,

TÜİK Eğitim ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği değişti

Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezinin Kuruluşu Görevleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

TÜİK Eğitim ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği değişti

YÖNETMELİK

Türkiye İstatistik Kurumundan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN KURULUŞU GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/6/2006 tarihli ve 26188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezinin Kuruluşu Görevleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 600 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “İnsan Kaynakları Daire Başkanı” ibaresi “Personel Daire Başkanı” şeklinde, “Türkiye İstatistik Kurumu daire başkanları” ibaresi ise “daire başkanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “5429 sayılı Kanunun 43 üncü” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 607 nci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Kurumun eğitim planını hazırlamak ve yönetmek.

b) Kurumsal eğitim veritabanını oluşturmak ve yönetmek.

c) Resmî İstatistik Programı kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim programlarını organize etmek ve uygulamak.

ç) Kurumun görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetleri organize etmek.

d) İstatistik yöntem ve uygulamaları konusunda kurum ve kuruluşlar, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere yönelik eğitim ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikasyon programları düzenlemek.

e) Kurum personelinin kariyer planlamasına yönelik faaliyetleri yürütmek.

f) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

g) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

ğ) Aday memurların eğitimi ve uzman yardımcılarına verilecek uygulamalı istatistik temel eğitimi ile diğer hizmet içi eğitimleri ve bunlara ilişkin sınavları yapmak.

h) Merkezde yürütülen eğitim ve araştırmaların envanterini oluşturarak, ilgili dokümanları arşivlemek.

ı) Kurumun görev alanına giren konularda üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.

i) Kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişiler tarafından Başkanlıktan talep edilen araştırma projesi tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin koordinasyon faaliyetlerini yürütmek.

j) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler