,

TÜRASAŞ Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

TÜRASAŞ Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ  YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6- (1) 24/10/2004 tarihli ve 25623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 29/2/2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve 8/6/2012 tarihli ve 28317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ)  Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Eki için tıklayınız

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler