,

TÜRASAŞ Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği bugün yayımlandı

TÜRASAŞ Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin sicil amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6- (1) 8/10/2002 tarihli ve 24900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği ve 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Eki için tıklayınız

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler