,

TİHEK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas aarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı

TİHEK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında görev yapan personelden 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanını,

ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselmeye tabi görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

d) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

e) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ğ) Kurul: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunu,

h) Kurul üyesi: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelerini,

ı) Kurum: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadro unvanları aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güvenlik görevlisi.

e) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, kütüphaneci, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, grafiker.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) İlan edilen kadrolar için alt görevlerde geçirilmesi öngörülen hizmet süresi şartını sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Kurumda en az 6 ay çalışmış olmak.

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içindeki ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) Uzman kadrosunda en az 2 yıl ya da çözümleyici, kütüphaneci, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, programcı ve mütercim kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az 4 yıl ya da tekniker, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, grafiker, koruma ve güvenlik görevlisi ve teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az 5 yıl çalışmış olmak,

4) En az 8 yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Uzman kadrosunda en az 1 yıl ya da çözümleyici, avukat, kütüphaneci, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, programcı ve mütercim kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az 3 yıl ya da tekniker, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, grafiker, koruma ve güvenlik görevlisi ve teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az 4 yıl çalışmış olmak,

3) En az 8 yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Çözümleyici, avukat, kütüphaneci, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, programcı, mütercim kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az 2 yıl ya da tekniker, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, grafiker, koruma ve güvenlik görevlisi ve teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) En az 5 yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulanması ile en az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, grafiker, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az 2 yıl çalışmış olmak,

4) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belge ya da sertifikaya sahip olmak,

5) En az 4 yıl hizmet süresi bulunmak,

d) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni kadrolarına başvuranlar için; Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmî olarak belgelemek,

3) Hizmetli kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) En az 3 yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmetli kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) En az 3 yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

4) Hizmetli kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

5) En az 3 yıl hizmet süresi bulunmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9- (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Kütüphaneci, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve grafiker kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının filoloji, mütercim tercümanlık, dil öğretmenlikleri bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Geçerliliği olan YDS/e-YDS’den en az (B) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavı ile Atamaya İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 10- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak yazılı sınav tarihinden en az 30 gün önce Kurumun resmî internet sitesinde duyurulur. Başvuru süresi en az 5 iş günü olarak belirlenir.

(2) Duyuruda; atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, başvuracak personelde aranan şartlar, son başvuru tarihi, başvuru şekli, yazılı sınav konu başlıkları ve diğer hususlar belirtilir. Kurum personelinden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyanlar, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birine ilişkin sınava katılmak için ilgili koordinatörlüğe müracaat ederler. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen şartları taşımaları gerekir.

(4) İlgili koordinatörlükçe, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılma talebinde bulunan personelin durumu değerlendirilerek söz konusu sınavlara katılma şartlarını taşıyan ve taşımayan personele ait liste Kurumun resmî internet sitesinde duyurulur. Söz konusu duyuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ilgili koordinatörlüğe itirazda bulunulabilir. İtirazlar, ilgili koordinatörlükçe itiraz süresinin bitimini takip eden 5 iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere bildirilir.

(5) Aday memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması/yaptırılması, sınav konularının belirlenmesi, sınava ilişkin itirazların incelenmesi/inceletilmesi ve sonuçlandırılması ile sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek üzere Başkan tarafından sınav kurulu belirlenir.

(2) Sınav kurulu, Başkan veya ikinci Başkan başkanlığında, Başkanın belirlediği en az iki Kurul üyesinden oluşan, aralarında Kurumun insan kaynaklarından sorumlu birim koordinatörünün de bulunduğu toplam beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde Başkanlık dışından kamu görevlileri arasından sınav kuruluna üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulu, üye tam sayısıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınavlara, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri ilgili koordinatörlük tarafından yürütülür.

Yazılı sınav

MADDE 12- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavı konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4)Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması halinde, itiraza ilişkin iş ve işlemler dahil sınava ilişkin usul ve esaslar protokol ile belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 13- (1) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday, Kurum tarafından sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava katılan aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Adaylar, sınav kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan üzerinden, (b) ilâ (e) bentlerinin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Başarı sıralaması

MADDE 14- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

 (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralamasında yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda başarı puanlarının eşit olması hâlinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.   

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 15- (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16- (1) İlgililer, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde Sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren sınav kurulunca en geç 10 iş günü içinde incelenerek veya incelettirilerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yazılı sınavlarda hatalı olduğu tespit edilen sorular tüm adaylar tarafından doğru cevaplanmış olarak kabul edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 17- (1) Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır. Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca, sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde de ilgililerin sınavı tutanak düzenlenerek geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında disiplin hükümlerine ve genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18- (1) Sınavlarda başarılı olan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınav tarihinden itibaren en az 1 yıl veya müteakip sınava kadar; dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı kararı kesinleşinceye kadar genel hükümlere göre ilgili koordinatörlük tarafından saklanır.

Atama

MADDE 19- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralamasının kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanmaya hak kazanan personelin atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre belirlenmiş olması,

halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadroya yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Hizmet grupları ve unvanlar arasında geçişler

MADDE 20- (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları ve görevler arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, alt görev süresi şartı hariç öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Doktora öğrenimini bitirmiş olanların, atama yapılacak görev için bu Yönetmelikte aranan hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız olarak atamaları yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 21- (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Naklen atamalar

MADDE 22- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara bu Yönetmelikte yer alan atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri ve özellikleri taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

(2) Diğer personel mevzuatına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanla birlikte ilgili mevzuatı dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Kuruma yapılacak ilk defa atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler