' Başlıklı 17'nci maddesinin 1 'inci fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin 6 ’ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkam ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır,” Denilerek daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalar için gerekli şartlar tek tek sayıldığı, zabıta daire başkanlığı ve zabıta müdürlüğü için söz konusu şartlar aranmadığı,

Zabıta şube müdürlüğüne ve zabıta komiserliğine atanmak için gereken şartlardan birinin de “1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmuş olması gerektiği, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görevde Yükselme Şartları” Başlıklı 17’nci maddesinin 2’nci fıkrası ise 1’inci fıkranın bir açıklaması niteliğinde olduğu, Yani 2’nci fıkra ile 1’inci fıkrada kapsam dışında tutulan zabıta daire başkanı ve zabıta müdürünün tekrar kapsam içine alınmadığı, 2’nci fıkrada aynen “Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68’inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kuramlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz. " denilerek 657 sayılı Kanunun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreler hesaplanırken atanacak personelin kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınacağı ve bu sürelerin en az 2 yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şartının arandığının ifade edildiği, Bu fıkra ile zabıta daire başkanlığı ve zabıta müdürlüğü için de 2 yıl zabıta teşkilatında çalışma şartı aranması gerekeceğinin ileri sürülemeyeceği, Dolayısıyla, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 2’nci fıkrasına dayanılarak zabıta müdürlüğüne atanacak personel için en az 2 yıl zabıta teşkilatında çalışmış olma şartı gerekmediği, Zira ilk fıkrada daire başkanı ve zabıta müdürü istisna tutulmuş, diğerleri içinse 17’nci maddede sayılan şartların aranacağının belirtildiği,

Söz konusu uyuşmazlıkta idarenin keyfi herhangi bir işlemi bulunmayıp tüm işlemlerinin kanuna, hakkaniyete ve hukuka uygun olduğu,

İfade edilerek tazmin hükmünün kaldırılmasına veya aynı gerekçelerle bozulmasına karar verilmesi talep edilmektedir.

Diğer Sorumlu Dr. ... tarafından gönderilen temyiz dilekçesinde özetle;

Sorguya verdiği cevabında ...'in atama işlemlerine ilişkin hukuki dayanak ve delilleri ortaya koyarak yapılan idari işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ifade etmeye çalıştığı, ancak, Sayıştay 6. Dairesince aleyhteki kararının verildiği, sorguya yaptığı savunmasındaki görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı, söz konusu idari işlemlerin mevzuata uygun olduğunu düşündüğü, ilave olarak konuya ilişkin emsal olabilecek nitelikteki ... Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı hesabının 6. Dairece yargılanması sonucunda düzenlenen 14.06.2021 tarih ve 184 no.lu ilamın 26 ncı maddesine ilişkin kararına Ek'te yer verildiği,

İfade edilerek tazmin hükmüne itiraz edilmektedir.

Harcama Yetkilisi ... tarafından gönderilen temyiz dilekçesinde özetle;

1. “ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ” KADROSUNA ATANMA İŞLEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME;

Sayıştay 6. Daire, “Zabıta Müdürü ”nün Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin “Görevde yükselme şartları’’ başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan atamalarda aranacak şartlara tabi olmayacağını, 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesindeki süre şartına ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinde zabıta müdürünün öğrenim düzeyi ile hüküm bulunmaması nedeniyle de mezkur Yönetmeliğin “Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller” başlıklı 51’nci maddesi gereği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Öğrenim düzeyi” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen öğrenim düzeyi şartına göre atanacağını,

Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin ikinci fıkrasında,

“Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz. ” yer alan hükme göre zabıta müdürlüğüne atanma anında 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinde düzenlenen hizmet süresinin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması gerektiği,

Sayıştay 6. Daire tarafından hükme esas alınan mevzuat hükümleri eksik ve/veya hatalı değerlendirildiği,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinde, kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabileceklerinin öngörüldüğü,

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51. maddesinin 3. fıkrasında, "Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir." hükmüne yer verildiği,

11/04/2007 tarih ve 6490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin "Görevde Yükselme Esasları" başlıklı 17. maddesinin 1. fıkrasında, zabıta daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara atanabilmek için gereken şartlar belirtilmiş, 2. fıkrasında ise "Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz." düzenlemesine yer verildiği,

Dolayısıyla Sayıştay 6. Daire’nin “Zabıta Müdürü” olduğu dikkate alınarak Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin “Görevde yüküme şartları’’ başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan atamalarda aranacak şartlara tabi olmayacağı yönündeki değerlendirmesinin isabetli olacağı,

Yönetmelikte yer alan bu düzenlemeyle zabıta daire başkanı ve zabıta müdürü unvanlarının görevde yükselme sistemine tabi olmadığı,

Aynı şekilde 17’nci maddenin ikinci fıkrasında aranılan özel şartların da, zabıta daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalar için aranması gereken şartlar olduğu, Dolayısıyla Bu noktada Sayıştay 6. Daire’nin değerlendirmesinin aksine, zabıta daire başkanı veya zabıta müdürü olarak atanacak kişilerin hizmet süreleri yönünden en “az iki yıl zabıta teşkilatında çalışmış olmak ’’ şartının aranmaması gerektiği,

Sayıştay 6. Daire’nin dosyasına sunmuş olduğu 16 no’lu ekte 26.11.2015 tutanak tarihli Sayıştay 7. Daire’nin (2014 yılı) Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlarından 50 sayılı kararı ile 17 ve 18 no’lu ekte sunulan T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün ... tarih ... sayılı ve ... tarih ... sayılı görüş yazılarının da bu yönde olduğu,

Öte yandan zabıta müdürü unvanı görevde yükselme esaslarına tabi olmamakla birlikte bu kadroya yönelik atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68. maddesinin (B) bendinde, "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 'den az olanlar için en az

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır..." düzenlemesinin yer aldığı,

Sayıştay 6. Daire’nin dosyasında mevcut sunduğum belgelerde görüleceği üzere;

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulumdan yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte 5 yıl öğrenim görerek 2005 yılı Haziran ayında mezun olduğu ve “Sosyal Hizmet Uzmanı" unvanı kazandığı,

2005 yılı Eylül ayından 07.02.2007 tarihine kadar Türkiye Kızılay Derneği’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yaptığı,

13.02.2007 tarihinde KPSS sınavını kazanıp 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Sosyal Hizmet Uzmanı olarak ... Adliyesi’nde görev yapmak üzere Sosyal Çalışmacı kadrosuna atandığı,

04.02.2011 tarihinde naklen atama ile ... Belediyesi'ne atandığı,

07.03.2011 tarihi itibariyle ... Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde Sosyal Çalışmacı olarak göreve başladığı,

08.06.2011 tarihinde Özürlü Hizmetleri Birim Sorumlusu,

28.09.2011 tarihli olurla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde Sosyal İşler Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı,

Ayrıca 2013-2016 yılları arasında ... Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü'nde 2. ve 3. sınıflara “Afetlerde Sosyal Hizmet Uygulamaları” ile “ Göçmen ve Mültecilerle Sosyal Hizmet Uygulamaları” derslerini 6 dönem boyunca verdiği,

07.01.2015 tarihinde 4 yıllık (2007-2011 yılları arası) sicil notunun 90 ve yukarı olduğundan, 2011-2014 yılları süresince de herhangi bir disiplin cezası almadığımdan 1 kademe ilerleme aldığı,

02.02.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükmünden yararlanmadığı için 2016 tarihinde de ilave 1 derece verildiği,

... Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 3. Dereceli Sosyal Çalışmacı kadrosunda ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü emrinde Sosyal İşler Birim Sorumlusu olarak görev yapmakta iken 09.01.2017 tarihli Başkanlık Oluru ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 69. Ve 86. Maddeleri uyarınca 1. Dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili olarak görevlendirildiği,

Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili olarak atandığında devlet memuriyetinde 10 yıllık çalışma süresini doldurmuş olduğu(Bu nedenle görevimin başlangıcından itibaren asil müdürlük hakları tarafına ödendiği)

07.03.2017 tarihli Belediye Meclisi'nde "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü" adı “Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş olup, 03.04.2017 tarihli Başkanlık Olur'u ile “Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili” olarak görevlendirildiği,

Bu sırada 2017 yılında ... Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programını tamamladığı,

2019 yılından itibaren T.C. Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda Doktora öğrencisi olarak eğitim hayatıma devam etmekte olduğu,

Ayrıca “Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili” iken 28.01.2019 tarihinde “Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü” olarak görevlendirildiği,

“Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü” iken 11.08.2021 tarihinde “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü” olarak görevlendirildiği,

Görüldüğü üzere öğrenim durumu ve hizmet 68/B maddesi şartlarını taşıdığının açık olduğu,

Temyize konu kararda Sayıştay 6. Daire Yargılama Heyeti’nde yer alan Üye ...’in Karşı Oy gerekçesinde ve ayrıca Savcı Mustafa İLHAN tarafından verilen yazılı görüşte de bu hususlar vurgulanarak “..Öğrenim durumu ve hizmet süresi itibarıyla 657sayılı Kanun’un 68/B maddesi şartlarını taşıyan ...’in, önce zabıta müdürlüğü kadrosuna ve ardından da sosyal destek hizmetleri müdürlüğü kadrosuna atanmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve kamu zararı oluşturmadığı değerlendirildiğinden, belirtilen gerekçelerle konu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına karar verilmesi gerektiği.. ” ifade edildiği,

2. “SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ” KADROSUNA ATANMA İŞLEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME;

Sayıştay 6. Daire kararında, “... Zabıta Müdürlüğüne yapılan atama Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğundan, bu atama gerekçe gösterilerek sosyal destek hizmetleri müdürlüğü kadrosuna yapılan atamanın da yok hükmünde olduğu,..

... ilgilinin görevde yükselme sınavına girilmesi şartı aranan sosyal destek hizmetleri müdürü kadrosuna, hukuka aykırı olarak edinilmiş zabıta müdürlüğü kadrosu gerekçe gösterilerek atanmasının mümkün olmadığı... ” belirtildiği,

4.7.2009 tarihli, 27278 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 2. maddesinde; bu yönetmeliğin il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan devlet memurlarından, 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsadığı belirtilmiş; 5. maddesinde, ”(Değişik:RG-7/5/2014-28993)

(i) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür, şube müdürü.

Aynı Yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7. maddesinde; (Değişik:RG-7/5/2014-28993)

1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az ön lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,

Aynı yönetmeliğin 20.maddesinin (b) bendinde, "... mahalli idarelerde ve diğer kamu/kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükümlerine yer verildiği,

Yukarıda 1 no'lu başlık altında tek tek saydığı unvan ve görevlerim göz önünde bulundurulduğunda, kamu/kurum ve kuruluşlarında daha önce görev aldığının tartışmasız olduğu,

Bu durumda, daha önce kamu/kurum ve kuruluşlarında görev aldığı dikkate alındığında, yukarıda yer verilen Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20/b maddesi uyarınca sınavsız olarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosuna atanmama dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı,

Yukarıda I no’lu başlıkta ayrıntılarıyla açıkladığı üzere Zabıta Müdürlüğü kadrosuna atanmasının usul ve yasaya uygun olmakla birlikte ve Sayıştay 6. Daire tarafından aksi yönde yapılan değerlendirmeyi kabul ettiği anlamına gelmemek kaydıyla, her halde Zabıta Müdürlüğü kadrosuna atanmasının yok hükmünde olduğu kabul edilse dahi, mevcut unvan ve görevi itibariyle Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte öngörülen tüm şartları taşıdığı ve yine yukarıda açıkladığı üzere bu göreve atanması için sınav şartına tabi olmadığı açık olup, Sayıştay 6. Daire tarafından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosuna atama işlemine yönelik aksi yönde yapılan değerlendirmenin de haksız ve hukuka aykırı olduğu,

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 71’inci maddesinin ikinci fıkrasında; "Kurumlara, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilme yetkisi verilmiştir. ” Bu kapsamda dosyada mevcut bilgi ve belgeler ışığında “kariyer" ve “liyakat” açısından da değerlendirme yapıldığında, hali hazırda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü görevini yürütmesinde de mevzuata ve liyakata aykırı bir husus olmadığı,

3. SAYIŞTAY 6. DAİRESİNİN AYNI KONUDA ... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEKİ ATAMA İLE İLGİLİ BERAAT KARARI VERDİĞİ,

... Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı hesaplarının yargılanmasında Sayıştay 6. Dairesinin 14.06.2021 tarih ve 184 nolu ilamının 26. Maddesinde Derince Belediyesinde Zabıta Müdürlüğüne atanan personel daha sonra ... Büyükşehir Belediyesinde Şube Müdürlüğü kadrosuna atandığı, Denetçi tarafından kamu zararı çıkarıldığı, 6. Dairenin ise atamanın şube müdürlüğü kadrosuna yapılmış olmasına rağmen tazmin hükmü vermediği, (Ek:21)

Kaldı ki, atamasının zabıta müdürlüğü kadrosundan şube müdürlüğü kadrosuna değil, işletme ve iştirakler müdürlüğüne yapılan atama işlemi olduğu, Bu müdürlüğün şube müdürlüğü değil, ilçe belediyesine ait müdürlük kadrosu olduğu,

4. HER HALDE KAMU ZARARI OLUŞMADIĞI, İSTİRDATINA KARAR VERİLEN ... TL ZARAR TUTARI HATALI HESAPLANDIĞI GİBİ İSTİRDAT İÇİN PARANIN İLK ÖDENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇTİĞİ,

Yukarıda 1, 2 ve 3’no’lu başlıkta ayrıntılarıyla açıkladığım üzere, Zabıta Müdürlüğü kadrosuna ve ardından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosuna atanma işlemleri hukuka uygun şekilde tesis edilmiş olduğundan herhangi bir kamu zararına sebebiyet verilmediği,

Her halde 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesindeki eğitim şartı (4 yıllık üniversite mezuniyeti) ve süre şartını (10 yıllık devlet memuru olmak) taşıyor iken devlet memuriyetinin 12. yılında, ... tarihli Başkanlık Olur u ile “Zabıta Müdürü" kadrosuna atandığı, Zabıta Müdürü iken öncesinde de vekaleten 3 yıl boyunca fiilen yürüttüğü ve bu görevi yürüttüğü sırada asilde bulunması gereken şartları taşıdığı için, asil kadronun haklarını aldığı “Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili” görevi de ... tarihinde Başkanlık Olur’u ile tekrar görevlendirildiği, Asaleten atanma ile vekaleten atanarak görevi yürütmesi arasında tarafına yapılan ödemelere ilişkin maaş bordrosu Sayıştay 6. Daire'nin dosyasında 15 no'lu ekte sunulmuş olup, incelendiğinde herhangi bir fark oluşmadığı, bu nedenle de kamu zararı oluşturacak bir husus bulunmadığı,

Ayrıca Sayıştay 6. Daire tarafından aksı yönde kamu zararı oluştuğu ve bu zarardan diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmasını kabul ettiği anlamına gelmemek kaydıyla, her halde (tarafıma ödenen gösterge, ek ödeme, zam ve tazminat tutarları toplamından oluşan) ... kabulünün mümkün olmadığı,

Kaldı ki, 22 no'lu ekte sunulan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 günlü, E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararıyla, "İdarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde, süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceği; ancak, belirtilen istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin istirdadının, hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere 90 gün (dava açma süresi) içinde kabil olduğu ve 90 günlük süre geçtikten sonra istirdat edilemeyeceğine karar verilerek sakat işlemin, bundan yararlanan lehine kazanılmış bir hak doğurmasa da, bunun kişiler için doğurduğu sübjektif etki ve sonuçlarının korunması gerektiği" sonucuna varıldığı,

Bahse konu İçtihatları Birleştirme Kurulu kararında belirtilen hallerin, hatalı terfi veya intibak üzerine yapılan ödemelerin geri alınmasına ilişkin süre istisnaları olduğu ,

Somut olayda Zabıta Müdürlüğü kadrosuna ve ardından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosuna atanma işlemlerinin hatalı ve/veya mevzuata aykırı olduğunu kabul etmemekle birlikte her halde, yapılan ödemelerin geri alınmasına ilişkin (paranın ilk ödendiği tarihten itibaren) idari dava açma süresi geçmiş olduğundan, aksi yönde istirdata ilişkin verilen kararın bu yönden de usul ve yasaya aykırı olduğu,

Tüm bunların yanında; görevlendirildiği müdürlük görevini fiili olarak yerine getirdiği esnada müdürlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi, personelin sevk ve idaresi, makamın temsili hususlarında müdür vasfına uygun tutum ve davranışlara bulunmadığıma ilişkin herhangi bir işlemin mevcut olmadığı, Fiilen yürüttüğü tarafına verilmiş olan müdürlük görevini layıkı ile yerine getirmiş olduğumdan dolayı oluşmuş bir kamu zararından bahsetmenin mümkün olmadığı,

Yüksek Kurulca temyiz gerekçelerinin kabul edilmeyecek olması ihtimalinde, idarenin hukuka aykırı olarak değerlendirilen atama işlemine benim herhangi bir gerçek dışı beyanım veya hileli davranışının sebep olmadığı, Hatalı atama işleminin mevzuata aykırılığını bilme imkanı olmadığı, iyiniyet sahibi, cüz’i maaş tümünü esasen şahsı ve ailesinin zaruri geçimi için harcamış bir memur olarak aleyhime istirdada girişme; şahsının sebebi olmadığı olay nedeniyle hiç beklemediği ve taşıması ağır bir yük altında bırakacağı, Bu durumun hukukun genel kuralları, hak ve nesafat ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edilmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

“Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerle dilekçede yer alan hususların incelenmesi sonucunda; ... Belediyesi tarafından ...'in, sosyal çalışmacı kadrosundan, 1'inci dereceli Zabıta Müdürü kadrosuna, Zabıta Müdürlüğü Kadrosundan da 1'inci dereceli Sosyal Destek Hizmet Müdürü kadrosuna naklen atandığı anlaşılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 51 nci maddesinin üçüncü fıkrası "Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir?" hükmüne amirdir. Bu hükme dayanılarak çıkarılan, 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin "Görevde yükselme şartları" başlıklı 17 nci maddesinde;

"MADDE 17 - (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Zabıta şube müdürlüğüne atanabilmek için;

b) Zabıta amirliğine atanabilmek için;

c) Zabıta komiserliğine atanabilmek için;

şartları aranır.

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz."

Denilmektedir.

Yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.?" denilerek; zabıta şube müdürü, zabıta amiri ve zabıta komiserliğine atanmaya dair şartlara yer verilmiş; daire başkanı ve zabıta müdürü unvanlarına yönelik atama şartları düzenlenmemiştir. Yönetmelikte yer alan bu düzenlemeyle daire başkanı ve zabıta müdürü unvanlarının görevde yükselme sistemine tabi olmadığı anlaşılmaktadır.

17 nci maddenin ikinci fıkrasında aranılan özel şartlar da, daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalar için aranması gereken şartlardır. Dolayısıyla daire başkanı ve zabıta müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda en az iki yıl zabıta teşkilatında çalışma şartının aranmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ancak; zabıta müdürü unvanı görevde yükselme esaslarına tabi olmamakla birlikte bu kadroya yönelik atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine uyulması gerektiği hususu da açıktır.

Yine, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin "c" bendinde aynı düzey görev tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre "Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri," ifadesi yer aldığından zabıta müdürü görevini ifa eden kişinin daha sonra farklı müdürlüklerde görev yapması eşit görev niteliğinde olup, görevde yükselme niteliği taşımadığından mevzuata uygun işlem yapıldığı düşünülmektedir.

Buna göre; öğrenim durumu ve hizmet süresi itibarıyla 657 sayılı sayılı Kanunun 68/B maddesi şartlarını taşıyan ...'in önce zabıta müdürü kadrosuna ve ardından da Sosyal Hizmet Destek Müdürü kadrosuna atanmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve kamu zararı oluşturmadığı değerlendirildiğinden dilekçilerin temyiz talebinin kabul edilerek Daire kararının kaldırılmasının uygun olacağı mütalaa olunmaktadır.” denilmektedir.

Duruşma talebinde bulunan ... Vekili Av. ... duruşma gününe ilişkin tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya katılmamıştır.

Duruşma talebinde bulunan ... ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

82 sayılı İlamın 2. Maddesiyle ... ... Belediyesinde sosyal çalışmacı kadrosunda görev yapan ...’in asaleten atanma şartlarını taşımadığı halde zabıta müdürlüğü kadrosuna, zabıta müdürlüğü kadrosundan da sosyal destek hizmetleri müdürlüğü kadrosuna atanması neticesinde ilgiliye müdür kadrosunun gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminat tutarlarının ödenmesi sonucu oluşan ... TL kamu zararının tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar” başlıklı 5’inci maddesinde müdür ve şube müdürü gibi kadroların da yer aldığı bazı kadrolar görevde yükselmeye tabi kadrolar olarak sayılmış, 6’ncı maddesinde görevde yükselme suretiyle atanacaklarda görevde yükselme sınavında başarılı olmanın şart olduğu belirtilmiş, 10’uncu maddesinde ise, “Müdür, şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir” denilmiştir.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Zabıta ve itfaiye personeli” başlıklı 21’inci maddesinde, “Zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.” hükmü yer almıştır.

11.04.2007 gün ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin; “Görevde Yükselme Esasları” başlıklı beşinci bölümünün “Görevde yükselme şartları” başlıklı 17’nci maddesinde,

“(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Zabıta şube müdürlüğüne atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmesi veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl zabıta amiri olarak çalışmış olmak,

3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak,

… şartları aranır.

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.”, denilmektedir.

Belediye zabıta teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafet ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Belediye Zabıta Yönetmeliği uyarınca belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru ünvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu Yönetmelik hükümleri belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları arasında sayılan “zabıta müdürü”nü de kapsamaktadır. Mezkur Yönetmeliğin “Görevde yükselme şartları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile “daire başkanı” ve “zabıta müdürü” dışındaki kadrolara yapılacak atamalardaki şartlar belirlenmiş, ikinci fıkrası ile ise “daire başkanı” ve “zabıta müdürü” dahil olmak üzere tüm zabıta teşkilatı için hüküm tesis edilmiştir.

Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.” yer alan hükme göre zabıta müdürlüğüne atanma anında 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinde düzenlenen hizmet süresinin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması gerekmektedir.

Rapor dosyası ve eklerinin incelenmesi sonucu, 13.02.2007 tarihinde açıktan sosyal çalışmacı kadrosuna memur olarak atanan ...’in ... tarihinde zabıta müdürlüğü kadrosuna, bu atamadan 14 gün sonra 28.01.2019 tarihinde ise zabıta müdürlüğü kadrosundan sosyal destek hizmetleri müdürlüğü kadrosuna ataması yapıldığı görülmüştür.

Hizmet cetveline göre zabıta teşkilatında çalışmışlığı olmayan ...’in, hizmet süresinin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olma şartını taşımadığından zabıta müdürü kadrosuna ve buradan da görevde yükselme sınavına tabi olan sosyal destek hizmetler müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme sınavına girmeksizin atanması mevzuata aykırıdır.

Bu sebeple, ilgiliye mevzuat hükümlerine aykırı olarak atandığı müdür kadrosu için öngörülen gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminat tutarlarının ödenmesi sonucu ... TL kamu zararına neden olunmuştur.

Dilekçiler, öğrenim durumu ve hizmet süresi itibarıyla 657 sayılı sayılı Kanunun 68/B maddesi şartlarını taşıyan ...'in önce zabıta müdürü kadrosuna ve ardından da Sosyal Hizmet Destek Müdürü kadrosuna atanmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve kamu zararı oluşturmadığını ifade etmişlerse de; Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.” yer alan hükme göre zabıta müdürlüğüne atanma anında 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinde düzenlenen hizmet süresinin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması gerekmektedir.

Bu itibarla; sorumlu iddialarının reddedilerek, yukarıda sayılı mevzuat hükümlerine aykırı atama yapılması sonucu kamu zararına neden olunduğundan 82 sayılı İlamın 2. Maddesiyle verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE (Üye ... ve Üye ...’ın aşağıda yazılı ilave görüşleri ile …. Daire Başkanı ..., Üye ..., Üye ..., Üye ..., Üye ..., Üye ...’un aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oy çokluğu ile,

 

06.07.2022 tarihinde karar verildi.

İlave gerekçe:

Üye ...’in ilave gerekçesi:

Esas yönünden verilen Kurul kararına katılmakla birlikte sorumluluk yönünden;

Harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin harcama sürecindeki görev ve sorumlulukları 5018 sayılı Kanunu’nun 32 ve 33’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Harcama Talimatı ve Sorumluluk” başlıklı 32 nci maddesinde;

“Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.”,

“Giderlerin Gerçekleştirilmesi” başlıklı 33 ncü maddesinde;

“Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.” hükümlerine yer verilmiştir.

Yine, aynı Kanunun 55 ve devamı maddelerinde kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerini oluşturmaları öngörülmüş ve bu çerçevede harcama birimlerinin yapılan mali işlemler üzerinde gerçekleştirecekleri kontroller açıklanmış olup, harcama birimlerinin asgari yapmaları gereken kontroller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'ın 10 uncu maddesinde, ön mali kontrol işleminin harcama birimleri tarafından da yerine getirileceği belirtilerek, gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemlerin harcama birimi tarafından mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönüyle kontrol edileceği,

Usul ve Esasların 12 nci maddesinde de, süreç kontrolünün nasıl yapılacağı belirtilerek, mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanların yapacakları işlemden önceki işleri de kontrol edecekleri, ödeme emrini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlilerinin de ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol işlemini yapacakları belirtilmektedir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerinden, her bir harcamanın harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından süreç kontrolü çerçevesinde yapılan işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadıkları ön mali kontrole tabi tutularak kontrol edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Sayıştay Genel Kurulunun 14.06.2007/5189-1 sayılı Kararının “sorumlular” başlıklı 3 üncü bölümünde, harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları açıklanmış olup; ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilmiş gerçekleştirme görevlilerinin düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu tutulması gerektiği belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanun ve yukarıda belirtilen Sayıştay Genel Kurul Kararı uyarınca, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri, giderin gerçekleştirilmesi ve harcamanın yapılması süreçlerinde, mevzuata uygunluk açısından kontrolleri sağlamakla yükümlüdürler. Yapılacak harcama, nitelik itibariyle hukuka aykırı nitelik taşıyorsa, söz konusu işlemleri yapmaktan kaçınmak durumundadırlar.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Gerçekleştirme Görevlilerinin de sorumlu tutulması gerekir.

Üye ...’ın ilave gerekçesi:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51’inci maddesinin üçüncü fıkrası, “Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir…” hükmüne amirdir.

Bu hükme dayanılarak çıkarılan, 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin “Görevde yükselme şartları” başlıklı 17’nci maddesinde,

“(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Zabıta şube müdürlüğüne atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmesi veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl zabıta amiri olarak çalışmış olmak,

3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak, … şartları aranır.

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 17’nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.…” denilerek zabıta şube müdürü, zabıta amiri ve zabıta komiserliğine atanmaya dair şartlara yer verilmiş; daire başkanı ve zabıta müdürü unvanlarına yönelik atama şartları düzenlenmemiştir. Yönetmelikte yer alan bu düzenlemeyle daire başkanı ve zabıta müdürü unvanlarının görevde yükselme sistemine tabi olmadığı anlaşılmaktadır.

17’nci maddenin ikinci fıkrasında aranılan özel şartlar da, daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalar için aranması gereken şartlardır. Dolayısıyla daire başkanı ve zabıta müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda en az iki yıl zabıta teşkilatında çalışma şartının aranmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ancak bahse konu olayda, 13.02.2007 tarihinde açıktan sosyal çalışmacı kadrosuna memur olarak atanan ...’in ... tarihinde zabıta müdürlüğü kadrosuna, bu atamadan 14 gün sonra 28.01.2019 tarihinde ise zabıta müdürlüğü kadrosundan sosyal destek hizmetleri müdürlüğü kadrosuna ataması yapıldığı görülmüştür.

Zabıta müdürü unvanı görevde yükselme esaslarına tabi olmamakla birlikte ... zabıta müdürlüğü kadrosuna atandıktan 14 gün gibi kısa bir süre sonra sosyal destek hizmetleri müdürlüğü kadrosuna atanmıştır. Zabıta müdürlüğü kadrosu görevde yükselme sistemine tabi değildir, ancak zabıta müdürlüğü kadrosu için tanınan istisnai durum, başka müdürlüğe atanmak için ara basamak olarak kullanılmıştır.

Bu nedenle, daire ilamının tasdiki gerekir.

Karşı oy gerekçesi

…. Daire Başkanı ..., Üye ..., Üye ..., Üye ..., Üye ..., Üye ...’un karşı oy gerekçesi:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51’inci maddesinin üçüncü fıkrası, “Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir…” hükmüne amirdir.

Bu hükme dayanılarak çıkarılan, 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin “Görevde yükselme şartları” başlıklı 17’nci maddesinde,

“(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Zabıta şube müdürlüğüne atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmesi veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl zabıta amiri olarak çalışmış olmak,

3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak, … şartları aranır.

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 17’nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.…” denilerek zabıta şube müdürü, zabıta amiri ve zabıta komiserliğine atanmaya dair şartlara yer verilmiş; daire başkanı ve zabıta müdürü unvanlarına yönelik atama şartları düzenlenmemiştir. Yönetmelikte yer alan bu düzenlemeyle daire başkanı ve zabıta müdürü unvanlarının görevde yükselme sistemine tabi olmadığı anlaşılmaktadır.

17’nci maddenin ikinci fıkrasında aranılan özel şartlar da, daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalar için aranması gereken şartlardır. Dolayısıyla daire başkanı ve zabıta müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda en az iki yıl zabıta teşkilatında çalışma şartının aranmaması gerektiği değerlendirilmektedir. Ancak, zabıta müdürü unvanı görevde yükselme esaslarına tabi olmamakla birlikte bu kadroya yönelik atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine uyulması gerektiği hususu da açıktır.

Buna göre; öğrenim durumu ve hizmet süresi itibarıyla 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesi şartlarını taşıyan ...’in, önce zabıta müdürlüğü kadrosuna ve ardından da sosyal destek hizmetleri müdürlüğü kadrosuna atanması mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir. Bu nedenle daire ilamının kaldırılması gerekir.

kadrosuna ve ardından da sosyal destek hizmetleri müdürlüğü kadrosuna atanması mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir. Bu nedenle daire ilamının kaldırılması gerekir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler