Altın Gram 1.257,84 %0.09 Bitcoin 27.761,99 %0.36
,

Şube müdürü ve ilçe müdürlerine haksızlık yapılıyor

Şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin ek göstergesinin 3600'e çıkarılmaması çalışma barışı açısından uygun değil.

Şube müdürü ve ilçe müdürlerine haksızlık yapılıyor

Ek gösterge düzenlemesi açıklamasında, daha önce söz verilen dört meslek grubunun ek göstergesinin 3600'e çıkarılacağı belirtildi.

Ayrıca tüm kamu personelinin ek göstergeleri de, adaleti sağlamak adına 600 puan artırılacak

Ancak şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin ek göstergesi 2200'den 3000'e çıkarılmaktadır. Düzenlemenin bu şekilde yasalaşması halinde şube müdürü ve ilçe müdürleri maiyeti altındaki mühendis, öğretmen, din personeli ve sağlık personelinden düşük ücret alacak hale gelecektir.

Bu sorun taşrada yaşanacağı gibi merkez kurumlarında da çalışma barışını bozacaktır.

Gazetememur.com olarak, şube müdürü ve ilçe müdürü özelinde konunun bir daha ele alınmasının önemli olduğunu belirtme gereği duyuyoruz.

--------------------

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca GAZETEMEMUR.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

-----------------

Şube Müdürleri Derneği Başkanı Cengiz CEBECİ'in açıklaması şu şekildedir

Şube Müdürleri Derneği Kamu Kurumlarının beyinleri ve kurumsal hafızası olan şube müdürlerinin, birlik ve beraberliğini sağlamak, kanunlardan doğan menfaatlerini korumak, özlük ve mali haklarının iyileştirilmesini sağlamak, mesleki ve sosyal statülerini güçlendirmek, bilgi ve becerilerine katkı sağlayarak Devletine ve Milletine üst düzey kamu hizmeti vermelerini temin etmek amaçlarıyla, 18.04.2013 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Şube Müdürleri Derneği, kamu kurum ve kuruluşlarında Şube Müdürü olarak görev yapanların, birlik ve beraberliğini sağlamak, yasalardan doğan menfaatlerini korumak, mali haklarının iyileştirilmesini sağlamak, mesleki ve sosyal statülerini güçlendirmek, üyelerinin bilgi ve becerilerine katkı sağlayarak Devletine ve Milletine daha kaliteli kamu hizmeti vermelerini sağlamayı hedeflemiştir.

Şube Müdürleri; kamu kurum ve kuruluş kadrolarınca belirtilen genel ve özel şartları taşıyan ve özel yetenek sınavlarını kazanarak atanan, yönetici ve kurumsal hafıza olarak yetişen, gelişen ve değişen dünya şartlarında ülkemizi ve dünyayı tahlil eden, kurumlarımızın geleceğine yönelik fikir ve proje geliştiren, mali, hukuki, teknik ve idari konularda sorumluluk üstlenen, üst yönetime danışmanlık yapan ve hizmetin devamlılığını sağlayan, kurumsal bir öneme ve bilgiye sahip personeldir.

Yöneticilik unvanının yüklediği risk, görev ve sorumlulukların ifası bakamından; Şube Müdürü olabilmek için aranılan özellik ve yetenekleri taşıyan, kamu yararına yapılan her türlü yetkiyi etkin bir şekilde kullanan, birim personelini sevk ve idare eden, belirlenmiş standartlara uyulmasını sağlayan, mevzuata aykırı faaliyetleri önleyen, üst yöneticilere danışmanlık yapan Şube Müdürünün mali ve özlük haklarının; kendisine bağlı çalışan veya ciddi bir sorumluluk ve yetkisi bulunmayan kamu çalışanlarından daha düşük bir ücret alması nedeniyle oluşan mağduriyetin, hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmadığını belirtmek gerekir.

Bu kapsamda;

Şube Müdürleri; üst yöneticilere danışmanlık görevi yapmalarının yanı sıra daire başkanlıklarına da vekâlet etmekte olan tek meslek grubudur. Her türlü sorumluluğu ve riski üstlenen Şube Müdürlerinin özlük ve mali hakları incelendiğinde;

Genel İdari Hizmetleri sınıfına mensup Şube Müdürlerinin 1nci derecede olanların ek göstergelerinin 2200, 2nci derecede olanların 1600, 3ncü derecede olanların 1100, 4ncü derece olanların 800 olduğu, şube müdürünün emrinde çalışan 1nci derece mühendis, şehir plancısı vb. unvanların ek göstergesinin 3600; istatistikçi, kimyager, matematikçi, sosyal çalışmacı, prıgramcı vb. unvanların ek göstergesinin ise 3000 olduğu görülmektedir. Bu durumda Şube Müdürü, emrinde çalışan birçok unvandan daha düşük bir ek göstergeye sahip olduğu ortadadır. Adil olmayan bu durumun çalışma barışını bozduğu, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli sunulmasında olumsuzluklara neden olmaktadır.

Bununla birlikte özellikle emekli aylığına etkisi bakımından önem taşıyan makam ve temsil(görev) tazminatı, unvanlar açısından pek de adil bir şekilde belirlendiği söylenemez. Bu çerçevede, yönetici olmayan unvanların (kariyer uzmanı vb.) makam ve görev tazminatı almasına rağmen, özel yarışma sınavları yönetici olarak atanan Şube Müdürlerinin görev ve makam tazminatı almaması, hususunun kanuni ve hukuki olarak üzerinde düşünülmesi ve değerlendirilmesi ve çözümlenmesi gerekmektedir.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, aynı kurumda ve aynı birimde olup yöneticilik sorumluluğu olmayan hatta birçok kurumda da Şube Müdürünün koordinasyonunda çalışan kariyer uzmanları ile Şube Müdürleri arasındaki ücret farkının kariyer uzmanları lehine açıldığı, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Şube Müdürlerinin mali haklarının, amiri durumundaki daire başkanları ile koordinasyonunda çalışan kariyer uzmanları arasına konumlanacak bir seviye getirilerek, ek göstergelerinin yükseltilmesi, makam ve görev tazminatı verilmesi imkânını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılarak, çalışma barışı ve ücrette adaletin sağlanması önem arz etmektedir.

Genel İdari Hizmetleri Sınıfı Şube Müdürlerinin, bugün aldıkları maaş kadar bir önemli sorunu da emekli olduklarında alacakları düşük maaşlardır. Bu görevde çalışanların ek göstergeleri 2200 olduğu, emekli olduklarında 2200 gösterge üzerinden maaş ve ikramiyeleri hesaplanmaktadır. Bu da kendi maiyetinde memur olarak çalışanlarla aynı veya daha az (mühendis, vb.) emekli aylığını almalarına sebep olmaktadır. Emekli olduklarında maaşları yarı yarıya azalmasından dolayı, 65 yaşı dolmadan emekli olamamalarına neden olması gerekçesiyle, özlük haklarında gerekli düzenlemelerin yapılarak, yaşanılır bir ücret düzeyine kavuşturulması ile bu engelin ve dolayısıyla yaşanan bu sorunun giderilmesinin sağlanmalıdır.

Çalışma barışı ve ücrette adaletin sağlanması maksadıyla, Şube Müdürlerinin tabi oldukları sorumluluk ve kurumlara verilen katkılar yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınarak, çalışırken ve emeklilikte özlük haklarına ilişkin yaşadıkları mağduriyetlerin

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, Şube Müdürü unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, kadro hiyerarşisindeki yerleri ile özlük haklarının mali ve idari işlemler nedeniyle hukuki sorumluluğu bulunan Şube Müdürlerinin aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve personel arasında çalışma barışının sağlanması amacıyla;

Emekli aylıklarında en önemli değişken olan Ek göstergenin, Genel İdari Hizmetleri (GİH) sınıfı için 1nci derece olan Şube Müdürlerinin ek göstergesinin 2200'den 3600’e, 2nci derecede olanların 1600'den 3000'e, 3ncü derecede olanların 1100' den 2200'e, 4ncü derecede olanların 800'den 1600' e yükseltilmesi ile özlük haklarının iyileştirilmesi,

Şube Müdürlerinin yaşadığı bir diğer sorun, yönetici unvanının taşıması nedeniyle, Daire Başkanların yarısı olan (1000) makam tazminatının verilmesi ile mevzuatta öngörülen makam tazminatının karşılığı görev tazminatının verilmesi görevde ve emekliliğinde maaşlarında artış sağlanması,

Hizmette devamlılığının sağlanmasının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarımızın geleceğine yönelik fikir ve proje geliştiren, mali, hukuki, teknik ve idari konularda yönetimsel sorumluluk gerektiren hususlarda, yaptıkları katkıların ve fedakârlıkların karşılığında gerek aktif olarak görev yaptıklarında, gerekse bu kadrolardan emekli olmuş personeli kapsayacak şekilde Şube Müdürlerinin özlük haklarının iyileştirilmesinin sağlanması ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi,

Gündemde yer alan hemşire, din görevlisi, öğretmen ve polislerin 3600 ek göstergeye yükseltilmesi durumunda bu meslek gruplarının da amiri durumundaki şube müdürlerinin 3600 ek göstergenin altında olması durumunda Adil ve Hak’ça yapılacak ek gösterge düzenlemesinde Kamunun belkemiği ve kurumsal hafızası Şube Müdürlerinin muhakkak hakkettiği yerde olması gerektiğini Siyasiler, bürokratlar ve sendikalarla yaptığımız görüşmelerde tüm platformlarda gündeme getirdik. Bütün bu yaptığımız açıklamalarımız doğrultusunda, ekgösterge düzenlemesinde şube müdürlerinin 3000 ekgösterge olarak düşünülmesini, adaletsizlik ve haksızlık olarak değerlendirmekteyiz. Şube müdürlerinin on yıllarca uğradığı mağduriyetin devam etmemesi ve bu durumun düzeltilmesi hususunda gazi meclisimizin değerli milletvekillerinin, Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve hassasiyetlerini bekliyoruz.

Sevgi, saygı ve selamlarımla.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler