,
#Maaş Zammı

Üst düzey kamu personelinin maaşlarındaki artış yürürlüğe girdi

3600 ek gösterge kanun teklifinde yer alan hüküm uyarınca İl Valiliklerine ek olarak üst düzey kamu personelinin de maaşlarının artırılması sağlanmıştı.

Üst düzey kamu personelinin maaşlarındaki artış yürürlüğe girdi

3600 ek gösterge düzenlemesinin yer aldığı 7417 sayılı kanunda daire başkanı, bölge müdürü, genel müdür yardımcısı, genel müdür, vali ve kaymakamların maaşları artırılmıştı. Yapılan artışlar 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor.

Memurlara yüzde 30 zammın yeterl görüldüğü bir dönemde üst düzey kamu personelinin TBMM Genel Kurulunda bir önergeyle kanuna ekledikleri bu düzenleme herkesin dikkatini çekiyor.

7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tıklayınız. https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7417.html

Söz konusu kanun ile başta tüm kamu görevlileri ile emeklilerini ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi olmak üzere mali ve sosyal haklara ilişkin birçok düzenlemeye yer verilmiştir.

Üst düzey bürokratların maaşlarını artıran düzneleme 7417 sayılı Kanunun 60. maddesinde yer almıştır. İlgili madde şu şekildedir:

"MADDE 60- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 38- Ekli (II) sayılı Cetvelin;

a) (1) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 13.500 rakamının,

b) (2) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 12.300 rakamının,

c) (3) ve (3/A) numaralı sıralarında yer alan tazminat göstergeleri 15.000 rakamının,

ç) (4) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 15.700 rakamının,

d) (5) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 12.000 rakamının,

e) (6) ve (7) numaralı sıralarında yer alan tazminat göstergeleri 11.000 rakamının,

f) (8) ve (9) numaralı sırasının (a) bendinde yer alan tazminat göstergeleri 6.000 rakamının,

g) (9) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan tazminat göstergesi 5.000 rakamının,

ğ) (9) numaralı sırasının (c) bendinde yer alan tazminat göstergesi 4.000 rakamının,

eklenmesi suretiyle uygulanır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına 16.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ödenir. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu tazminat, ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memurunun mali ve sosyal hakları esas alınmak suretiyle tespit edilen aylık, ikramiye, her türlü mali ve sosyal hak ile başka bir ödeme veya ücret tavanının hesaplanmasında ya da her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan aylık, zam, tazminat, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.”

BAKANLIK İL MÜDÜRÜ VE BÖLGE MÜDÜRLERİNİN MAAŞLARI ARTTI

Düzenleymeyle bakanlık il müdürü ve bölge müdürlerinin maaşları Ankara, İstanbul ve İzmir için 2.602  TL, büyükşehir belediyelerindeki diğer iller için 2.168 TL, diğer illerde görev yapanlar için 1.734 TL arttı.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ MAŞI 4 BİN 770 LİRA ARTTI

Ayrıca Genel Müdürü maaşı 6.856, genel müdür yardımcısı maaşı ise 4.770 TL arttı.

Maaş artışları 15  Ocak 2023'ten geçerli olamk üzere yürürlüğe girecektir.

Aşağıdaki içerik gazetememur.com tarafından özel olarak hazırlanmıştır

VALİLERİN MAAŞLARI 7 BİN İLA 10 BİN LİRA ARASINDA ARTTI

KADRO VE GÖREV UNVANI

ORAN (%)

ARTIŞ TUTARI (TL)

Merkezde görevli diğer Valiler

168

6.921

Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler

218

8.981

Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

260

10.712

1 inci dereceden aylık alanlar

150

6.180

Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç)

217

8.940

İl valilerine ilişkin düzenleme kanunun 60’ıncı maddesinde yapılmış olup, il valilerinin tazminat göstergesi 12.300 puan  artırılmıştır.

ÜST DÜZEY KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARI 1.700 İLA 6.900 LİRA ARASINDA ARTTI

            7417 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 38 inci madde uyarınca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına ek tazminat verilmiş, diğer üst düzey yöneticilerin ise tazminat puanları artırılmıştır. Söz konusu yöneticilerin maaş artış tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

KADRO VE GÖREV UNVANI

TAZMİNAT ARTIŞ PUANI

ARTIŞ TUTARI (TL)

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı

16.000

6.938

Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreteri

13.500

5.854

Bakanlık ve bağlı kuruluş Müsteşarı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, İl Valisi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı

12.300

5.334

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

15.000

6.505

Başbakanlık Merkez Müşaviri

15.000

6.505

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanı, Bakanlık merkez teşkilatına dahil kurul başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı, Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Başbakan Başmüşaviri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Diplomasi Akademisi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Diyanet Akademisi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Müsteşar Yardımcısı, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri, ek göstergeleri 6.400 veya daha yüksek tespit edilen kurum başkanı ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

15.700

6.808

Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık ve Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Başkan Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri

12.000

5.204

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanları, Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Milli Kütüphane Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri

11.000

4.770

I. Hukuk Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Cumhurbaşkanlığında birim yöneticisi konumundaki Müdürler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatındaki Müşavirler, Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, genel müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ve İnşaat ve Emlak Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, müstakil daire başkanı (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde), Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

11.000

4.770

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri ve Denetleme Kurulu Üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşaviri ve Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri, Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri

6.000

2.602

Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, Vergi Dairesi Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlıkları, Devlet Su İşleri, Karayolları, Maden Tetkik ve Arama, Meteoroloji, Orman, Tapu ve Kadastro, Vakıflar Genel Müdürlüklerinin bölge müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları, Basın-Yayın ve Enformasyon, Göç İdaresi, Spor, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu,  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüklerinin il müdürü, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bölge müdürü kadrolarında bulunanlardan;

 

 

a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapanlar

6.000

2.602

b) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapanlar

5.000

2.168

c) Diğer illerde görev yapanlar

4.000

1.734

 

            Söz konusu maddede ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına ödenen ek tazminatın, ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memurunun mali ve sosyal hakları esas alınmak suretiyle tespit edilen aylık, ikramiye, her türlü̈ mali ve sosyal hak ile başka bir ödeme veya ücret tavanının hesaplanmasında ya da her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan aylık, zam, tazminat, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca GAZETEMEMUR.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Facebook hesabı için tıklayınız.

İnstagram hesabı için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler